Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „IEM Katowice 2019“

 1. Pořadatel: Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, spisová značka B 6064 vedená u Městského soudu v Praze.
 2. Organizátor: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, IČ 170 46 041, Praha 2, Riegrovy sady čp. 28, PSČ 120 00, spisová značka C 2080 vedená u Městského soudu v Praze.
 3. Doba a místo trvání: Soutěž je vyhlášena dne 9. listopadu 2018 a trvá do 11. listopadu 2018 v místě konání Vodafone MČR v mobilních hrách v Brně.
 4. Podmínky účasti: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba ve věku dovršených 15 až 26 roků, s doručovací adresou v České republice, která je zákazníkem pořadatele (tj. má na své jméno uzavřenou smlouvu s pořadatelem anebo má a aktivně užívá předplacenou kartu pořadatele) a která splní další podmínky dle těchto pravidel. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu.
 5. Vstup do soutěže. Účastník se zapojí do soutěže tak, že ve dnech 9. listopadu až 11. listopadu 2018 se zúčastní herního zápasu 1v1 ve hře League of Legends proti hráčům eSuba Vodafone Academy týmu. Tyto zápasy probíhají na počítačích ve Vodafone stánku na místě konání akce Vodafone MČR v mobilních hrách. Výherci se stanou tři hráči, kteří porazili hráče z eSuba Vodafone Academy týmu v nejkratším čase v herním zápase 1v1 hry League of Legends v místě konání akce.
 6. Oznámení výherců.  Výherci dle bodu 5. budou kontaktováni nejpozději do 18. listopadu 2018 pomocí telefonu a e-mailu. Na základě kontaktu s výherci musí výhru potvrdit do 25. listopadu 2018, jinak ztrácejí nárok na výhru a organizátor kontaktuje náhradního výherce, jenž je dalším hráčem v pořadí. Přijetí výhry se všemi souvisejícími podmínkami musí výherce závazně stvrdit podpisem navržené smlouvy do 25. listopadu 2018.
 7. Výhra. Výhrou je účast na IEM Katowice 2019 v Polsku v termínu 27. února 2019 až 3. března 2019. Výhra zahrnuje dopravu do města Katowice, ubytování na 4 dny vč. plné penze a vstup na IEM Katowice 2019 od 28. února do 3. března 2019.
 8. Další důležité podmínky soutěže:
  • Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je organizátor oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné. 
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani jejich rodinní příslušníci.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí dle okolností na sociálních sítích anebo přímo na akci.
  • Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a to formou vyplněného a podepsaného formuláře k soutěži. Osobní údaje mohou být pro účely této soutěže zpracovány Organizátorem, který je zpracovatelem osobních údajů. Poskytnutý souhlas může účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů bude ukončeno v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však účastník souhlas odvolá před ukončením soutěže, nebude možné mu výhru předat. Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Více naleznete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.
 9. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, ani za doručení výhry, a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení bez udělení výhry. Pořadatel je oprávněn za Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 10. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.

Vytisknout