Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže “Dobrá Aplikace“

1. Pořadatel Soutěže

Soutěž „Dobrá aplikace“ pořádá Pořadatel - Nadace Vodafone Česká republika, se sídlem Praha 10, Vinohradská čp. 3217/167, PSČ 100 00, IČ: 27442268, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 583. Soutěž je Pořadatelem pořádána ve spolupráci se společností Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100, IČ: 25788001, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6064.

2. Účel a základní princip Soutěže

2.1 Účelem Soutěže je vytvoření kvalitní, společensky přínosné mobilní Aplikace, která podpoří společensky prospěšné využití mobilních telefonů. Pořadatel má zájem prostřednictvím Soutěže umožnit neziskovým organizacím prezentovat jejich originální návrhy na Aplikace a podporovat a motivovat neziskové organizace při využívání společensky prospěšných Aplikací.

2.2 Soutěž probíhá v jedné kategorii – nejlepší Návrh Aplikace.

2.3 Soutěž je založena na principu výběru nejlepšího Návrhu Aplikace odbornou Porotou, a to na základě předem stanovených objektivních a subjektivních kritérií (vymezených v čl. 7.1 těchto pravidel).

3. Definice pojmů

Pro účely těchto pravidel se následujícími pojmy rozumí:

AppParade - pravidelná přehlídka „domácí tvorby“ v oblasti aplikací pro přenosná komunikační zařízení pořádaná občanským sdružením Médiář.cz se sídlem Mladá Boleslav II, Nerudova 579/13, IČ: 26557606.
Aplikace – mobilní aplikace pro telefony s operačním systémem Android 2.1+, iOS4+, Windows Phone 7 / Windows Mobile 6.5, Symbian, MeeGo, WebOS, RIM OS, nebo web – based mobilní aplikace.
Finalisté – Soutěžící, kteří se umístí na 1. – 10. místě v pořadí Soutěže dle výběru pořadatele.
Návrh Aplikace – popis aplikace pro mobilní telefon vyplněný do projektové přihlášky soutěže Dobrá aplikace.
Porota – odborná porota tvořená zástupci Pořadatele, novináři, zástupci neziskového sektoru, vývojáři a nezávislými auditory, která rozhoduje o Výherci Soutěže.

Pořadatel – Nadace Vodafone Česká republika, se sídlem Praha 10, Vinohradská čp. 3217/167, PSČ 100 00, IČ: 27442268, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 583.
Smlouvy – smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a Výhercem, a to: (1) Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku – jejímž předmětem je poskytnutí nadačního příspěvku Pořadatelem Výherci za účelem vytvoření Aplikace, a (2) Podlicenční smlouva - jejímž předmětem je poskytnutí podlicence pro nekomerční využití k Aplikaci Výhercem Pořadateli v rozsahu stanoveném v této smlouvě
Soutěž – tato soutěž „Dobrá aplikace”.
Soutěžící – právnické osoby, které splňují podmínky účasti v Soutěži dle čl. 5.1 těchto pravidel.
Uzávěrka přihlášek – den 15.4.2013 23:59 hod.
Vodafone - společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6064.
Výherce – výherce ceny v této Soutěži.

4. Časový harmonogram Soutěže

4.1 Soutěž probíhá v době od 25.2. 2013 do 28. 5. 2013 s tím, že pro Soutěž platí následující časový harmonogram:

 • Soutěžící se mohou přihlásit do Soutěže v době od 25.2.. 2013 00:00 hod. do 15. 4. 2013 23:59 hod.,
 • Zástupci Pořadatele hodnotí Návrhy Aplikace a vyberou maximálně 10 Finalistů do 30.4.2013
 • Finalisté budou mít možnost Návrhy Aplikace doplnit na základě zpětné vazby poskytnuté Nadací Vodafone do 19.5.2013
 • Porota bude hodnotit maximálně 10 Finalistů, sestaví pořadí Soutěžících podle počtu získaných bodů a zveřejní výherce do 28.5 2013.
 • Výherce je povinen vyvinout skutečnou funkční Aplikaci na základě svého vítězného Návrhu Aplikace nejpozději do 28. 2. 2014 23:59.
 • Výherci bude vyplacena výhra formou zálohy ve výši 80 % ceny do 30 dnů ode dne uzavření Smluv dle čl. 8.4 těchto pravidel mezi Pořadatelem a Výhercem, zbývající část ceny ve výši 20 % bude Výherci vyplacena do 30 dnů ode dne předání a převzetí Aplikace Pořadatelem.

5. Podmínky účasti v Soutěži a postup přihlášení do Soutěže

5.1 Soutěže se může zúčastnit nezisková organizace registrovaná v České republice (tj. nadace, nadační fond, o.p.s. nebo občanské sdružení).

5.2 Jeden Soutěžící se může Soutěže zúčastnit vícekrát s více Návrhy Aplikací. S ohledem na skutečnost, že v Soutěži je udělována jen jedna výhra, může Soutěžící s více Návrhy Aplikací vyhrát pouze jednou.

5.3 Soutěžící se může přihlásit do Soutěže odesláním přihlášky Návrhu Aplikace přes internetové stránky www.nadacevodafone.cz nebo na email nadace@vodafone.cz. Dotazy mohou být zaslány do 7.4.2013 na nadace@vodafone.cz. Dotazy budou zodpovězeny do jednoho týdne od zaslání.

5.4 Obsahové náležitosti přihlášky Návrhu Aplikace jsou uvedeny ve vyplněném formuláři:

(a) název Aplikace, (b) cíl Aplikace (popis, co bude hlavní účel Aplikace cca 400 znaků),
(c) popis funkcionalit Aplikace (alespoň 2000 znaků),
(d) specifikace zda se jedná o řešení pro různé operační systémy, (např. iOS, Windows, Symbian, Android),
(e) kontaktní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno organizace, IČ, jméno a příjmení kontaktní organizace, www stránky, adresa kontaktní telefon a e-mail a uvedení údaje o tom, zda byla navázána spolupráce s konkrétním vývojářem nebo skupinou vývojářů
(f) způsob a míra zapojení cílové skupiny, k jejímuž prospěchu má být Aplikace vytvořena, či neziskové organizace zabývající se daným tématem, do konceptu Aplikace.

(g) velikost cílové skupiny

(h) stručný harmonogram projektu včetně data případného spuštění aplikace

5.5 Formální náležitosti přihlášky Návrhu Aplikace jsou:

(a) dokument s popisem a dalšími specifikacemi Aplikace je ve formátu přihlášky do Soutěže Dobrá aplikace ve formátu MS Word nebo kompatibilní a obsahuje všechny náležitosti,
(b) obrazová dokumentace je součástí dokumentu nebo může být ve formátech JPG, PNG, GIF,
(c) v případě, že se jedná o více souborů, jsou zabaleny do jednoho balíku programem ZIP.

5.6 Přihláška musí být doručena Pořadateli před Uzávěrkou přihlášek. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Návrh Aplikace obsahuje pouze podrobný popis Aplikace, nikoliv vlastní funkční Aplikaci.

6. Podmínky pro zařazení přihlášky Návrhu Aplikace do Soutěže

6.1 Pro zařazení přihlášky do Soutěže musí být splněny tyto podmínky:

(a) přihláška musí být doručena před Uzávěrkou přihlášek,
(b) přihláška Návrhu Aplikace musí splňovat podmínky stanovené těmito pravidly,
(c) Aplikace musí být společensky prospěšná ve smyslu čl. 7.1 těchto pravidel,
(d) Aplikace musí být užitečná a naplňovat některou z potřeb uživatelů mobilního telefonu a
(e) Návrh Aplikace musí splňovat znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (tj. musí být původní a vlastním duševním výtvorem autora a musí být zachycena v objektivně vnímatelné podobě).
6.2 Z účasti v Soutěži budou vyřazeny přihlášky Návrhů Aplikací, které již existují a byly již zpřístupněny uživatelům jakoukoliv cestou, kterou daná platforma umožňuje, což platí jak pro zveřejnění uzavřené skupině uživatelů, tak pro jakoukoliv širší uživatelskou skupinu.

7. Hodnocení Návrhů Aplikací

7.1 Návrhy Aplikací budou hodnoceny podle následujících kritérií:

(a) společenská prospěšnost – tzn. Aplikace musí splňovat alespoň jedno z následujících kritérií společenské prospěšnosti:

 • pomoc znevýhodněným (lidem s hendikepem, neslyšícím, nevidomým a slabozrakým, apod.),
 • pomoc seniorům
 • rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru a/nebo komunitní rozvoj
 • inovativním způsobem podporuje vzdělávání
 • pomáhá chránit životní prostředí
 • zefektivňuje humanitární pomoc nebo
 • pomáhá chránit a prosazovat lidská práva.

(b) praktická využitelnost a udržitelnost fungování Aplikace, dopady
(c) míra a způsob zapojení cílové skupiny Aplikace, či neziskové organizace zabývající se danou tematikou do tvorby koncepce Aplikace,
(e) jak konkrétně Aplikace řeší cílový problém,
(g) technická proveditelnost Návrhu Aplikace (z hlediska rozpočtu, časového rámce),
7.2 Zástupci Pořadatele a společnosti Vodafone ze všech přihlášek, které Pořadatel obdrží do Uzávěrky přihlášek označí 10 nejlepších Návrhů Aplikací, které postoupí do finále a zveřejní jména, příjmení a názvy Aplikací Finalistů.

7.3 každý z členů Poroty vybere ze všech Návrhů Aplikací, které postoupily do finále, tři nejlepší Návrhy Aplikace, přičemž první udělí 10 bodů, druhé 7 bodů a třetí 4 body. Body se poté sečtou a Návrh Aplikace s nejvyšším počtem bodů vyhrává. Pokud z prvního kola nevzejde vítězně pouze jeden Návrh Aplikace, hlasuje se stejným mechanismem ve druhém kole, pouze mezi vítěznými aplikacemi.

7.4 Každý z členů Poroty bude hodnotit každý Návrh Aplikace podle všech kritérií. Porotci budou hlasovat při zasedání Poroty nebo emailem veřejným hlasováním. Předseda Poroty odpovídá za sčítání bodů a zápis bodů do protokolu o hlasování o každém Návrhu Aplikace. Body udělené každému Návrhu Aplikace jednotlivými porotci budou sečteny a stanoven celkový počet bodů získaný každým Návrhem Aplikace. Výhercem Soutěže se stane Soutěžící, jehož Návrh Aplikace získal nejvyšší počet bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o Výherci počet bodů získaných od předsedy Poroty.

7.5 Porota označí Výherce, a to dle harmonogramu Soutěže uvedeného v čl. 4.1 těchto pravidel.

8. Předání výhry

8.1 Výherce bude kontaktován telefonicky, nebo e-mailem a dotázán na údaje pro uzavření Smluv. Texty Smluv budou připraveny Pořadatelem. Nepodaří-li se Výherce kontaktovat ani opakovaně, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

8.2 Výhrou je finanční odměna ve výši maximálně 300 000 Kč, přičemž konkrétní výše výhry bude stanovena Pořadatelem. Výherci vzniká nárok na vyplacení výhry až splněním veškerých podmínek stanovených v těchto pravidlech (zejména čl. 8.3 – 8.4).

8.3 Celá výhra bude Výherci vyplacena poté, co splní současně tyto podmínky:

(a) Výherce vyvine Aplikaci s plně funkčními prvky, která bude splňovat všechny náležitosti stanovené v přihlášce Aplikace a stanovené těmito pravidly a zakomponuje do Aplikace nejméně dvakrát logo Pořadatele a to na hlavní (spouštěcí) stránku Aplikace nebo do záhlaví či zápatí Aplikace a na vnořenou záložku s informacemi o Pořadateli a Aplikaci,
(b) Výherce zpřístupní hotovou aplikaci veřejnosti nejpozději do 28. 2. 2014,
(c) Výherce uzavře s Pořadatelem Smlouvy a splní řádně a včas veškeré povinnosti ve Smlouvách uvedené.

9. Souhlasy a prohlášení Soutěžícího

9.1 Odesláním přihlášky Návrhu Aplikace Soutěžící potvrzuje, že souhlasí s těmito pravidly Soutěže, zavazuje se informovat se o veškerých změnách pravidel Soutěže na stránkách www.nadacevodafone.cz a zavazuje se pravidla Soutěže dodržovat.

9.2 Odesláním přihlášky Návrhu Aplikace Soutěžící potvrzuje, že je autorem Návrhu Aplikace nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových práv a práva na zveřejnění Návrhu Aplikace a potvrzuje, že zajistil vypořádání veškerých práv třetích osob k Návrhu Aplikace a využitím Návrhu Aplikace Pořadatelem nebo třetí osobou v souladu s těmito pravidly nebudou porušeny právní předpisy, ani poškozena žádná práva třetích osob. Soutěžící souhlasí s tím, že Návrh Aplikace popsaný v přihlášce má povahu soutěžního díla dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů.

9.3 Odesláním přihlášky Aplikace poskytuje Soutěžící Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce. Souhlas je poskytován dobrovolně pro účely organizace Soutěže na dobu trvání Soutěže a dále po dobu 1 roku po ukončení Soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost pokračování v Soutěži a dále i předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.4 Pořadatel je oprávněn pořídit a zveřejnit fotografii Výherce a zveřejnit jméno organizace, jméno a příjmení zástupce organizace a sídlo organizace Výherce na sociálních sítích www.facebook.com a www.twitter.com a na stránce www.nadacevodafone.cz.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Na poskytnutí výhry není právní nárok a výhra není soudně vymahatelná.

10.2 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení. Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat Výherce a výhru nevyplatit v případě, že ani jeden ze soutěžních Návrhů Aplikací nesplní kritéria zadání, nebo dle názoru Pořadatele nevykáže potřebnou kvalitu.

10.3 Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.nadacevodafone.cz.

10.4 Pokud se Pořadatel důvodně domnívá, že Soutěžící porušuje tato pravidla, je oprávněn Soutěžícího ze Soutěže vyřadit.

10.5 Tato verze pravidel je platná a účinná od 25.2.2013

V Praze dne 25.2.2013

Vytisknout