Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže - BlackBerry

1. Soutěž „BlackBerry“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“).

2. Soutěž probíhá v době od 3. 8. 2012 do 15. 9. 2012.

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba – nepodnikatel starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci Vodafone i ti, kteří zákazníky Vodafone nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a osoby jim blízké ve smyslu ust. §116 zákonač. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že společnost Vodafone zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry porušením těchto pravidel. Výhercem soutěže může být pouze ten soutěžící, který řádně splní všechna pravidla této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Princip této soutěže spočívá v literární tvorbě tzv. vlastních slibů poslaných prostřednictvím níže uvedené aplikace v rámci sociální sítě Facebook dle Pravidel (viz níže). Výhercem se stává prvních pět soutěžících, jejichž vlastní sliby budou nejoriginálnější dle vyhodnocení poroty dle čl. 9 těchto pravidel.

5. Základní funkcionalitou aplikace, jejímž prostřednictvím se budou soutěžící účastnit této soutěže,  je průvodce vytvořením emailové zprávy, která je dále zaslána na adresu uvedenou uživatelem, a to jménem uživatele/soutěžícího. V rámci průvodce je připraven obsah emailové zprávy dle preferencí uživatele/soutěžícího, kterou uživatel/soutěžící následně dle své volby odesílá. Součástí obsahu je tzv. “vlastní slib”, který může uživatel/soutěžící nadefinovat 6. Aplikaci může využít pouze řádný uživatel sociální sítě Facebook, splňující Pravidla, uvedená na adrese http://www.facebook.com/legal/terms.

7. Uživatel/soutěžící může tímto způsobem použít aplikaci pouze 4x. Další použití aplikace je vyloučeno.

8. Výhry tvoří celkem 5 mobilních telefonů BlackBerry, které společnost Vodafone udělí prvním pěti soutěžícím způsobem uvedeným níže.

9. Porota, složená z členů redakce ČiliChili uvedených na http://www.cilichili.cz/redakce/redaktori/index.shtml po skončení soutěže vybere 5 nejoriginálnějších “vlastních slibů”, definovaných uživateli aplikace, tedy soutěžícími. Autoři těchto 5 slibů se stávají výherci mobilního telefonu BlackBerry.

10. Vodafone bude výherce kontaktovat do 10 dnů po skončení soutěže prostřednictvím emailové adresy, kterou soutěžící použili pro zaslání vlastního slibu. Výhry budou předány na základě předávacího protokolu v místě a čase dohodnutém mezi výherci a Vodafonem. Pokud se Vodafone nepodaří výherce kontaktovat či výhru předat ani po opakovaných pokusech, bude výhra udělena následujícímu soutěžícímu dle pořadí, které určila výše uvedená porota.

11. Vodafone je oprávněn zveřejnit vítězné vlastní sliby, a dále jména, příjmení a města bydliště výherců na svých sociálních sítích.

12. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly.

13. Soutěžící souhlasí s pořízením a použitím fotografií jeho osoby, se zveřejněním jeho jména, příjmení města bydliště a emailové adresy (dále jen „osobní údaje“) v případě, že se stane výhercem v této soutěži a zpracování jeho osobních údajů, a to za účelem organizace soutěže a marketingové a obchodní účely společnosti Vodafone podobu 2 let od ukončení této soutěže. Účastník soutěže dále souhlasí, aby jej společnost Vodafone informovala (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Vodafonem ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených údajů, zejména elektronické adresy. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Výše uvedené osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům Vodafone, jejichž seznam je uveden na www.vodafone.cz.  Poskytnuté souhlasy může Účastník soutěže kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky nebo písemným oznámením doručeným na adresu sídla Vodafone. Zpracování takových údajů společnost Vodafone ukončí v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však soutěžící souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné výherci cenu předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může Vodafone požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má soutěžící právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

14. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.

15. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Vodafone je rovněž oprávněn soutěž dle svého uvážení prodloužit. Vodafone si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané soutěžící ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají společnosti Vodafone, není-li v těchto pravidlech uvedeno jinak.

16. Tato soutěž není žádným způsobem pořádána ve spolupráci s Facebookem.

17. Tato verze pravidel je platná a účinná od 3. 8. 2012.