Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Android na toulkách“

 1. Soutěž „Android na toulkách“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“).
 2. Soutěž probíhá v době od 5.7.2010 00:00 hod. do 21.7.2010 23:59 hod.
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba – nepodnikatel starší 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci Vodafone i ti, kteří zákazníky Vodafone nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a osoby jim blízké ve smyslu ust. §116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.
 4. Výhry tvoří celkem 14 mobilních telefonů značky Vodafone 845, které společnost Vodafone rozdá výhercům celkem 14 soutěžních kol. Soutěžní kola se nemusí shodovat s kalendářními dny, po které soutěž probíhá – tj. některý den může být vyhlášeno více soutěžních kol, nebo naopak nemusí být vyhlášeno žádné soutěžní kolo.
 5. Výhercem telefonu se stává ten soutěžící, který splní nejrychleji soutěžní úkol – najít ve vybraném městě messengera společnosti Vodafone a sdělit mu platné heslo pro dané soutěžní kolo. Messengeři se během soutěže mohou vyskytovat v těchto městech Praha, Brno, Karlovy Vary, Ostrava, Chrudim, Pardubice. Vodafone v každém soutěžním kole zveřejní polohu messengera a heslo na Facebooku http://www.facebook.com/vodafoneCZ?ref=ts#/vodafoneCZ?ref=ts, Twitteru http://twitter.com/Vodafone_CZ a Foursquare. Messenger bude mít oblečeno tričko s logem Vodafonu. Soutěžící, který nejrychleji nalezne messengera a sdělí mu platné heslo, získá na místě 1 ks telefonu Vodafone 845.
 6. V případě, že do 2 hodin od okamžiku zveřejnění polohy messengera a hesla, výhru nezíská žádný soutěžící, soutěžní kolo končí a výhra propadá ve prospěch společnosti Vodafone.
 7. Vodafone je oprávněn zveřejnit jména, příjmení a města bydliště výherců na sociálních sítích uvedených v čl. 5 těchto pravidel.
 8. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže, pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v z. č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
 9. Soutěžící souhlasí s pořízením a použitím fotografií jeho osoby a se zveřejněním jeho jména, příjmení a města bydliště v případě, že se stane výhercem v soutěži, a to za účelem organizace soutěže a marketingové účely společnosti Vodafone po dobu 2 let ode ukončení soutěže.
 10. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
 11. Tato verze pravidel je platná a účinná od 19.7.2010.

Vytisknout