Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla mobilní minihry Velikonoční ošatka Vodafonu

(dále jen „Soutěž“)

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jako „Vodafone“).

2. Doba trvání soutěže

Soutěž se koná v době od 4. 11. 2011 do 31. 1. 2012, a to v celkem 3 soutěžních dnech. Soutěžní den začíná v 0:00 hod. daného soutěžního dne a končí v 23:59 hod. téhož soutěžního dne (dále jako „Soutěžní Den“).

3. Účastníci soutěže

Soutěž je určena pro zákazníky společnosti Vodafone i pro osoby, které zákazníky společnosti Vodafone nejsou (dále jako „Účastník“).

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má doručovací adresu na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že Vodafone zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Vodafone si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.

Účastník se může zúčastnit soutěže v jednom Soutěžním dni jednou. Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Princip soutěže a získání výhry

Soutěž je založena na principu soutěže s předem stanoveným pořadím.

V mobilní aplikaci Velikonoční ošatka, se celkem třikrát za dobu trvání soutěže objeví pole s herním mechanismem. Při vstupu do tohoto pole má Účastník možnost zmáčknout tlačítko „ověřit“a zařadit se tak do soutěže. Výhercem se stává ten Účastník, který si Hru zahraje jako X-tý v pořadí všech hráčů, kteří Hru hráli v daný Soutěžní den. Pořadové číslo „X-tý“ pro daný Soutěžní den je pro každý Soutěžní den jiné (avšak stejné po celý Soutěžní Den) a Vodafone jej zveřejní na úvodní obrazovce při vstupu do Hry. Pořadí Účastníků Soutěže se odpočítává od první sekundy daného Soutěžního dne.

Každý hrací den vyhrávají maximálně tři Účastníci. V případě, že se daný Soutěžní den zúčastní Soutěže méně Účastníků než „X“, propadá výhra ve prospěch společnosti Vodafone.

V soutěži budou udělovány jako výhry chytré mobilní telefony dle výběru společnosti Vodafone.

Výherce bude o výhře informován formou slovního oznámení po skončení Hry a unikátního výherního kódu, který Výherce zašle na email soutez@vodafone.cz, a potvrzovacího emailu, který Účastník obdrží nejdéle do tří dnů od oznámení výhry a bude dotázán na kontaktní údaje pro doručení výhry. Výhra mu pak bude zaslána poštou. Pokud Účastník zásilku nepřevezme a bude doručovatelem vrácena, ztrácí Účastník na výhru nárok a výhra propadá ve prospěch Vodafone.

5. Práva a povinnosti Vodafone

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Vodafone je rovněž oprávněna soutěž dle svého uvážení prodloužit. Vodafone si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají společnosti Vodafone.

6. Souhlas Účastníka

Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, poštovní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla Vodafonu, a to za účelem vyhodnocení soutěže a případné předání ceny. Společnost Vodafone je dále oprávněna dále zpracovávat tyto osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu dvou let od jejich poskytnutí. Dále Účastník souhlasí, aby jej společnost Vodafone informovala (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Vodafonem ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených osobních údajů Účastníka, zejm. jeho adresy nebo elektronické adresy. Účastník také souhlasí s tím, aby Vodafone přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o Účastníkovi zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas může Účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů ukončíme v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však Účastník souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné výhru předat. Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Účastník, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Vodafone o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má Účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

7. Odpovědnost

Vodafone tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

8. Zveřejnění pravidel

Tato pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.vodafone.cz/web/pravni_podminky/marketingove_souteze/podminky-velikonocni-osatka.htm. Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel.

Pravidla jsou platná a účinná od 4.11. 2011 do 31. 1. 2012.

Vytisknout