Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla marketingové akce – vouchery na rukavice

1. Provozovatel a princip marketingové akce

Provozovatelem marketingové akce je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen jako „Vodafone“).

Marketingová akce je založena na tomto základním principu: každý účastník (dále jako „Účastník“), který si v době trvání marketingové akce prostřednictvím call centra objedná balíček s novou Vodafone SIM kartou, získá voucher na rukavice na chytrý telefon (dále jako „voucher“ nebo jako „dárek“).

2. Doba trvání marketingové akce

Akce bude probíhat od 13.1.2012 do 15.3.2012.

3. Účastníci marketingové akce

Účastníkem akce může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má doručovací adresu na území České republiky a která si v době trvání marketingové akce objedná balíček s Vodafone SIM kartou prostřednictvím call centra, které se zákazníkovi dovolalo. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone. V případě, že voucher dostane osoba vyloučená z akce, voucher se této osobě nepředá. Stejně tak se voucher nepředá v případě, že společnost Vodafone zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání voucheru porušením těchto podmínek. Vodafone si vyhrazuje právo neudělit dárek v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel marketingové akce ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

4. Podmínky pro získání dárku

Voucher Účastníka opravňuje získat rukavice na chytrý telefon zdarma, a to za splnění těchto podmínek:

  • Účastník poskytne referenci správným vyplněním voucheru – tj. doporučí společnosti Vodafone jinou osobu (dále jako „referovaná osoba“), která není zákazníkem Vodafone, jako potenciálního zákazníka a předá společnosti Vodafone jeho kontaktní údaje (tzv. lead nebo reference).
  • Účastník se dostaví s takto vyplněným voucherem na jakoukoliv prodejnu Vodafone.

Každý Účastník může získat pouze jeden voucher na rukavice na chytrý telefon.

Účastník je povinen poskytnout pouze pravdivé údaje a společnost Vodafone si vyhrazuje právo před udělením dárku ověřit pravdivost poskytnutých údajů. V případě, že by údaje poskytnuté Účastníkem nebyly pravdivé, ztrácí Účastník na dárek nárok.

Celkový počet rukavic je 1 000 ks.

Při dodržení podmínek bude dárek Účastníkovi předán ihned na prodejně po předání voucheru.

5. Práva a povinnosti Vodafone

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této akce. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, akci pozastavit, zrušit či naopak prodloužit. Vodafone si při zjištění jakéhokoliv porušení těchto podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky z akce bez náhrady vyloučit. Hodnotu voucherů není možné proplatit v penězích. Veškeré nepřevzaté vouchery a rukavice propadají společnosti Vodafone.

6. Souhlas Účastníka

Účastník vyplněním a odevzdáním voucheru vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a souhlasí s tím, aby společnost Vodafone Czech Republic a. s., IČ: 25788001, se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 (dále „Vodafone“), zpracovávala mé jméno, příjmení a telefonní číslo a informaci o tom, že jsem předal/předala osobní údaje referované osoby k marketingovým a obchodním účelům, což je společnost Vodafone oprávněna referované osobě sdělit, a to po dobu 6 měsíců od poskytnutí tohoto souhlasu. Každá osoba, jejíž údaje jsou společností Vodafone zpracovávány, má právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu či doplnění, právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a další práva uvedená v § 11, 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, jak je uvedeno v Prohlášení na ochranu osobních údajů dostupném na www.vodafone.cz.

7. Odpovědnost

Vodafone tímto nepřebírá vůči Účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

8. Zveřejnění pravidel

Tato pravidla jsou viditelně vyvěšená po celou dobu trvání akce na internetové adrese www.vodafone.cz/rukavice.

Pravidla jsou platná a účinná od 13.1.2012 do 15.3.2012.

Vytisknout