Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Křížovka o chytré telefony

1. Provozovatel a organizátor soutěže

Provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen jako „Vodafone“).

2. Doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 30.6.2013 do 21.7.2013.

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že společnost Vodafone zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Vodafone si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.

Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Princip soutěže a získání výhry

Soutěž je součástí e-mailu, který je zaslaný vybraným Účastníkům, kteří organizátorovi soutěže poskytli své kontaktní údaje a souhlasili s jejich zpracováním a se zasíláním obchodních sdělení.

Soutěž spočívá v správném vyluštění tajenky v křížovce, která je částí soutěžní stránky, na kterou vede odkaz ze soutěžního e-mailu.Vyhrávají ti účastníci, jejich odpověď bude správná a umístí se jako 500 nebo 1000 v pořadí. Oba výherci si mohou vybrat jako výhru jeden z telefonů Samsung GALAXY Ace La Fleur nebo Huawei Ascend G300. Každý účastník může odpověď odeslat do soutěže jen jednou.

Uzávěrka příjmu odpovědí do soutěže je 21.7.2013. Výsledky budou vyhlášeny 30.7.2013 a odměny předány do 7.8.2013.

Účastník s nárokem na výhru pak bude po ověření pravosti poskytnutých údajů kontaktován spolupracující agenturou k domluvení data a způsobu předání výhry. Pokud si do 14 dní od smluveného termínu Účastník výhru nevyzvedne, ztrácí Účastník na výhru nárok.

Účastník bere na vědomí, že výhra pro něj může mít daňové dopady.

5. Práva a povinnosti Vodafonu

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Vodafone je rovněž oprávněna soutěž dle svého uvážení prodloužit. Vodafone si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté hlavní výhry propadají společnosti Vodafone.

6. Souhlas Účastníka

Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, telefonního čísla, zda je či není zákazníkem Vodafone a výběru telefonu, a to za účelem vyhodnocení soutěže. Společnost Vodafone je dále oprávněna zpracovávat tyto osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu dvou let od jejich poskytnutí. Účastník soutěže dále souhlasí, aby jej společnost Vodafone informovala (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Vodafonem ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených údajů, zejména elektronické adresy. Účastník soutěže souhlasí také s tím, aby Vodafone přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údajů, které o něm zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas může Účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů ukončíme v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však Účastník souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné Účastníkovi cenu předat. Účastník má právo na informace o zpracování jeho osobních údajů. Domnívá-li se Účastník, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Vodafone o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má Účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

7. Odpovědnost

Vodafone tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel.

Pravidla jsou platná a účinná od 30. 6. 2013.

Vytisknout