Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Zvýhodnění služeb pro registrované držitele průkazu ZTP a ZTP/P

1. Registrace k potenciálnímu využití zvýhodnění datových služeb

 • Ke zvýhodnění se mohou registrovat pouze osoby vlastnící zdravotní průkaz ZTP a  ZTP/P.
 • Registraci je možné uskutečnit případně zaktualizovat pouze prostřednictvím online formuláře uveřejněného na https://vanoce2016reg.vodafone.cz/, a to v období od 1. 12. 2016 do 15. 1. 2017.
 • Registrace slouží k evidenci zájemců o zvýhodnění datových služeb, rozhodnutí o tom, zda zvýhodnění bude zájemci poskytnuto, bude vyrozuměno prostřednictvím SMS zprávy na kontaktní telefonní číslo nejpozději 31. 1. 2017, datové zvýhodnění bude poskytováno dle došlého pořadí registračních formulářů a vyčerpání celkového objemu darovaných dat.

2. Zpracování osobních údajů a citlivých osobních údajů

 • Pro účely registrace a pro poskytování zvýhodněných služeb jsou zpracovávány následující údaje: jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo a email, číslo ZTP či ZTP/P průkazu. Pro účely ověření údajů uvedených při registraci je zpracováván scan ZTP či ZTP/P průkazu.
 • Pro účely registrace a pro využití zvýhodněných služeb jsou společností Vodafone zpracovávány i Zdravotní údaje, tedy údaje o zdravotním stavu zákazníka, které jsou uvedeny v ZTP a ZTP/P. Zájemce v rámci registrace poskytuje výslovný souhlas učiněný pomocí elektronických prostředků (zaškrtnutím) se zpracováním informací o zdravotním stavu v rozsahu zde uvedeném.
 • Osobní údaje a Zdravotní údaje budou společností Vodafone zpracovávány v rozsahu uvedeném výše, a to pro účely poskytování Zvýhodnění a po celou dobu, kdy je Zvýhodnění poskytováno. Tím není dotčeno zpracovávání osobních údajů pro jiné účely (např. poskytování služeb elektronických komunikací).
 • Kopie ZTP či ZTP/P průkazu bude uchovávána po dobu 6 měsíců ode dne jejího poskytnutí a poté bude kopie zlikvidována.
 • Více informací o zpracování údajů a práv naleznete v Informaci pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (dále jen „Informace o zpracování“) a v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 3. Aktivace a čerpání datového zvýhodnění

 • Aktivace a čerpání zvýhodnění je možné jenom na SIM kartách Vodafone, není možné aktivovat pro zákazníky: OneNet, Oskarta a Sazka Mobil.
 • Aktivace zvýhodnění budou probíhat v období od 15. 1. 2017 do 31. 3. 2017.
 • Při rozhodnutí o aktivaci a čerpání datového zvýhodnění, bude uplatněna jedna z níže uvedených možností:

  a)     Prostřednictvím Speciální edice předplacené karty pro partu.
  Cena při pořízení telefonního čísla činí 100 Kč a obsahuje kredit na služby v hodnotě 100 Kč, datové zvýhodnění v podobě datového balíčku 10 GB měsíčně po dobu 12 měsíců, ceny ostatních služeb se řídí dle Ceníku Karty pro partu. Zvýhodnění zákazník získává aktivací telefonního čísla. Předplacenou kartu je možné si vyzvednout na pobočce Vodafonu či je možné si její doručení objednat za poplatek 80 Kč vč. DPH na základě požadavku během registrace. Tuto možnost není možné upravovat. Zvýhodnění se začne čerpat aktivací telefonního čísla, které musí být provedeno do 31.3.2017. Po 12 měsících je služba Mobilní připojení 10 GB účtována za standardních podmínek a dle platného aktuálního ceníku. Zákazník obdrží 7 dnů a 1 den před vypršení zvýhodnění SMS zprávu. Pokud zákazník nemá dostatečný kredit, datový tarif se neobnoví.

  b)    Prostřednictvím doplňkového datového balíčku
  U zákazníků s aktivním měsíčním datovým tarifem či balíčkům ke kartě 150 MB dat a SMS v síti neomezeně, 500 MB dat a SMS v síti neomezeně, Komplet v síti a Komplet do všech sítí, vyjma tarifu Mobilní připojení Turbo, Připojení bez kabelu/+ a tarify Internet na doma (ADSL), Připojení na dlouho, Vodafone M2M Data a Připojení pro služby Standard/Premium, bude zvýhodnění aktivováno prostřednictvím “Zvětšení datového balíčku – 10 GB na 12 měsíců zdarma“. Zákazník je informován o aktivaci prostřednictvím SMS zprávy. Po 12 měsících je doplňkový balíček deaktivován.

  c)     Prostřednictvím zvýhodnění na tarif Mobilní připojení 10 GB
  Nemá-li Zákazník službu či balíček viz bod b). Zákazník datové zvýhodnění získává poskytnutím 100 % slevy po dobu 12 měsíců, která je aplikovaná na službu Mobilní připojení 10 GB. O aktivaci slevy bude zákazník předem informován. Aktivaci služby Mobilní připojení 10GB zákazník může provést v aplikaci Můj Vodafone nebo ve webové samoobsluze. Po 12 měsících je služba Mobilní připojení 10 GB účtována za standardních podmínek a dle platného aktuálního ceníku. Zákazník obdrží 7 dnů a 1 den před vypršení zvýhodnění SMS zprávu.

  d)    OneNet zákazníci
  mohou využít výhradně zvýhodnění prostřednictvím „Speciální edice předplacené karty“ viz bod a).

 • Vodafone si vyhrazuje právo datové zvýhodnění neaktivovat, pokud registrační údaje nebudou úplné, pravdivé a/nebo se v době aktivace nebude zákaznické řešení shodovat se stavem v čase uzávěrky registrací požadavků na zvýhodnění.
 • O datové zvýhodnění zákazník přichází, pokud změní svůj datový balíček či tarif, který datový balíček obsahuje a je kombinovatelný se zvýhodněním. Opakovaná aktivace zvýhodnění není možná.
 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Informace o zpracování, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
 • Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 • Registrací k datovému zvýhodnění potvrzuji, že jsem byl seznámen a porozuměl jsem „Podmínkám Zvýhodnění služeb pro registrované držitele průkazu ZTP a ZTP/P“.
 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, a to s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění nabídky na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější. Takto oznámené nebo zveřejněné změny, omezení či ukončení nabídky se dotýkají též nabídek již rozeslaných jednotlivým zákazníkům, nedotýkají se však nabídek, které již v mezidobí byly ze strany zákazníků akceptovány.
 • Registrace je možná v termínu od 1. 12. 2016 0:00 do 15. 1. 2017 24.00. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 3.1.2017 a nahrazují podmínky ze dne 1.11.2016.

Vytisknout