Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky Vodafone nadílky

Základní ustanovení

 1. Vodafone nadílku (dále jen „nabídka“) si mohou aktivovat všichni zákazníci Vodafonu, kteří využívají tarif nebo předplacenou kartu.
 2. Aktivaci nabídky je možné provést v období od 1. 11. 2007 do 31. 1. 2008 prostřednictvím Internetové samoobsluhy na www.vodafone.cz či Hlasové samoobsluhy (nefiremní zákazníci zavoláním na číslo *77 a firemní zákazníci zavoláním na číslo *77). Nabídku je možné aktivovat pro každou SIM kartu (telefonní číslo) pouze jednou.
 3. Aktivací Vodafone nadílky získají zákazníci s Vodafone tarifem (s výjimkou tarifů uvedených v bodě 4 těchto podmínek) slevu na služby ve výši 20 % hodnoty základního tarifu (u minutových tarifů zákazník získá slevu na volání odpovídající hodnotě 20 % volných minut svého tarifu a u Nabitých tarifů slevu ve výši 20 % kreditu svého tarifu), a to na stanovený počet měsíců. Sleva je poskytována na služby čerpané před čerpáním tarifu (tj. volných minut či kreditu v rámci paušálu), měsíční paušál svého tarifu uhradí zákazníci v plné výši.
 4. Zákazníci s tarify Junior, Rozjezd Naplno, Na jistotu a Na zisk získají aktivací nabídky 20% slevu z ceny měsíčního paušálu.
 5. Zákazníci s Vodafone předplacenou kartou získají na stanovený počet měsíců navíc 20% z hodnoty každého dobitého kreditu.
 6. Počet měsíců, po které je možno nabídku využívat, závisí na době, po kterou je aktivní příslušná SIM karta a je stanoven takto:

  Počet měsíců, po které je aktivní SIM karta zákazníka (pozn. 1) Počet měsíců využívání Vodafone nadílky (pozn. 2)
  0-12 1
  13-24 2
  25-36 3
  37-48 4
  49-60 5
  61-72 6
  73-84 7
  85 a více 8

  Pozn. 1: Doba, po kterou je SIM karta aktivní, se počítá od dne následujícího po dni aktivace SIM karty do dne aktivace nabídky zákazníkem. Případná výměna SIM karty z důvodu ztráty či poškození nemá na běh této lhůty vliv.
  Pozn. 2: Měsícem, po který lze nabídku využívat, se u zákazníků s tarifem rozumí celé zúčtovací období. V případě zákazníků s předplacenou kartou se měsícem rozumí 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Zvláštní podmínky pro tarifní zákazníky

 1. Slevu je možné čerpat pouze na služby zahrnuté v základním tarifu zákazníka (tj. volání v rámci ČR a u Nabitých tarifů také na běžné SMS v rámci ČR). Slevu je možno využívat od začátku zúčtovacího období následujícího po aktivaci Vodafone nadílky.
 2. Při výpočtu výše slevy se nezohledňují volné minuty či kredit získaný zákazníkem v rámci jakýchkoliv tarifních balíčků či zvýhodnění, ale pouze hodnota základního tarifu.
 3. Služby, na které je poskytována sleva, se čerpají před čerpáním jakýchkoliv jiných služeb využívaných zákazníkem, tedy před čerpáním volných minut či kreditu, které zákazník získá v rámci svého tarifu či v rámci jakýchkoliv balíčků Vodafonu (např. Balíček extra nabito). Pouze pokud zákazník využívá některou ze služeb Vodafonu, v rámci které má možnost za paušální poplatek využívat služby Vodafonu neomezeně (Program kamarádi, Program na pevnou mimo špičku, Program na pevnou, Balíček víkendové hovory, Balíček víkendové SMS a služby VPN) je sleva získaná v rámci Vánoční nabídky poskytovaná na služby využívané mimo rámec těchto služeb. Nevyužitá výše slevy se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období.
 4. Slevy se vždy poskytuje podle tarifu, který má zákazník aktivní na začátku každého zúčtovacího období, v němž nabídku čerpá.
 5. V případě převodu SIM karty (telefonního čísla) na jiného zákazníka zůstává Vodafone nadílka na převedené SIM kartě (telefonním čísle) aktivní v případě, že současně s převodem nedojde ke změně zákaznického účtu (tj. SIM karta je převáděna současně s celým zákaznickým účtem). V případě, že je SIM karta (telefonní číslo) převáděna na jiný zákaznický účet, bude Vodafone nadílka na SIM kartě (telefonním čísle) deaktivována. Deaktivace bude provedena ke dni převodu.
 6. V případě rozdělení či sloučení zákaznického účtu, v rámci kterého je/jsou využívány SIM karty (telefonní čísla) s aktivní nabídkou, bude na těch SIM kartách (telefonních číslech), které změnily zákaznický účet, nabídka deaktivována ke dni provedení změny.

Zvláštní podmínky pro zákazníky s předplacenou kartou

 1. Měsícem, po který lze nabídku využívat, se pro účely těchto podmínek rozumí období 30 kalendářních dnů. První měsíc začíná běžet dnem aktivace Vodafone nadílky.
 2. K dobití kreditu dojde do 2 dnů po dobití kreditu, o připsání kreditu bude zákazník informován prostřednictvím SMS zprávy.
 3. Maximální částka kreditu na předplacené kartě (včetně kreditu získaného navíc) může být 9 999 Kč. Pokud si zákazník dobije kredit částkou přesahující tuto částku, nebo by tato částka byla překročena v důsledku připsání kreditu navíc, kredit navíc se v takovém případě nepřipíše a nárok na něj zaniká.
 4. V případě přechodu z předplacené karty na tarif kredit získaný navíc propadá. Pro účely tohoto článku platí, že zákazník nejprve čerpá jím dobitý kredit a následně kredit získaný navíc v rámci nabídky.
 5. Platnost kreditu získaného v rámci nabídky je shodná s platností kreditu, který si zákazník dobil na své předplacené kartě.
 6. Vodafone si vyhrazuje právo odebrat zákazníkovi poskytnutý kredit navíc v případě, že tento kredit bude využíván na volání na prémiová čísla se zvýšenou sazbou (např. audiotexová čísla) či na posílání prémiových SMS, případně způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům, případně provoz sítě či jakékoli její části. Využívání získaného kreditu uvedeným způsobem bude považováno za zneužití nabídky. Vodafone má v takovém případě také možnost přerušit zákazníkovi možnost volání na čísla se zvýšenou sazbou, případně přerušit možnost zasílání prémiových SMS. Pro účely tohoto článku platí, že zákazník nejprve čerpá jím dobitý kredit a následně kredit získaný navíc v rámci nabídky.

Společná ustanovení

 1. Změna tarifu na předplacené služby a naopak v průběhu využívání nabídky má za následek deaktivaci nabídky. Její opětovná aktivace není možná.
 2. Přerušení poskytování služeb z jakéhokoliv důvodu (např. blokování z důvodu existence dlužné částky, překročení Volacího limitu, ztráty či krádeže SIM karty) neprodlužuje dobu, po kterou je možné nabídku využívat.
 3. Změna telefonního čísla má za následek deaktivaci nabídky, její opětovná aktivace není možná.
 4. O počtu měsíců, po které může zákazník nabídku čerpat, bude zákazník informován prostřednictvím SMS zaslané do 24 hodin od aktivace nabídky.

Závěrečná ustanovení

 1. V otázkách neupravených v těchto podmínkách se poskytování nabídky řídí Všeobecnými podmínkami Vodafonu, platným Ceníkem a podmínkami uvedenými v tištěných materiálech Vodafonu, případně na www.vodafone.cz. Ceny služeb uvedených jako zdarma jsou zahrnuty v ceně ostatních poskytovaných služeb.
 2. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 3. Vodafone má právo bez uvedení důvodu kdykoli změnit dobu, po kterou je možné Vodafone nadílku aktivovat.
 4. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2007.