Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky užívání Vodafone live!

 1. Služba Vodafone live! je služba společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen společnost Vodafone), která umožňuje zákazníkům společnosti Vodafone přístup na portál Vodafone live!. Prostřednictvím portálu Vodafone live! (dále jen „portál“) poskytuje Vodafone svým zákazníkům přístup k multimediálnímu obsahu Vodafonu nebo třetích stran na internetových či wapových stránkách prostřednictvím sítě elektronických komunikací. Služba Vodafone live! zahrnuje možnost stáhnutí obsahu (download) do mobilního telefonu zákazníka, jeho dočasné zobrazení (browsing), přehrání (streaming) a zasílání obsahu s využitím technologií jako např. SMS, MMS.
 2. Obsahem se rozumí jakýkoli obsahový materiál zpřístupněný zákazníkům prostřednictvím služby Vodafone live!. Podle účelu a typového zařazení obsahu Vodafone rozděluje obsah do kategorií na (i) obsah ke stažení (downloadable obsah) zahrnující veškerý obsah Vodafonu v sekcích Hry a aplikace, Obrázky, Video a Hudba, a (ii) zpřístupněný obsah třetích stran na internetových a wapových stránkách třetích stran.
 3. Pokud bude zákazník přistupovat a zobrazovat internetové a wapové stránky třetích stran prostřednictvím portálu Vodafone live!, tj. prostřednictvím přístupového bodu Vodafone live!, tak bude obsah přizpůsobován zobrazení pro zákazníkem užívaný mobilní telefon za účelem zrychlení zobrazování obsahu a zkvalitnění internetu a wapu v mobilních telefonech k čemuž Vodafone zpracovává IMEI mobilního telefonu zákazníka, tj. unikátní číslo stanovené výrobcem pro každý mobilní telefon.
 4. Službu Vodafone live! (dále jen „služba“) může využívat každý zákazník společnosti Vodafone, který má aktivovanou SIM kartu spolu se službou Vodafone Připojení, tj. některým z datových tarifů společnosti Vodafone a nastavením telefonu pro využívání této služby včetně Vodafone předplacené karty s datovým tarifem společnosti Vodafone a tuto SIM kartu používá ve Vodafone live! mobilním telefonu (Vodafone live! zákazník) nebo jiném mobilním telefonu s nastavením přístupového bodu Vodafone live!. Vodafone live! mobilní telefon je telefon, který na svém krytu nese značku Vodafone a který má speciální tlačítko (ať už fyzické či softwarové, tzv. soft key), které umožňuje přímý přístup na portál Vodafone live!. Vodafone live! telefony jsou dostupné v nabídce Vodafonu.
 5. Vodafone zaručuje možnost využívání služby v plném rozsahu pouze v případě použití Vodafone live! mobilních telefonů zakoupených u společnosti Vodafone.
 6. Služba je při splnění podmínek užívání služby aktivní automaticky, protože službu Vodafone Připojení mají automaticky aktivní všichni noví zákazníci, pokud si ji nedeaktivují. Vodafone live! telefon zakoupený u Vodafonu je automaticky nastaven pro využívání služby Vodafone Připojení.
 7. Zákazníci s předplacenou kartou nemohou službu využívat v zahraničí. Službu mohou v zahraničí využívat pouze tarifní zákazníci, kteří mají aktivované roamingové služby společnosti Vodafone. Seznam zemí, v nichž je možné využívat službu Připojení roaming a MMS Roaming, je na www.vodafone.cz. Při využívání služby v zahraničí bude zákazníkovi po dobu připojení na portál účtována cena za připojení v zahraničí podle platného ceníku služby Vodafone Připojení; jinak platí podmínky služby včetně cen obsahu.
 8. Zákazník při prvním užití SIM karty ve Vodafone live! telefonu, má právo využít nabídku společnosti Vodafone na stažení jedné položky z každé sekce Hudba, Hry a aplikace, Video a Obrázky po dobu 30 dnů ode dne prvního užití SIM karty ve Vodafone live! telefonu (dále jen „nabídka“). K jedné SIM kartě (telefonnímu číslu) může zákazník tuto nabídku využít pouze jednou.
 9. Vodafone si vyhrazuje právo portál, jeho strukturu, zařazený obsah a služby poskytované prostřednictvím portálu kdykoliv aktualizovat a měnit. Nově zavedené služby nebo nabídky mohou podléhat zvláštním podmínkám.
 10. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou zákazníkovi v důsledku stažení obsahu do mobilního telefonu prostřednictvím portálu či internetových a wapových stránek třetích stran zpřístupněných prostřednictvím služby.
 11. Zákazník bere na vědomí, že Vodafone je nositelem autorských práv ke stránkám tvořícím portál včetně práv ke zveřejnění obsahu; jakékoliv jejich užití třetí osobou je podmíněno souhlasem Vodafonu. Zákazník zejména není oprávněn portál ani jeho části jakkoliv napodobovat, reprodukovat nebo kopírovat. Zákazník má právo využívat portál a obsah Vodafonu pouze v rozsahu podmínek služby Vodafone live!.
 12. Obsah zpřístupněný prostřednictvím portálu je chráněn autorskými právy. Zákazník je oprávněn obsah získaný prostřednictvím portálu využít výhradně pro svou osobní potřebu, není tedy zejména oprávněn ho kopírovat, přeposílat či jinak distribuovat nebo využít pro komerční účely. Užívání obsahu chráněného autorskými právy může být omezeno prostřednictvím technologických prostředků zamezujících neoprávněnému nakládání s obsahem (např. tzv. Digital Rights Management).
 13. Prostřednictvím portálu nebo zadáním URL na portálu může zákazník vstoupit na internetové a wapové stránky třetích stran, které nejsou součástí portálu. Za zobrazování a stahování obsahu na internetových a wapových stránkách třetích stran nenese společnost Vodafone jakoukoliv odpovědnost.
 14. Prostřednictvím portálu může zákazník získat přístup k obsahu, který není určen osobám mladším 18 let nebo může být zákazníkem vnímán jako neslušný či nevhodný. Zákazník bere na vědomí, že je na jeho vlastním uvážení a na jeho vlastní riziko, zda k takovému obsahu přistoupí. Zákazník zároveň nesmí takový obsah zpřístupňovat jiným osobám mladším 18 let. Přístup k takovému obsahu v rámci služby lze omezit nastavením příslušného profilu (profil Dítě) na stránkách www.vodafone.cz v sekci Samoobsluha Můj Vodafone.
 15. Zákazník neplatí za užívání služby, ale platí za související datové přenosy při jejím užívání, tj. za zobrazování obsahu třetích stran nebo stahování obsahu třetích stran z internetových a wapových stránek prostřednictvím služby, dle svého aktivního datového tarifu.
 16. Za prohlížení a užívání níže uvedených sekcí :
  (i) hlavní sekce (Domů, Stahuj!, Www a Vodafone) včetně podsekcí,
  (ii) Katalog služeb (A-Z)
  (iii) výsledky vyhledávání zadaných v sekci "Hledej na Seznam" a v sekci "Hledat",
  (iv) Mobilní samoobsluha,
  (v) sekce Stahuj a podsekce Hry a aplikace, Hudba, Obrázky a Videa, nejsou datové přenosy zákazníkovi zpoplatňovány.
  V sekcích Stahuj a podsekcích Hry a aplikace, Hudba, Obrázky a Videa jsou zákazníkovi účtovány ceny při downloadu za downloadable obsah.
 17. Ceny za obsah ke stažení jsou uvedeny zde. Ceny služeb uvedených jako zdarma jsou zahrnuty v ceně ostatních služeb elektronických komunikací poskytovaných zákazníkovi.
 18. V případě přerušení připojení v průběhu stahování obsahu Vodafonu prostřednictvím portálu bude cena příslušného obsahu ke stažení účtována v plné výši. Soubory, jejichž stahování nebylo úspěšně dokončeno, budou uloženy na portálu na záložce Vodafone v sekci Servisní stránky pod názvem Nestažené soubory a zákazník může stažení příslušného obsahu dokončit kdykoliv po opětovném obnovení připojení k portálu; cena příslušného obsahu ke stažení nebude v případě dokončení jeho stahování zákazníkovi účtována opakovaně.
 19. Při přístupu na portál prostřednictvím Vytáčeného spojení bude zákazníkovi po dobu připojení na portál účtována cena za připojení podle platného ceníku (cena za připojení je účtována po minutách); jinak platí podmínky služby včetně cen obsahu.
 20. Ceny účtované společností Vodafone zákazníkovi za downloadable obsah jsou v rámci služby Chytrý přehled zahrnuty v celkové částce útraty.
 21. Za účelem zkvalitňování služeb a produktů a zkvalitňování nabídky služeb a produktů zákazníkovi na portálu Zákazník bere na vědomí a souhlasí s využitím informací o využivatelnosti portálu a návštěvnosti internetových a wapových stránek, zejména pro tzv. cílenou reklamu.
 22. Pokud si zákazník nepřeje tzv. cílenou reklamu, tak má právo toto oznámit společnosti Vodafone prostřednictvím zákaznické linky. Využívání těchto informací bude ukončeno v přiměřené lhůtě dle technických a administrativních možností. Pro vyloučení pochybností Vodafone upozorňuje, že budou zákazníkovi i nadále v rámci užívání portálu zobrazovány reklamní bannery.
 23. Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami každým přistoupením na portál, tj. využitím služby. Přistoupením na portál zákazník současně bere na vědomí, že v souladu s těmito podmínkami mu budou prostřednictvím portálu zobrazovány reklamní bannery.
 24. V otázkách neupravených v těchto podmínkách služby platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 25. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 26. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 7.10.2009 a v plném rozsahu nahrazují podmínky platné do tohoto data.

Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).