Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky tarifů Red Naplno a tarifů Start platné do 7. 8. 2018

 1. Nabídka neomezených tarifů Red Naplno a tarifů Start je určena všem zákazníkům Vodafone (dále též jen „Tarify“).
 2. Nabídku tvoří 6 přednastavených kombinací (Start 100 minut, Start 200 minut, Start 500 minut, Red Naplno 5 GB, Red Naplno 10 GB, Red Naplno 20 GB) služeb pro nefiremní a firemní zákazníky, které zákazník vlastní nebo si nově pořídí.

  Jedná se o následující Tarify:

  • **Start 100 minut – Balíček 100 minut do všech sítí, Data Naplno 250 MB a pouze pro firemní zákazníky VPN Firma neomezeně.
  • **Start 200 minut Balíček 200 minut do všech sítí, Data Naplno 250 MB a pouze pro firemní zákazníky VPN Firma neomezeně.
  • *Start 500 minut – balíček 500 minut do všech sítí, Data Naplno 500 MB a pouze pro firemní zákazníky VPN Firma neomezeně.
  • *Red Naplno 5 GB – balíček Volání neomezeně, balíček Neomezené SMS Fér, Data Naplno 5 GB a pouze pro firemní zákazníky VPN Firma neomezeně.
  • **Red Naplno 10 GB – balíček Volání neomezeně + zahraničí 1000 – zóna 1, balíček Neomezené SMS Fér, Data Naplno 10 GB, Digitální obsah na nákup na Vodafone Galerii (100 bodů) a pouze pro firemní zákazníky VPN Firma neomezeně.
  • *Red Naplno 20 GB – balíček Volání neomezeně + zahraničí 1000 – zóna 1, balíček Neomezené SMS Fér, Data Naplno 20 GB, Digitální obsah na nákup na Vodafone Galerii (100 bodů), balíček služby Roaming na den na 31 dní pro vybrané země Evropy (balíček je součástí tarifu do 10.6.2017), balíček služby Roaming na den na 7 dnů pro vybrané země Světa (balíček je součástí tarifu od 11.6.2017) a pouze pro firemní zákazníky VPN Firma neomezeně.
  • **Sdílená data k hlavní SIM „Red Naplno člen“ – služba dostupná pouze v rámci přednastavených tarifů Red Naplno a Start. Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku. Maximální počet sdílených SIM k tarifům jsou 3. Sdílená SIM „Red Naplno člen“ není kombinovatelná s jakýmkoli hlasovým ani SMS balíčkem – ceny za volání a SMS jsou dané dle aktuálního ceníku.
 3. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat některé další doplňkové služby, jako např.: MMS a další doplňkové služby, které jsou s příslušným Tarifem slučitelné.
 4. Tarify nelze kombinovat s nabídkou „Program kamarádi na 2 roky zdarma“, „Program kamarádi zdarma navždy“, s programem Rodina a s tarifem Vodafone Passport data, Připojení za zahraničí na den, Připojení ze zahraničí na stálo, Po svém, Bez Obav, Program rodina, Promo Sólo natrvalo, Sólo, Blokace dat, Neomezené volání v síti, Neomezené volání na pevnou.
 5. Pokud zákazník změní některou ze složek Tarifu (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace, dojde k automatické deaktivaci Tarifu a nastavené služby budou účtovány dle aktuálního Ceníku. V případě deaktivace hlasového balíčku či balíčku SMS dojde k automatické aktivaci nulových balíčků Tarifů na míru. V případě deaktivace datového tarifu dojde k automatické aktivaci tarifu Připojení pro mobil na den. Změna (deaktivace) balíčku Digitálního obsahu či služby VPN firma neomezeně nemá vliv na Tarifní balíček. Pokud zákazník při uzavření smlouvy nebo v průběhu čerpání Tarifu aktivuje službu Vodafone Roaming na den, má možnost kdykoliv tuto službu deaktivovat a bezplatně přejít na Vodafone World Roaming, který bude účtován dle aktuálního ceníku (vyjma tarifu Red Naplno 20 GB). Pokud si zákazník změní u tarifu Red Naplno 20 GB přednastavený roaming na Vodafone World Roaming, tak nemůže čerpat balíček služeb Roaming na den.
 6. Pravidla služeb individuálních komponent, které není možné samostatně aktivovat:
  • 100/200/500 minut do všech sítí – volné jednotky na volání na všechny mobilní a pevná čísla v ČR, volání nad rámec volných minut je 3,49 Kč vč. DPH a je účtováno po minutách s tarifikací 60+60. Nevyčerpané volné jednotky se převádějí do následujícího zúčtovacího období. V případě převodu volných jednotek v rámci balíčků jsou nejprve čerpány volné jednotky příslušející k aktuálnímu zúčtovacímu období a následně převedené volné jednotky
  • Volání neomezeně + zahraničí 1000 – nabízí neomezené volání do všech sítí  ČR (mobilní a pevná čísla) a 1000 volných minut na volání do zemí v regionu 1 a Slovenska s vteřinovou tarifikací.
  • Vodafone Roaming na den – 31 dní, vybrané země Evropy. Balíček je možné využít pouze při aktivní službě Roaming na den.
  • Vodafone Roaming na den – 7 dní, vybrané země Svět. Balíček je možné využít pouze při aktivní službě Roaming na den.
  • Neomezené SMS Vodafone Fér – neomezené smsky na všechna čísla v síti Vodafone v rámci ČR.
  • Neomezené volání do všech sítí - nabízí neomezené volání do všech sítí v ČR (mobilní a pevná čísla).
  • Datové tarify – Data Naplno 250 MB, Data Naplno 500 MB, Data Naplno 5 GB, Data Naplno 10 GB, Data Naplno 20 GB. Po vyčerpání základního datového objemu jsou data účtována dle aktuálního ceníku.
 7. Volné jednotky (včetně neomezeného volání a neomezených SMS) nelze použít k volání na domácí i zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou (např. audiotext, dárcovské SMS apod.). Volné SMS nelze využít na posílání SMS zpráv na pevné linky (SMS zprávy na pevné linky jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku).
 8. Doba platnosti Tarifů a jejich jednotlivých balíčků je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti Tarifů či balíčků, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.
 9. Paušální platba za jednotlivé Tarify je zaúčtována okamžitě po jejich aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období budou cena Tarifu i počet volných jednotek balíčku vyúčtovány poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Toto neplatí v případě balíčků s neomezenými jednotkami, u kterých nelze určit poměrnou část volných jednotek (naúčtována tedy bude pouze poměrná částka paušální platby za neomezený balíček, ale jednotky nebudou poměrně propočítány).
 10. Při změnách/rušení Tarifů, Zvětšení datového baličku či balíčků Data Naplno  nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl Tarif či balíček aktivní. Zákazník má možnost využít všechny zaplacené volné jednotky. Při deaktivaci/změně jakéhokoliv balíčku s volnými jednotkami však nedochází k převodu zbývajících jednotek z těchto balíčků, tzn. deaktivací zákazník o nevyčerpané jednotky přichází, výjimkou je balíček 100/200/500 minut do všech sítí, kdy zákazníkovi volné jednotky z balíčků převedeme a dochází k proúčtování. [ŠMVC1] V případě změny z Tarifu na jiný Tarif, který obsahuje shodný hlasový či SMS balíček dochází ke ztrátě nevyužitých volných jednotek z původního hlasového balíčku.
 11. Při změnách/rušení balíčků (Neomezené SMS Fér, Neomezené volání do všech sítí)  dochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl balíček aktivní.
 12. U balíčků obsahujících neomezené volání či neomezené SMS nedochází k převodu volných jednotek z těchto balíčků do dalšího zúčtovacího období.
 13. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.
 14. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.
 15. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.
 16. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.
 17. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Tarifů na míru, Podmínky poskytování datových služeb, podmínky FUP, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 18. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 19. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 20. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.5.2017.

*Nabídka spuštěna od 18.5.2017

**Nabídka spuštěna od 12.6.2017

Vytisknout