Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu platné do 1.11. 2012

Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), na získání služeb a zboží za zvýhodněné ceny pro její stávající i nové zákazníky (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

A. Podmínky koupě zařízení za zvýhodněnou cenu

I. Právo zakoupit si zařízení za zvýhodněnou cenu z nabídky společnosti Vodafone (dále jen „Zařízení“) má:

a) nový zákazník,

 1. při uzavírání smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací s Vodafone, jejíž nedílnou součást tvoří Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Ceník a podmínky dalších služeb (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě si zákazník aktivuje novou SIM kartu s platební metodou Vyúčtování a složí Volací jistinu stanovenou Vodafonem dle aktuálního Ceníku; a
 2. který se zaváže po dobu 24 měsíců od aktivace SIM karty čerpat služby u příslušného telefonního/ADSL čísla alespoň ve výši Minimálního měsíčního plnění stanoveného pro příslušné Zařízení při uzavření Smlouvy. Zákazník se současně zavazuje po tuto dobu řádně a včas hradit Vyúčtování služeb a plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

b) stávající zákazník (dále jen „Stávající zákazník“)

 1. který má u Vodafone aktivní alespoň jedno telefonní/ADSL číslo hrazené platební metodou Vyúčtování, a tuto SIM kartu má zákazník nepřetržitě aktivní po dobu minimálně dvou let; a
 2. poslední 3 měsíce platí řádně a včas vyúčtování služeb; a
 3. při koupi Zařízení se zaváže po dobu 24 měsíců od koupě Zařízení čerpat služby u příslušného telefonního/ADSL čísla alespoň ve výši Minimálního měsíčního plnění stanoveného pro příslušné Zařízení. Stávající zákazník se současně zavazuje po tuto dobu řádně a včas hradit Vyúčtování služeb a plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

II. Pokud zákazník v průběhu 24 měsíců od aktivace nové SIM karty (resp. koupě Zařízení) dle článku I. výše nedosáhne svého Minimálního měsíčního plnění, je Vodafone oprávněn vyúčtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi jeho reálným a Minimálním měsíčním plněním. Pokud dojde v průběhu 24 měsíců od aktivace nové SIM karty (resp. koupě Zařízení) dle článku I. výše k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo k ukončení Smlouvy u daného telefonního/ADSL čísla z důvodů na straně zákazníka, nebo k ukončení závazku Minimálního měsíčního plnění (a to i dohodou na žádost zákazníka), je zákazník povinen uhradit Vodafone smluvní pokutu ve výši součinu Minimálního měsíčního plnění a počtu pravidelných zúčtovacích období zbývajících do konce sjednané doby trvání závazku u daného telefonního/ADSL čísla.

B. Podmínky aktivace speciálních PROMO

I. Speciálním Promem se ve smyslu této nabídky rozumí speciální, časově omezená sleva či jiná nabídka než nabídka uvedená pod písmenem A., která je podmíněna závazkem užívání SIM karty či některé služby po stanovenou minimální dobu (dále jen „Speciální Promo“)

II. Nestanoví-li podmínky Speciálního Proma jinak, má možnost získat aktivaci Speciálního Proma z nabídky společnosti Vodafone:

stávající zákazník

 1. který má u Vodafone aktivní alespoň jednu SIM kartu hrazenou platební metodou Vyúčtování, a tuto SIM kartu má zákazník nepřetržitě aktivní po dobu minimálně dvou let; a
 2. poslední 3 měsíce platí řádně a včas vyúčtování služeb; a
 3. zaváže se užívat předmětnou SIM kartu minimálně po dobu dalších po sobě jdoucích 24 měsíců od aktivace Speciálního Proma dle aktivovaného tarifu;
 4. Zákazník se současně zaváže po dobu stanovenou dle předchozího odstavce čerpat služby Vodafone alespoň ve výši Minimálního měsíčního plnění stanoveného při aktivaci Speciálního Proma. Zákazník se současně zavazuje po dobu stanovenou dle předchozího odstavce řádně hradit vystavená vyúčtování služeb a plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

III. Pokud zákazník v průběhu 24 měsíců od aktivace Speciálního Proma dle článku II. výše nedosáhne svého Minimálního měsíčního plnění, je Vodafone oprávněn vyúčtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi jeho reálným a Minimálním měsíčním plněním. Pokud dojde v průběhu 24 měsíců od aktivace Speciálního Proma k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo k ukončení smlouvy pro danou SIM kartu z důvodů na straně zákazníka, je zákazník povinen uhradit Vodafone smluvní pokutu ve výši součinu Minimálního měsíčního plnění a počtu pravidelných zúčtovacích období zbývajících do konce sjednané doby trvání závazku u daného telefonního/ADSL čísla.

C. Společná ustanovení

 1. Minimálním měsíčním plněním je částka rovnající se celkové částce za poskytnuté služby v jednom zúčtovacím období (měsíci) včetně DPH před uplatněním veškerých slev a zvýhodnění (bonusů) poskytnutých zákazníkovi a zobrazených ve vyúčtování služeb.
 2. Podmínkou zvýhodněné ceny Zařízení nebo zařízení na základě Speciálního Proma je pořízení a závazek řádného užívání služeb či příslušného tarifu po minimální dobu specifikovanou v těchto Podmínkách nebo ve smlouvě. Pokud tato podmínka není splněna, je Vodafone oprávněn doúčtovat zákazníkovi původní cenu příslušného zařízení. Vodafone však není oprávněn doúčtovat zákazníkovi původní cenu příslušného zařízení v případech, kdy zákazník uhradí rozdíl mezi celkovou výší úhrad a příslušného násobku Minimálního měsíčního plnění dle článku A. odstavce II., nebo článku B. odstavce III. těchto Podmínek. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě odstoupení do smlouvy ze strany zákazníka, ztrácí zákazník odstoupením nárok na zařízení za zvýhodněnou cenu a Vodafone je oprávněn doúčtovat zákazníkovi plnou cenu zakoupeného zařízení.
 3. Zákazník si může pořídit maximálně 4 zařízení dle těchto Podmínek k nově aktivované SIM kartě v průběhu po sobě bezprostředně jdoucích 12 měsíců. Pokud si zákazník přeje pořídit zařízení nad rámec počtu dle předchozí věty je Vodafone oprávněn v rámci takovéto aktivace požadovat složení vyšší Volací jistiny v souladu s platným Ceníkem, a to u každé takové aktivace.
 4. Zákazník si v průběhu 24 po sobě jdoucích měsících může pořídit maximálně 10 zařízení dle těchto Podmínek na každou stávající SIM kartu, u které jsou splněny podmínky rozhodné pro vznik práva na koupi zařízení (telefonní/ADSL číslo hrazené platební metodou Vyúčtování, a tato SIM karta je nepřetržitě aktivní po dobu minimálně dvou let). Na stejnou SIM kartu lze pořídit další zařízení nejdříve po uplynutí dvou let od pořízení předchozího zařízení.
 5. Tyto Podmínky se vztahují i na pořizování zařízení v rámci tzv. „DOPRODEJE“.
 6. Tyto Podmínky neplatí pro zákazníky se smlouvou o poskytování zvýhodněných podmínek, není-li v této smlouvě uvedeno jinak, a pro zákazníky OneNet.
 7. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.
 8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 9. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 25.8.2012 a nahrazují podmínky ze dne 7.6. 2012.

Vytisknout