Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby VPN partner platné do 30. 9. 2020

1. Obecné podmínky

 1. Službu VPN partner si mohou objednat všichni firemní zákazníci Vodafonu, kteří využívají službu VPN firma nebo VPN firma neomezeně (dále jen „zákazník“) vyjma zákazníků s Tarify na míru. Služby VPN firma a VPN firma neomezeně jsou dále společně označovány též jako „základní VPN skupina“.
 2. Služba VPN partner umožňuje zařadit do jedné ze základních VPN skupin dalších 1-5 čísel (mobilní čísla nebo čísla pevné linky využívaná zákazníky jakýchkoliv operátorů v rámci ČR), na která bude zákazník volat za stejné sazby, za jaké si volají čísla ze základní VPN skupiny (tedy za 1,21 Kč/min. v případě, že je VPN partner aktivován jako doplněk služby VPN firma a za 0 Kč/min. v případě, že je VPN partner aktivován jako doplněk služby VPN firma neomezeně).
 3. Každý zákazník může využívat jen jednu službu (skupinu) VPN partner.
 4. Služba VPN partner může být aktivována u všech SIM karet, které jsou zařazeny do základní VPN skupiny, nejméně však u jedné (1) z nich.
 5. Za každou SIM kartu ze základní VPN skupiny, u níž je služba VPN partner využívána, je účtován měsíční paušál. Výše měsíčního paušálu činí 120 Kč v případě, že je služba VPN partner aktivována jako doplněk služby VPN firma a 240 Kč v případě, že je služba VPN partner aktivována jako doplněk služby VPN firma neomezeně. Měsíční paušál se hradí poměrně podle počtů dnů zúčtovacího období, po které byla služba VPN partner aktivována.
 6. Tuto službu není možné aktivovat s Tarify na míru.

2. Aktivace a deaktivace služby

 1. O aktivaci služby VPN partner může zákazník požádat současně se žádostí o aktivaci základní VPN skupiny, případně kdykoliv později. Aktivace služby je zdarma a bude provedena nejdříve den následující po objednání služby, nejpozději však do 5 pracovních dnů. O aktivaci může zákazník požádat prostřednictvím Internetové samoobsluhy či telefonicky prostřednictvím Vodafone firemní péče na čísle *77. Zákazníci bez písemné smlouvy mohou o aktivaci požádat také ve značkové prodejně Vodafonu.
 2. Zákazník může kdykoliv požádat o deaktivaci služby VPN partner, a to jak u jednotlivé SIM karty, tak celé služby (skupiny) VPN partner. Podmínkou deaktivace služby VPN partner pouze u vybraných SIM karet je skutečnost, že služba VPN partner bude nadále využívána u minimálního počtu SIM karet stanoveného v čl. I bodu 4 těchto podmínek. O deaktivaci může zákazník požádat prostřednictvím Internetové samoobsluhy či prostřednictvím Vodafone firemní péče na čísle *77. Deaktivace bude provedena k nejbližší půlnoci, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla žádost o deaktivaci doručena Vodafonu, nebude-li mezi zákazníkem a Vodafonem dohodnuto jinak.

3. Další podmínky

 1. Do VPN partner nelze zařadit speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou (např. audiotexová čísla) ani zkrácená čísla.
 2. Volání na čísla zařazená do skupiny VPN partner není odečítáno z volných minut (resp. z hodnoty paušálu v případě Nabitých tarifů).
 3. Čísla zařazená do skupiny VPN partner je možné kdykoliv zdarma přidávat, měnit či rušit, a to prostřednictvím Internetové samoobsluhy či telefonicky prostřednictvím Vodafone firemní péče na čísle *77. Změna bude provedena vždy k nejbližší půlnoci.
 4. Pokud má zákazník v základní VPN skupině zařazeno méně než 5 čísel a dodatečně si do této základní skupiny VPN přidá další SIM karty, musí být služba VPN partner rozšířena i na tyto dodatečně aktivované SIM karty tak, aby byla splněna podmínka minimálního počtu SIM karet, u nichž musí být služba VPN partner aktivována (viz bod I. čl. 4 těchto podmínek). Neaktivuje-li si v takovém případě zákazník službu VPN partner na dalších SIM kartách, je Vodafone oprávněn službu VPN partner deaktivovat.
 5. Zpětné volání z Hlasové schránky a příchozí i odchozí hovory v roamingu jsou zpoplatněny dle platného Ceníku služeb i v případě, že se jedná o hovor uskutečněný na čísla zařazená ve skupině VPN partner.
 6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že volání z čísel zařazených do skupiny VPN partner na čísla zařazená do základní VPN skupiny je účtováno standardní sazbou dle tarifu volajícího, a to i v případě, že se jedná o číslo aktivované u Vodafonu.
 7. Pokud zákazník uzavírá Dohodu o převodu práv a závazků, na základě které vstupuje jako nový účastník do práv a povinností jiného (původního) zákazníka vyplývající z uzavřené smlouvy a původní zákazník má službu VPN partner aktivní, zůstane jeho služba (skupina) VPN partner aktivní i u nového zákazníka v případě, že nový zákazník sám nemá službu VPN partner aktivní ani nepožádá o její deaktivaci.
 8. Pokud má zákazník uzavřenu písemnou smlouvu a po uplynutí sjednané doby trvání této smlouvy dojde k její změně na smlouvu nepísemnou, je Vodafone oprávněn službu VPN partner deaktivovat v případě, že je aktivována jako doplněk služby VPN firma. V případě, že má zákazník službu VPN partner aktivní jako doplněk služby VPN firma neomezeně, zůstane VPN partner po změně písemné smlouvy na smlouvu nepísemnou aktivní za předpokladu, že nedojde k deaktivaci služby VPN firma neomezeně v souladu s podmínkami této služby.
 9. Změna služby VPN firma za službu VPN firma neomezeně a naopak má za následek deaktivaci služby VPN parter, zákazník je však oprávněn si službu VPN parter kdykoliv opětovně aktivovat v souladu s těmito podmínkami.
 10. SIM kartu s aktivní službou VPN partner je povoleno používat pouze standardním způsobem v mobilních zařízeních a nikoli v zařízeních a způsobem umožňujícím využití SIM karty většímu počtu uživatelů (GSM brány apod.). V případě, že Vodafone zjistí, že zákazník SIM kartu používá v rozporu s tímto ustanovením, je oprávněn zákazníkovi službu VPN partner deaktivovat. Vedle deaktivace služby VPN partner z uvedeného důvodu je Vodafone oprávněn vyúčtovat zákazníkovi finanční rozdíl mezi cenou, která byla účtována při využívání služeb prostřednictvím VPN partner a cenou, která by byla zákazníkovi účtována v případě, že by uskutečnil volání za standardní cenu dle svého tarifu, přičemž zákazník je povinen tento finanční rozdíl uhradit.

4. Závěrečná ustanovení

 1. Ceny služeb uvedené jako zdarma či za 0 Kč jsou zahrnuty v cenách ostatních služeb. Částky uvedené v těchto podmínkách jsou včetně 21% DPH.
 2. V otázkách neupravených v těchto podmínkách se poskytování služby řídí Všeobecnými podmínkami, Ceníkem služeb a podmínkami uvedenými v informačních materiálech Vodafonu.
 3. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven termín pozdější.
 4. Podmínky služeb VPN firma a VPN firma neomezeně zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.
 5. Aktivací služby VPN partner zákazník potvrzuje s těmito podmínkami souhlas.
 6. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 16. 8. 2010.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).

Vytisknout