Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Protect platné do 30. 9. 2020

Licenční smlouva Vodafone Protect

Toto je licenční smlouva mezi Vámi jako uživatelem Vodafone Protect a společností Vodafone, která upravuje užívání aplikace Vodafone Protect (dále jen “služby”). Služby obsahují software poskytnutý na základě licence od společnosti McAfee Security Sarl se sídlem na adrese 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg (dále jen „McAfee“). Tato smlouva doplňuje Vaše podmínky hlasových a datových služeb. Smlouvu můžete uzavřít, pouze pokud jste zákazníkem společnosti Vodafone, jste starší 18 let a plně způsobilí k tomuto úkonu. Instalací aplikace Vodafone Protect výslovně potvrzujete, že jste způsobilí uzavřít tuto smlouvu, že jste si přečetl/a tuto smlouvu, a že s ní bezvýhradně souhlasíte Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, aplikaci neinstalujte a nevyužívejte, prosím, služby.

Shrnutí

Služby jsou bezpečným řešením pro Váš mobilní telefonní přístroj (dále jen „přístroj“). Sestávají z placené části a neplacené části služeb. Neplacená část služeb vám umožňuje Najít, Zablokovat a Vymazat obsah Vašeho přístroje ze vzdáleného přístupu v případě jeho ztráty, krádeže nebo zapomenutí na nějakém místě. Placená část služeb Vám kromě služeb dle předchozí věty umožňuje využívat i ochranu před viry, bezpečné prohlížení webu, ochranu aplikací instalovaných ve Vašem přístroji a nástroje pro filtrování hovorů a textových zpráv. K využívání jakýchkoliv služeb a k převodu z neplacené části na placenou část služeb se musíte zaregistrovat. Pro využívání placené části služeb je nutné, abyste zaplatil/a účastnický poplatek, který Vám umožní užívání placené části služeb po dobu jednoho měsíce. Využívání placené části služeb lze kdykoli zrušit.

Na základě této smlouvy Vám garantujeme nevýhradní, nepřevoditelnou licenci k využívání služeb, na základě které si můžete stáhnout, nainstalovat, aktualizovat a provozovat služby na Vašem přístroji. Na software poskytnutý na základě licence od společnosti McAfee se vztahují podmínky společnosti McAfee. Poskytneme Vám přístup k nástrojům těchto služeb po dobu, po kterou budete souhlasit s využíváním služeb. Máme právo ukončit nebo pozastavit využívání těchto služeb, aniž bychom Vám to oznámili, a to zejména pokud neuhradíte poplatek za využívání služeb, nebo pokud využíváte služby v rozporu s podmínkami uvedenými v této smlouvě (zejména v části „Omezení“).

Služby jsou určeny pouze pro Vaše osobní nekomerční používání na přístroji, který je ve Vašem vlastnictví. Služby lze využívat na základě jedné registrace pouze na jednom přístroji. Pro každý další přístroj bude vyžadována další registrace.

Poplatky za využívání služeb a poplatky spojené s využíváním služeb

Účastnický poplatek je splatný každý měsíc, pokud má být na Vašem přístroji aktivní placená část služeb. Pro více informací o poplatku přejděte na http://protect.vodafone.cz. Váš účastnický poplatek nezahrnuje žádné další poplatky nebo náklady spojené s využíváním těchto služeb. Jste odpovědný/á za veškeré další poplatky, které s užíváním služeb vzniknou; to zahrnuje mimo jiné i poplatky spojené s datovými a textovými zprávami při využívání nástrojů Najít, Zablokovat a Vymazat, které vždy hradíte. Tyto poplatky mohou být výrazně vyšší, pokud využíváte služby v zahraničí. Zákazníky předplacených služeb upozorňujeme, že musí mít dostatečný kredit, aby služby mohly uskutečňovat datové požadavky při hledání ztraceného přístroje nebo jiných službách. V případě přerušení či omezení poskytování datových služeb či textových služeb (SMS), nemusí služby řádně fungovat.

Ovládání Vašeho účtu

Nástroje Najít, Zablokovat a Vymazat u těchto služeb můžete využívat za pomocí účtu na Vašem přístroji a online na stránkách http://protect.vodafone.cz. Jste odpovědný/á za aktivity, které se na Vašem účtu uskuteční, Vodafone za ně nenese žádnou odpovědnost. Musíte si uchovat své heslo k účtu a PIN v bezpečí a oznámit nám okamžitě jakékoli porušení nebo neoprávněné použití Vašeho účtu, stejně tak jako prozrazení Vašeho hesla či PIN neoprávněné osobě.

Najít, Zablokovat a Vymazat

Tyto služby Vám umožní ze vzdáleného přístupu Najít, Zablokovat a Vymazat obsah na Vašem přístroji za podmínek uvedených níže. Obsah, který můžete vymazat, bude záviset na přístroji, který vlastníte, resp. který byl registrován. Pro více informací navštivte http://protect.vodafone.cz. Souhlasíte s tím, že tyto nástroje jsou pouze pro Vaše osobní použití a že je nebudete používat k tomu, abyste prováděl/a jakékoliv aktivity, které jsou neoprávněné, nelegální nebo nevhodné, včetně obtěžování nebo pronásledování nějaké osoby, anebo se do takových aktivit zapojoval/a.

Podmínky využívání služeb

Jste odpovědný/á za náklady za jiné služby, které mohou vzniknout v souvislosti s využíváním aplikace Vodafone Protect (datové a textové služby) a které nejsou součástí poplatku za využívání placené části služeb. Zavazujete se k pravidelné kontrole svého přístroje tak, aby splňoval systémové požadavky služeb (aplikace Vodafone Protect), což zahrnuje i provádění aktualizací a upgradů tak, jak jsou doporučeny společností Vodafone nebo McAfee. Společnost Vodafone nebo McAfee může kdykoli provést modifikace systémových požadavků nebo aplikace Vodafone Protect.

Neručíme ani nepřejímáme odpovědnost za provoz přístroje používaného k přístupu k těmto službám. Pro využívání lokalizačních nástrojů musí být přístroj zapnutý, připojený k naší mobilní síti a musí mít umožněn přístup na internet (k datovým službám společnosti Vodafone). Lokalizační přesnost je nezávislá na tom, zda Váš přístroj má zapnutou GPS nebo Wi-Fi, v momentě, kdy je zaslán požadavek „Najít“ na Váš přístroj.

Aby na Vašem přístroji mohly být provedeny funkce služby Najít, Zablokovat a Vymazat, musí být Váš přístroj zapnutý, musí mít vloženou SIM-kartu a musí být připojen k síti společnosti Vodafone. Aplikace třetích stran, instalované nebo zabudované do Vašeho přístroje, mohou negativně ovlivnit řádné fungování funkce služby Vymazat, případně i funkci jiných služeb.

Ukončení Vašeho využívání služeb

Vaše přihlášení k placené části služeb se automaticky po uplynutí jednoho měsíce obnovuje, a to až do doby, kdy nám oznámíte, že si nepřejete další obnovu nebo dokud nezrušíte registraci k využívání placené části služeb nebo služeb; účastnický poplatek je Vám účtován, popř. strháván automaticky. Svoji registraci můžete kdykoli zrušit a ukončit tak užívání služeb. Pokud jste zaplatil/a měsíční poplatek za placené části služeb, účastnický poplatek se Vám nevrací, nicméně můžete využívat placené služby po celý měsíc, za nějž byl měsíční poplatek uhrazen/naúčtován.

Pokud máte předplacenou kartu a nemáte dostatečný kredit v době, kdy se pokoušíme inkasovat účastnický poplatek, nástroje placených služeb Vám nebudou fungovat, nicméně budete mít přístup k nástrojům neplacených služeb. Pro využívání nástrojů placených služeb je nutné znovu aktivovat využívání placené části služeb.

Záruka

Zavazujeme se udržovat přiměřenou technickou ochranu na zajištění bezpečného řešení, které Vám pomůže najít, zablokovat a vymazat obsah Vašeho přístroje ze vzdáleného přístupu v případě jeho ztráty nebo krádeže, a při poskytování těchto služeb. Využívání těchto služeb je podmíněno dostupností vhodného síťového připojení (přístroj musí být zapnutý a dostupný pomocí datových nebo textových služeb).

Tyto služby jsou poskytovány ‘tak jak jsou’ a v rozsahu povoleném příslušnými zákony, s vyloučením veškerých prohlášení, záruk, podmínek a jiných termínů, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, včetně implikovaných záruk nebo podmínek, jako např. neporušení autorských práv, práv třetích stran a vhodnost k určitému účelu v souvislosti s Vaším používáním těchto služeb a příslušného software. Nezaručujeme, že Vaše využívání služeb bude bezporuchové, nepřerušené, k dispozici kdykoli nebo že bude chránit proti všem možným ohrožením nebo jiným poruchám.

Odpovědnost za škodu

Společnost Vodafone neodpovídá za škody, pokud jde o:

 • ušlý zisk nebo výdělek;
 • nesprávné použití služeb;
 • ztrátu dat, včetně ztráty dat v přístroji při užití služby;
 • ušlé zakázky nebo promeškané příležitosti;
 • ztrátu nebo škodu, kterou společnost Vodafone přímo nezpůsobila nebo kterou společnost Vodafone nemohla důvodně očekávat v době, kdy společnost Vodafone uzavřela tuto smlouvu.

Společnost Vodafone vůči Vám nemá žádné zákonné odpovědnosti, pokud nebude moci poskytnout služby z důvodu, který bude mimo kontrolu společnosti Vodafone.

Práva spotřebitelů, která vyplývají z právních předpisů, nemohou být touto smlouvou dotčena; pokud jste podnikatelem (zákaznický účet je veden se zadaným IČO), pak se vzdáváte práva na náhradu škody vůči společnosti Vodafone.

Omezení

Vyhrazujeme si právo pozastavit nebo ukončit tuto smlouvu a Vaše používání daných služeb, pokud jste učinil/a něco z níže uvedeného, nebo se pokoušíte:

 • používat aplikaci Vodafone Protect jako prostředek sledování nebo monitorování místa a služeb nějaké osoby bez jejího výslovného předchozího souhlasu a oprávnění nebo používat služby ke sběru osobních informací o uživatelích z jakéhokoliv důvodu;
 • přenášet obsah, který je nezákonný, zasahuje do soukromí nějaké osoby nebo je nevhodný;
 • šikanovat, obtěžovat, ponižovat nebo ztrapňovat nějakou osobu nebo skupinu osob z nějakého důvodu;
 • podněcovat chování, které může vyústit v trestný čin či přestupek nebo může být příčinou nějakého trestného činu či přestupku;
 • zapojovat se do aktivit, které jsou jinak v rozporu s používáním služeb jinými osobami; nebo
 • poškozovat naši pověst nebo pověst třetí strany;
 • neuhradíte řádně a včas účastnický poplatek.

Nepřevádění služeb

Nesmíte pronajímat, poskytovat na leasing nebo licenci, půjčovat nebo převádět svá práva ke službám jiné osobě. Pokud služby používáte na přístroji a převedete vlastnictví daného přístroje na někoho jiného, proveďte prosím odregistrování služeb na svém přístroji předtím, než přístroj předáte jiné osobě; v opačném případě jsme oprávněni bez dalšího ukončit užívání služeb na takovém přístroji.

Kontakt s McAfee

Určité vlastnosti služeb vyžadují přístup k serverům McAfee a komunikaci s nimi přes naši mobilní síť. Jedná se například o stahování a aktualizaci software, sledování přístroje, jeho zablokování a vymazání obsahu, a sběr informací o přístroji. Tyto nástroje jsou nutné k poskytování služeb a mohou vést ve Vaši povinnost uhradit poplatky za datové nebo textové služby.

Vaše osobní informace

Při instalaci aplikace Vodafone Protect do Vašeho přístroje je po Vás vyžadováno zadání Vašeho telefonního čísla, což je nezbytné pro registraci produktu.

Aplikace Vodafone Protect rovněž propojuje identitu Vašeho přístroje s identitou Vaší SIM-karty – pokud se SIM-karta změní, rozezní se alarm, dokud ho neutišíte zadání svého PIN kódu. Bez poskytnutí telefonního čísla, resp. identity Vaší SIM-karty nemůže být aplikace Vodafone Protect využívána. Upozorňujeme, že registrací k využívání služeb dojde k uložení Vašich informací (MSISDN – telefonní číslo, IMEI zařízení, IMSI – číslo SIM, email), aby bylo zajištěna funkcionalita Najít.

Ujistěte se, že Váš PIN se dá jen těžko uhodnout a uchovávejte ho v tajnosti – to je zásadně důležité pro zachování Vašeho soukromí. Pokud se někdo dozví Vaše telefonní číslo a uhodne Váš PIN kód, bude moci Váš přístroj prostřednictvím služby Najít, Zablokovat a Vymazat.

Pokud k lokalizaci svého přístroje využijete webové rozhraní služby Vodafone Protect, bude umístění Vašeho přístroje ukázáno na mapě od společnosti Google, která má svou vlastní politiku na ochranu informací, se kterou jste povinni se seznámit.

Údaje jsou aplikací Vodafone Protect zpracovávány po dobu poskytování služeb.

Aktualizace software

Pokud software (Vodafone Protect) automaticky zahájí nebo přímo provede aktualizace, upgrade nebo opravy aplikace Vodafone Protect, souhlasíte s tím, že se do takových akcí nebudete vměšovat ani jim nebudete bránit. Můžeme vytvořit politiku a praktiky na modifikaci operací a disponibility aplikace Vodafone Protect pro maximalizaci výhod pro naše zákazníky. McAfee může vydat aktualizace k aplikaci Vodafone Protect, ale tyto budou v aplikaci provedeny pouze po našem souhlasu.

Změna této smlouvy nebo služeb

Tuto smlouvu nebo služby můžeme kdykoli jednostranně změnit, s čímž vyjadřujete svůj souhlas, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti. Pokud je pravděpodobné, že by tato změna byla pro Vás nevýhodná, oznámíme Vám to minimálně měsíc předem. Nezapomeňte, že kdykoli můžete zrušit svoji registraci.

Kontakt se zákazníky

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se služeb nebo byste nás chtěli z jakéhokoli důvodu kontaktovat, použijte prosím stránku http://protect.vodafone.cz.

Všeobecné podmínky

Toto je úplná smlouva na tyto služby mezi Vámi a námi. Tato služba nekryje koupi nebo údržbu Vašeho přístroje nebo používání SIM-karty.

Tato smlouva podléhá českým právním předpisům, přičemž pokud není v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, uplatní se na náš vztah Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone.

Pokud je v textu uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064. (a její síť, produkty a služby)

Vytisknout