Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Pevný Internet (platné do 30. 4. 2020)

Podmínky pro poskytování služby Vodafone Pevný Internet společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B  6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“)

1. Základní ustanovení

 1. Služba Vodafone Pevný Internet (dále jen „Služba“) je službou, která zákazníkům Vodafone  zprostředkovává připojení k internetu a mohou ji využívat všichni zákazníci Vodafone (dále jen „Účastník“), kteří mají účastnickou případně Rámcovou smlouvu (dále jen „Smlouvu“).
 2. Vlastník sítě, Vlastník koncového bodu je subjekt, který vlastní fyzická přenosová média, kabely, optická vlákna, přípojné body, koncové zásuvky, mobilní síť a jiná zařízení nutná k provozování Služby.
 3. Služba je poskytována společností Vodafone.
 4. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.
 5. Pokud není v těchto podmínkách nebo v Dílčí smlouvě dohodnuto jinak, součástí Služby není Poskytovatel povinen poskytnout nezbytné technické a softwarové prostředky, které jsou potřebné pro plné využívání Služby. 

2. Technologický Popis Služby 

 1. Pevný internet  pro technologii 4G/LTE
  1. Službu není možné využívat pro hlasové služby, roaming, SMS, MMS a dále pro služby poskytované třetími stranami a platební služby.
  2. Službu lze využívat pouze v síti Vodafone na území České republiky pouze v místě připojení, které si Účastník pro využívání Služby ve Smlouvě zvolí (dále jen „instalační adresa“), a to z důvodu zajištění garantované kvality poskytované Služby, kterou Vodafone Účastníkovi poskytuje, dosažení optimální kvality signálu pro poskytování Služby a zajištění dostatečné kapacity sítě Vodafone pro řádné poskytování služeb poskytovaných  Vodafone. Účastník není oprávněn jednostranně přemisťovat koncové zařízení, demontovat jej či jinak do něj neodborně zasahovat.  Zásahy popsané v přechozí větě, ke kterým Vodafone nedal souhlas, jsou považovány za podstatné porušení těchto podmínek a Vodafone je oprávněn ukončit poskytování této Služby. Zároveň Vodafone negarantuje Účastníkovi kvalitu poskytované Služby. Jednostranným přemístěním koncového zařízení, demontáží či neodborným zásahem do koncového zařízení ztrácí Účastník záruku na koncové zařízení, a to v plném rozsahu.
  3. Službu lze využívat pouze prostřednictvím Modemu skládajícího se z venkovní a vnitřní jednotky a současně splňujícího následující požadavky:

   - externí pevné umístění venkovní jednotky Modemu;
   - anténa venkovní jednotky Modemu vykazuje v pásmu >1GHz zisk alespoň 6 dB a izolaci portů >8 dB;
   - venkovní jednotka Modemu je napájena PoE UTP kabelem propojeným s vnitřní jednotkou;
   - Modem podporuje všechna pásma mobilní vysokorychlostní komunikace operátora Vodafone dle tabulky.

  4. Tabulka s popisem režimů přenosu a podporovaných pásem
   RežimBandVzestupný provoz (uplink)Sestupný provoz (downlink)Frekvence režimu TDD

   TDD

   42

   N/A

   N/A

   3400 – 3600 MHz

   TDD

   43

   N/A

   N/A

   3600 – 3800  MHz

   FDD

   1

   1920 – 1980 MHz

   2110 – 2170 MHz

    

   FDD

   3

   1710 – 1788 MHz

   1805 – 1880 MHz

    

   FDD

   7

   2500 – 2570 MHz

   2620 – 2690 MHz

    

   FDD

   20

   832 – 862 MHz

   791 – 821 MHz

    

  5. Tabulka rychlostních profilů                 
   Vybraný produktTechnologieMaximální/ inzerovaná rychlost stahování datBěžně dostupná rychlost stahování datMinimální rychlost stahování datMaximální/ inzerovaná rychlost odesílání datBěžně dostupná rychlost odesílání datMinimální rychlost odesílání dat

   Pevný internet 30 Mbps

   4G/LTE

   30 Mb/s

   18 Mb/s

   20 kb/s

   5 Mb/s

   4 Mb/s

   20 kb/s

  6. Minimální rychlostí se rozumí nejnižší garantovaná rychlost stahování (tj. downloadu) a vkládání (tj. uploadu).
  7. Maximální rychlostí se rozumí nejvyšší možná rychlost stahování a vkládání.
  8. Běžně dostupnou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a vkládání dat v době, kdy danou službu používá.
  9. Inzerovaná rychlost je rychlost stahování a vkládání, kterou poskytovatel služby přístupu k internetu používá ve svých obchodních sděleních.
  10. Na službu není aplikován objemový limit dat
  11. IP adresa - Při používání datových služeb se přiděluje dynamická neveřejná IP adresa (statická veřejná IP adresa se přiděluje na žádost zákazníka a je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku).
  12. Doporučeným použitím se rozumí využití služby za účelem a způsobem, pro který služba je primárně určena a v rámci jejích technických parametrů.
  13. V případě velké trvalé nebo pravidelně se velké opakující odchylky od běžně dostupné rychlosti Služby má zákazník možnost uplatnit reklamaci dle čl. 3.1.4 Všeobecných podmínek.
 2. Pevný internet pro technologii ADSL,VDSL, Optical, Hybrid
  1. Pro využití Služby musí být Účastník vybaven vhodným koncovým zařízením (ADSL2+ modem certifikovaný pro provoz v PSTN sítí v ČR, v případě varianty služby VDSL musí být vybaven VDSL modemem, v případě služby Optical a Hybrid musí být vybaven Ethernet routerem). Plná funkčnost Služby, zejména rychlosti uvedené v bodě i., může být zaručena jen při využití koncového zařízení dodaném společností Vodafone a to kvůli možnosti vzdáleného dohledu či úpravy nastavení koncového zařízení u Účastníka.
  2. Vodafone při určování rychlostních parametrů Služby vychází z údajů poskytnutých vlastníkem xDSL a optické infrastruktury. Pro jednotlivé technologie se uvádíme následující parametry kvality služby (pro vyloučení pochybnosti uvádíme, že rychlosti jsou uvedeny pro DSL vrstvu.):
  3. V lokalitě Účastníka je služba dostupná. Maximální rychlost je určená kvalitou přístupového vedení v lokalitě Účastníka.
  4.  U souběžné služby HTS nesmí být spuštěná služba AOT (Advice On Time).
  5. Přístup je možné zřídit na neobsazeném přístupovém vedení, nebo pokud je na stejném přístupovém vedení souběžná služba HTS nebo euroISDN2 typu A.
  6. Pokud Účastník využívá službu euroISDN2 od společnosti CETIN, tato služba musí být definována na rozhraní U.
  7. Pokud koncový bod vlastníka sítě není tvořen telefonní zásuvkou s jedním konektorem RJ-11 pro technologii xDSL, nebo jedním konektorem RJ-45 pro technologii optické připojení, případně jsou-li dále paralelní zásuvky, Účastník před objednáním služby u společnosti Vodafone musí požádat vlastníka koncového bodu o bezplatnou výměnu nebo úpravu koncového bodu sítě, neboť tuto činnost může ze zákona vykonávat pouze fyzická nebo právnická osoba, která je k tomu oprávněná dle zvláštního předpisu a oprávněná vlastníkem koncového bodu.
  8. Přístupové vedení nesmí být určeno pro veřejné telefonní automaty (VTA), pro veřejné telefonní hovorny (VTH), pro veřejné telefonní stanice (VTS) a telefonní stanice účelové telefonní sítě (UTS).
  9. Tabulka rychlostních profilů:
   Vybraný produktTechnologieMaximální/ inzerovaná rychlost stahování datBěžně dostupná rychlost stahování datMinimální rychlost stahování datMaximální/ inzerovaná rychlost odesílání datBěžně dostupná rychlost odesílání datMinimální rychlost odesílání dat

   Pevný internet  2 Mbps

   ADSL/ADSL2+

   2  Mb/s

   2  Mb/s

   0,25 Mb/s

   0,25 Mb/s

   0,125 Mb/s

   0,125 Mb/s

   Pevný internet  6 Mbps

   ADSL/ADSL2+

   6 Mb/s

   3 Mb/s

   2,5 Mb/s

   0,5 Mb/s

   0,25 Mb/s

   0,25 Mb/s

   Pevný internet  8 Mbps

   ADSL2+

   8 Mb/s

   7 Mb/s

   6,5 Mb/s

   0,5 Mb/s

   0,5 Mb/s

   0,5 Mb/s

   Pevný internet  16 Mbps

   ADSL2+

   16 Mb/s

   10 Mb/s

   9 Mb/s

   0,75 Mb/s

   0,5 Mb/s

   0,5 Mb/s

   Pevný internet  2 Mbps

   VDSL2

   2 Mb/s

   2 Mb/s

   0,25 Mb/s

   0,25 Mb/s

   0,25 Mb/s

   0,25 Mb/s

   Pevný internet  8 Mbps

   VDSL2

   8 Mb/s

   7 Mb/s

   6,5 Mb/s

   0,5 Mb/s

   0,5 Mb/s

   0,5 Mb/s

   Pevný internet  20 Mbps

   VDSL2, Optical, Ethernet

   20 Mb/s

   19 Mb/s

   10 Mb/s

   2 Mb/s

   2 Mb/s

   0,75 Mb/s

   Pevný internet 50 Mbps

   VDSL2, Optical, Ethernet

   50 Mb/s

   43 Mb/s

   30 Mb/s

   5 Mb/s

   5 Mb/s

   1,8 Mb/s

   Pevný internet 100 Mbps

   VDSL2, Optical, Ethernet

   100 Mb/s

   82 Mb/s

   56 Mb/s

   10 Mb/s

   8 Mb/s

   4 Mb/s

   Pevný internet 250 Mbps

   Optical, Ethernet

   250 Mb/s

   200 Mb/s

   25 Mb/s

   25 Mb/s

   20,5 Mb/s

   2,5 Mb/s

   Pevný internet 500 Mbps

   Optical, Ethernet

   500 Mb/s

   450 Mb/s

   50 Mb/s

   50 Mb/s

   45 Mb/s

   5 Mb/s

   Pevný internet 1000 Mbps

   Optical, Ethernet

   1000 Mb/s

   800 Mb/s

   100 Mb/s

   100 Mb/s

   80 Mb/s 

   10 Mb/s

  10. Minimální rychlostí se rozumí nejnižší garantovaná rychlost stahování (tj. downloadu) a vkládání (tj. uploadu).
  11. Maximální rychlostí se rozumí nejvyšší možná rychlost stahování a vkládání.
  12. Běžně dostupnou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a vkládání dat v době, kdy danou službu používá.
  13. Inzerovaná rychlost je rychlost stahování a vkládání, kterou poskytovatel služby přístupu k internetu používá ve svých obchodních sděleních.
  14. Na službu není aplikován objemový limit dat
  15. IP adresa - Při používání datových služeb se přiděluje dynamická neveřejná IP adresa (statická veřejná IP adresa se přiděluje na žádost zákazníka a je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku).
  16. Doporučeným použitím se rozumí využití služby za účelem a způsobem, pro který služba je primárně určena a v rámci jejích technických parametrů.
  17. Agregace je poměr rychlosti připojení ústředny a součtu všech maximálních rychlostí připojených uživatelů. U služeb ADSL/VDSL/Optical je aplikována agregace 1:50 pro připojení technologií Ethernet je agregace 1:100.
  18. V případě velké trvalé nebo pravidelně se velké opakující odchylky od běžně dostupné rychlosti Služby má Účastník možnost uplatnit reklamaci dle čl. 3.1.4 Všeobecných podmínek.
 3. Poskytování specializované služby
  1. Poskytování specializovaných služeb nemá vliv na parametry Služby uvedené výše. Přehled specializovaných služeb ve smyslu nařízení EU 2120/2015 je dostupný na stránkách Vodafone.

3. Instalace a Aktivace služby

 1. Služba bude dostupná po dokončení instalace na instalační adrese Účastníka a předání instalačního protokolu.
 2. Vodafone je oprávněn nevyhovět žádosti Účastníka o poskytování Služby v případě, že je jeho požadavek technicky nerealizovatelný, či v případě, že předpokládaná kvalita Služby na instalační adrese neumožňuje Vodafone zajistit Účastníkovi garantovanou kvalitu služby.
 3. Nebude-li možné provést instalaci do 60 dnů ode dne podpisu Smlouvy, má se za to, že Vodafone od Účastnické smlouvy odstoupil, nedohodne-li se Účastník s Vodafone jinak.
 4. Není-li stanoveno Vlastníkem sítě jinak, je pro aktivaci Služby je nutná odborná instalace technikem na instalační adrese, a to z důvodu zajištění garantované kvality Služby, kterou Vodafone Účastníkovi poskytuje.
  1.  Pro připojení pomocí technologie 4G/LTE je nutností odbornou instalací zajistit nejvhodnější nasměrování venkovní jednotky Modemu na vysílač pro dosažení optimální kvality signálu a zajištění dostatečné kapacity sítě Vodafone a pro řádné poskytování služeb poskytovaných Vodafone.
 5. Účastník je povinen poskytnout Vodafone, případně jeho zástupci (dále jen „instalační technik“), součinnost potřebnou pro řádné provedení odborné instalace a případně dalších nezbytných prací a dodávek potřebných pro řádné zprovoznění, opravy a údržbu Služby a Modemu.
 6.  Účastník se zavazuje zajistit před provedením odborné instalace souhlas vlastníka nemovitosti, ve které se nachází instalační adresa, a zajistit veškerá povolení či souhlasy veřejnoprávních orgánů a případně i soukromých osob, jejichž práva budou nebo mohou být instalací Modemu dotčena, a to v rozsahu potřebném pro instalaci či opravu a údržbu Modemu. V případě nesplnění této povinnosti Účastník odpovídá za újmu, která tímto vznikne.
 7. Účastník není oprávněn po dobu trvání Smlouvy, na základě které je Služba poskytována, jakkoliv zasahovat do provedené odborné instalace (např. přemontovat venkovní jednotku, změnit kabeláž, demontovat bez souhlasu Vodafone vnější jednotku Modemu). V případě, že Účastník jakkoliv do odborně provedené instalace zasáhne, Vodafone negarantuje kvalitu poskytované Služby v rámci sjednaného Tarifu. Dále je Vodafone oprávněn naúčtovat v takovém případě náklady za případný výjezd instalačního technika dle Ceníku.
 8.  O provedení odborné instalace je sepsán s instalačním technikem protokol.
 9.  V případě neoprávněné reklamace služby, kdy je k ověření funkčnosti služby nutná návštěva technika, vyhrazuje si Vodafone vyúčtovat náklady na tuto návštěvu Účastníkovi ve výši dle platného Ceníku.

4. Přenositelnost služby

Pokud Vlastník sítě podporuje změnu poskytovatele internetového připojení k Vodafone, zadá Účastník v objednávce služeb údaje potřebné pro přenos linky (Zpravidla identifikátor přípojného bodu jako DSL číslo pevné linky, případně číslo CaseID a číslo služby přidělené dosavadním poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Při přenášení připojení může dojít k dočasnému výpadku internetového připojení. Vodafone může od Účastníka požadovat podpis autorizačního formuláře, ve kterém Účastník zplnomocňuje Vodafone k úkonům nutným k převedení stávajícího internetového připojení xDSL/Optical/Hybrid k Vodafonu.

5. Podmíněné slevy

 1. V případě, že Účastník uzavře Smlouvu na dobu určitou, poskytne Vodafone Účastníkovi slevu na odbornou instalaci. Sleva na odbornou instalaci bude poskytnuta jako sleva podmíněná ve výši uvedené v Ceníku služeb. Poskytnutá sleva je podmíněna dodržením sjednané (prodloužené) doby trvání Smlouvy o poskytování Služby, případně Dodatku ke Smlouvě o poskytování Služby, ke které Účastník slevu získal (dále jen „Podmíněná sleva“). V případě, že nebude dodržena sjednaná doba trvání Smlouvy (z důvodu jejího předčasného ukončení ze strany Účastníka či Vodafone) nebo bude zahájeno insolvenční řízení s Účastníkem dle zák. č. 182/2006 Sb., je Účastník povinen poskytnutou Podmíněnou slevu na Odbornou instalaci v celé její výši Vodafone vrátit. V takovém případě Vodafone vystaví Účastníkovi opravný daňový doklad, ve kterém poskytnutou podmíněnou slevu na odbornou instalaci Účastníkovi vrubopisuje. Splatnost tohoto opravného daňového dokladu činí 14 dnů od jeho vystavení.
 2. V případě, že Účastník neposkytne součinnost dohodnutou v článku 3.5 těchto podmínek, je Vodafone oprávněn Účastníkovi slevy neaplikovat a náklady spojené s instalací mohou být Účastníkovi vyúčtovány dle platného Ceníku. 

6. Reklamace Služby

Způsob reklamace Služby se řídí dle technologického popisu služby a  příslušnými ustanoveními uvedenými ve Všeobecných podmínkách. 

7. Ostatní ujednání

 1. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 2. Vodafone neodpovídá za případnou újmu, která může vzniknout v souvislosti s touto Službou.
 3.  Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů
  1.  Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
  2. Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
  3. Služba pro účely poskytování Služby zpracovává údaje uvedené na smlouvě. Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování Služby a pro potřeby jejího poskytnutí, Vyúčtování či uplatnění práv.
  4. Poskytovatel se při své činnosti řídí platnou právní úpravou o ochraně osobních údajů a zavazuje se veškeré osobní údaje, které mu budou Účastníkem sděleny, považovat za důvěrné, používat je výlučně k plnění smlouvy, tyto nezveřejňovat a neposkytnout je třetí osobě s výjimkou případů, kdy takové poskytnutí je nezbytné ke splnění účelu smlouvy.
  5. Třetí osoby, které mohou dle rozhodnutí Uživatele užívat Službu, nejsou pro Poskytovatele subjekty údajů, jelikož nejsou z pohledu Poskytovatele identifikované či identifikovatelné.
  6. Podmínky Ochrany soukromí společnosti Vodafone.
  7. Zákazník se zavazuje užívat zařízení tak, aby nedošlo k jeho ztrátě či poškození, a je povinen respektovat návody na použití a doporučení a pokyny na jeho obsluhu. V případě ztráty či poškození zařízení je zákazník povinen nahradit vzniklou škodu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 17.11.2018.  

Vytisknout