Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Passport data - Firemní zákazníci platné do 12. 9. 2014

A. Podmínky služby Vodafone Passport data na den

  1. Tarif "Vodafone Passport data na den" lze aktivovat pouze, pokud má zákazník aktivní domácí tarif Připojení pro mobil standard, Připojení pro mobil super, Připojení pro mobil premium, Připojení pro mobil premium+, Internet v mobilu a Internet v mobilu naplno a zároveň některý z roamingových tarifů (podmíněné tarify). Tarif nelze aktivovat, pokud má zákazník aktivní domácí tarif Internet v mobilu na den.
  2. Prostřednictvím Hlasové či Internetové samoobsluhy, resp. na jakékoli značkové prodejně společnosti Vodafone ČR, je možné si jednorázově zvolit k některému z podmíněných datových tarifů dle předchozího odstavce nastavení tarifu "Vodafone Passport data na den".
  3. Tarif bude aktivován a současně i účtován automaticky až při prvním užití dat v rámci roamingu v níže stanovených zemích následujícím po nastavení tarifu dle předchozího odstavce, a jeho platnost potrvá 24 hodin od aktivace.
  4. Pro další užití tarifu je zapotřebí provést nové nastavení dle odst. 2 těchto podmínek.
  5. Po překročení FUP v daném období je zákazníkovi dočasně snížena rychlost (do konce zúčtovacího období), v žádném případě však není toto překročení penalizováno dodatečným zpoplatněním či deaktivací služby.
  6. Firemní zákazníci mohou tarif Vodafone Passport data na den využít v následujících zemích: Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Manský ostrov, Martinik, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie.
  7. Použití tarifu v jiných zemích než jsou výše uvedené, není možné a čerpání dat bude zákazníkovi účtováno dle standardního tarifu Připojení ze zahraničí.
  8. Nevyčerpané jednotky propadají.
  9. Tarif si mohou aktivovat pouze zákazníci převedeni na nový systém péče o zákazníky a zákazníci služby OneNet.
  10. Účtovací přírůstky jsou stejné jako u domácího tarifu (1kB).
  11. V případě zrušení některého z podmíněných tarifů dle odst. 1 těchto podmínek v době mezi nastavením tarifu a jeho aktivací, k aktivaci tarifu Vodafone Passport data na den nedojde. V případě, že k deaktivaci některého z podmíněných tarifů dojde během čerpání tarifu Vodafone Passport data na den, dojde automaticky i k deaktivaci tohoto tarifu a nárok na jeho čerpání propadá.

   B. Podmínky služby Vodafone Passport data na stálo

    1. Tarif "Vodafone Passport data na stálo" pro firemní zákazníky je jen doplňkovou službou k datovým tarifům a není určen pro výhradní užívání datového tarifu v roamingu, zejména není určen pro M2M přenosy (přenosy dat mezi zařízeními) ani pro zprovozňování hotspotů v zahraničí. Tarif "Vodafone Passport data na stálo" lze aktivovat pouze, pokud zákazník má aktivní domácí Připojení pro mobil standard, Připojení pro mobil super, Připojení pro mobil premium, Připojení pro mobil premium+, Internet v mobilu a Internet v mobilu naplno a zároveň některý z roamingových tarifů (podmíněné tarify). Tarif nelze aktivovat, pokud má zákazník aktivní domácí tarif Internet v mobilu na den.
    2. Prostřednictvím Hlasové či Internetové samoobsluhy, resp. na jakékoli značkové prodejně společnosti Vodafone ČR, je možné si zvolit k některému z podmíněných datových tarifů dle předchozího odstavce nastavení tarifu „Vodafone Passport data na stálo“.
    3. Doba platnosti tarifu je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka s tím, že tarif může být aktivován kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti tarifu. Paušální platba za tarif je zaúčtována okamžitě po jeho aktivaci.
    4. Pro zrušení tarifu platí obdobný postup dle odst. 2 těchto podmínek. K deaktivaci nastavení dojde k poslednímu dni zúčtovacího období, v němž došlo k zadání požadavku na zrušení tarifu.
    5. V každém zúčtovacím období je možné mít k dané SIM kartě aktivní pouze jeden tarif.
    6. Objem dat (FUP) je sdílený pro přenos dat v rámci domácí sítě Vodafone ČR i v roamingu v celkovém objemu 150 MB v případě tarifů Internet v mobilu a Připojení pro mobil standard, 300 MB v případě tarifu Připojení pro mobil super, 600 MB v případě tarifů Připojení pro mobil premium a Internet v mobilu naplno, a 1,2 GB v případě tarifu Připojení pro mobil premium+. Tj. pokud má například zákazník aktivován tarif Internet v mobilu naplno, kde celkový FUP činí 600MB, a v roamingu vyčerpá 100 MB, může v rámci domácí sítě čerpat již pouze 500 MB).
    7. Objem volných dat (FUP) určený pro užívání v roamingu je přitom 1/3 z celkového objemu dat (např. u datového tarifu Internet v mobilu činí FUP 150 MB, z nichž pouze 50MB je určeno k využití v roamingu). Pokud si zákazník dokoupí dodatečný objem dat (FUP) k domácímu datovému tarifu dle Podmínek poskytování datových služeb, nelze tento dodatečný objem dat čerpat v roamingu, ale pouze v rámci domácí sítě Vodafone ČR (tzn. dokoupený objem dat není určen k používání v roamingu).
    8. Po překročení FUP v daném účetním období je zákazníkovi dočasně snížena rychlost (do konce tohoto zúčtovacího období), v žádném případě však není toto překročení penalizováno dodatečným zpoplatněním.
    9. Účtovací přírůstky jsou stejné jako u domácího tarifu (1kB).
    10. Firemní zákazníci mohou tarif Vodafone Passport data na den využít v následujících zemích: Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Manský ostrov, Martinik, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie.
    11. Použití dat v jiných zemích než jsou výše uvedené, není možné a čerpání dat bude zákazníkovi účtováno dle standardního tarifu Připojení ze zahraničí.
    12. Nevyčerpaný objem dat se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období.
    13. Tarif si mohou aktivovat pouze firemní zákazníci (podnikatel) převedeni na nový systém péče o zákazníky a zákazníci služby OneNet.
    14. V případě zrušení některého z podmíněných tarifů dle odst. 1 těchto podmínek v době mezi nastavením tarifu a jeho aktivací, k aktivaci tarifu Vodafone Passport data na stálo nedojde. V případě, že k deaktivaci některého z podmíněných tarifů dojde během čerpání tarifu Vodafone Passport data na stálo, dojde automaticky i k deaktivaci tohoto tarifu a nárok na jeho čerpání propadá.
    15. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit či přerušit služby v případě podezření na zneužívání služby Vodafone Passport data na stálo k jiným účelům než pro které je určen (např. pro M2M přenosy nebo provozování hotspotů v zahraničí), zejména při opakovaném využívání tarifu v roamingu nad rámec určeného objemu dat pro roaming (popř. využívání dodatečně zakoupeného objemu dat v roamingu) i přes upozornění ze strany společnosti Vodafone na porušování podmínek pro užívání tarifu.

     C. Společná ustanovení

      1. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Podmínky poskytování datových služeb, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
      2. Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064. (a její síť, produkty a služby).
      3. Vodafone si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
      4. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.1.2013 a nahrazují předchozí podmínky služby Vodafone Passport – firemní zákazníci.

      Vytisknout