Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby „Připojení bez kabelu Naplno“

Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Operátor“), při poskytování datového tarifu „Připojení bez kabelu“ (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

Vymezení a obecná ustanovení

Tyto Podmínky se vztahují na službu „Připojení bez kabelu Naplno“ (dále jen „Služba“), které slouží pro připojení technologiemi UMTS/LTE, a jsou zpoplatňované měsíčně dle platného Ceníku. 

Služba je určena pro zákazníky Vodafone, kteří jsou vybaveni zvláštní SIM kartou pro ni určenou a zároveň i modemem splňujícím požadavky na koncové zařízení. Služba je určena pro použití v pevném místě.

Definice

Základním objemem dat se rozumí počet megabajtů (MB) nebo gigabajtů (GB), který zákazník získává v rámci svého datového tarifu. Základní objem dat je uveden v Ceníku a souvisejících materiálech.

Agregací se rozumí dynamické shlukování provozu několika uživatelů v rámci uvedené maximální rychlostí Služby. Agregace se udává v poměru x:y přičemž x znamená minimální podíl a y maximální podíl na rychlosti Služby. Vyšší agregace tj. sdílení přístupu k síti internet může způsobit nárazová zátěž například „v denní špičce“.

Tarifem se rozumí způsob a výše účtovaných poplatků spojených s poskytovanou Službou.

Doporučeným použitím se rozumí využití Služby za účelem a způsobem pro který služba je primárně určena a rámci jejích technických parametrů.

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší garantovaná rychlost stahování (tj. downloadu) a odesílání (tj. uploadu).

Maximální rychlostí se rozumí nejvyšší možná rychlost stahování a odesílání.

Běžně dostupnou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou může koncový Uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a odesílání dat v době, kdy danou Službu používá.

Inzerovaná rychlost je rychlost stahování a odesílání, kterou poskytovatel služby přístupu k internetu používá ve svých obchodních sděleních.

Detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu v pevném místě se rozumí pokles alespoň jedné ze skutečně dosahovaných rychlostí stahování či odesílání pod 50 % hodnoty rychlostí uvedených jako rychlost běžně dostupná.

Velkou trvající odchylkou od běžně dostupné rychlosti stahování a odesílání dat se rozumí odchylka, která vytváří souvislou detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu delší než 30 minut v časovém úseku maximálně 24 hodin.

Velkou opakující se odchylkou od běžně dostupné rychlosti stahování a odesílání dat se rozumí odchylka, při které dojde alespoň ke třem detekovatelným změnám výkonu služby přístupu k internetu delším než 1 minuta v časovém úseku 1 hodiny.

Kombinace a omezení Služby

Kombinace služeb a použití v roamingu

Služba slouží pouze pro připojení k internetu a není kombinovatelná s jinými doplňkovými službami, pokud není takováto služba výslovně pro tento účel určena.

Službu lze využívat pouze v síti Operátora na území České republiky

Omezení mobility Služby

Služba je určena pro použití v pevném místě. Při použití za pohybu není garantována její funkčnost, případně její poskytování může být přerušeno nebo ukončeno.

Zpoplatňování Služby

Období použité pro výpočet objemu dat

Platba za tarif je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jeho aktivaci/změně s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.

V případě zřízení nebo změny Služby má Zákazník možnost využít poměrný objem dat od okamžiku aktivace (např. v polovině období) do konce zúčtovacího období.

Při deaktivaci tarifu v průběhu zúčtovacího období má zákazník možnost využívat Službu po celou dobu zúčtovacího období.

Při změně tarifu na jiný tarif dochází ke změně okamžitě. Při deaktivaci nedochází k poměrnému snížení ceny, není-li stanoveno jinak.

Čerpání objemu dat

Tarif je omezen maximální přenosovou rychlostí. Maximální přenosové rychlosti jsou omezeny čerpáním základního objemu dat, objemu dat po vyčerpání základního objemu dat, nebo dodatečného objemu dat dle platného Ceníku. Při čerpání dat v rámci přístupu k síti internet nedochází k rozdílnému zacházení s různými typy protokolů datových služeb.

Informace o průběhu čerpání objemu dat

O postupu čerpání objemu dat je uživatel informován v Internetové samoobsluze, aplikaci Můj Vodafone a/nebo SMS zprávou na kontaktní číslo. Čerpání dat je počítáno na přenosové vrstvě.

Účtování dat po vyčerpání základního objemu dat

Po vyčerpání základního objemu dat dochází k účtování dat dle platného Ceníku.

Doporučené použití

Pro posouzení vhodnosti Služby vzhledem k plánovanému využití služeb internetu uživatelem, doporučujeme použít nástroj Datová kalkulačka na hwww.vodafone.cz/datova-kalkulacka.

Služba není vhodná pro sledování videa ve vysokém rozlišení, přenosy velkých datových objemů a k využití aplikacemi vyžadujícími garantovanou kvalitou připojení.

Služba je určena zejména pro běžné využívání samotným Účastníkem či Uživatelem. V případě důvodného podezření na zneužívání Služby (například pokud je využívána k distribuci nevyžádaných nebo komerčních sdělení nebo indikuje využívání technických prostředků k obcházení podmínek Služby či ukazuje na sdílení připojení s třetími osobami) či v případě užívání Služby způsobem, který není běžný, v rozporu s Všeobecnými podmínkami nebo může ohrozit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části si vyhrazujeme právo poskytování Služby omezit či přerušit.

Podmínky funkčnosti a parametry kvality Služby

Z důvodu zajištění kvality Služby, kterou Operátor Účastníkovi poskytuje, nutnosti zajistit nejvhodnější podmínky pro dosažení optimální kvality signálu a zajištění dostatečné kapacity sítě Operátora pro řádné poskytování služeb poskytovaných Operátorem, lze Službu využívat pouze za stanovených podmínek a prostřednictvím zařízení (modemu) současně splňujícího minimální stanovené požadavky.

Podmínky dostupnosti Služby

 • Dostupná úroveň pokrytí signálem v daném adresním bodě technologiemi 3G (HSPA+) nebo 4G LTE (LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE- A) je na úrovni (***). Kvalitní pokrytí signálem, se kterým se dovoláte či připojíte uvnitř většiny budov dle mapy pokrytí pro mobilní internet, je uvedeno na www.vodafone.cz/mapa-pokryti
 • Operátor si vyhrazuje právo neuzavřít účastnickou smlouvu na Službu, pokud by nebyl schopen zajistit funkčnost a kvalitu Služby. V takovém případě zájemci o Službu nabídne co nejlepší alternativu.
 • Jednotka modemu je umístěna v pevném místě a tak, aby nebyla vystavena faktorům omezujícím rychlost připojení, jako jsou včetně, ale ne výlučně:
  • počasí,
  • vegetace,
  • umělé horizonty,
  • rušení budovami resp. jejich konstrukčními vlastnostmi,
  • překážkami v cestě šíření signálu,
  • koncentraci uživatelů / zařízení využívající síť v okolí zařízení,
  • faktory sítě Internet stojící mimo vliv Operátora.

Požadavky na koncové zařízení (modem)

 • Modem podporuje následující frekvence:
  • LTE Band 1/3/7/8/20/38 FDD 2100 MHz/1800 MHz/2600 MHz/900 MHz/800 MHz.
  • UMTS Band 1/8 2100 MHz/900 MHz.
 • Zisk antény modemu musí činit minimálně:
  • 0.5 dBi (±1 dBi) (790–960 MHz),
  • 1 dBi (±0.5 dBi) (1400–2690 MHz).
 • Zařízení musí podporovat protokol TR069 pro vzdálenou správu a být spravovatelé prostřednictvím infrastruktury Operátora.

V případě nesplnění těchto minimálních požadavků, Služba nemusí být funkční.

Parametry Služby

V případě velké trvalé nebo velké pravidelně se opakující odchylky (resp. snížení) od běžně dostupné rychlosti služby přístupu k internetu má zákazník možnost uplatnit reklamaci dle čl. 3.1.4 Všeobecných podmínek.

Parametry datové služby Připojení bez kabelu Naplno poskytované v pevném místě:

Stahování dat Odesílání dat 
Maximální / inzerovaná rychlost (Mb/s) 8 4
Běžně dostupná rychlost (Mb/s) 6 3
Minimální garantovaná rychlost (kb/s) 20 20

 

Pravidla pro zajištění dostupnosti a kvality Služby v rámci ochrany sítě a vymezení užívaných opatření řízení provozu

Tato pravidla mají za úkol zajistit rovnocennou dostupnost a kvalitu Služby pro všechny Účastníky, kteří si takovou Službu objednají.

Zajištění rovnocenné dostupnosti Služby

Vodafone si vyhrazuje možnost aplikovat opodstatněné řízení datového provozu. Při poskytování služby přístupu k síti internet mohou být aplikována omezení:

 • za účelem splnění povinností přímo vyplývajících z ustanovení právního předpisu nebo na základě rozhodnutí soudu,
 • pro předcházení mimořádným situacím a za účelem zachování integrity a bezpečnosti sítí a služeb poskytovaných prostřednictvím těchto sítí,
 • za účelem minimalizace účinků mimořádného rizika přetížení sítě.

Aplikace těchto omezení vždy vychází z obecných principů relevance, přiměřenosti, účinnosti, nediskriminace a transparentnosti. Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období, jejich aplikace je stálá a platí pro všechny datové služby nabízené v síti Vodafone a pro všechny účastníky, kteří si takovou službu objednají.

Při přetížení sítě, resp. její části (např. přetížení jedné základnové stanice) může velmi výjimečně dojít i k poměrnému snížení přiděleného kmitočtového pásma, a tedy i ke krátkodobému řízenému snížení rychlosti. Tento postup je potřeba k tomu, aby byla zachována dostupnost Služby i pro ostatní uživatele sítě Vodafone.

V případě, že datový provoz způsobený jedním zákazníkem ohrožuje integritu Služeb sítě Vodafone, vyhrazuje si společnost Vodafone možnost přerušit či omezit poskytování této služby takovému zákazníkovi.

Poskytování specializované služby

Poskytování specializovaných služeb nemá vliv na parametry Služby uvedené výše. Přehled specializovaných služeb ve smyslu nařízení EU 2120/2015 je dostupný na stránkách Operátora.

Aplikované politiky řízení datového provozu

U Služby je aplikována funkce Agregace, ale vždy maximálně v takovém poměru, aby byly dosaženy parametry Služby.

Počítání dat

Datové objemy přenesené prostřednictvím Služby jsou započítávány v součtu pro stahování i odesílání a jejich měření probíhá na transportní vrstvě.

Společná ustanovení

Tyto Podmínky platí pro všechny zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

V případě, že zákazník využívá Službu v rozporu s ustanoveními v částech  Podmínky funkčnosti Služby nebo Omezení mobility Služby těchto Podmínek, vyhrazuje si společnost Vodafone možnost přerušit poskytování této služby takovému zákazníkovi.

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky datových služeb, Podmínky uplatňování FUP na mobilní datové služby, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 12. 6. 2017.