Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky služby „Připojení bez kabelu“ a „Připojení bez kabelu+“ (účinné od 25. 8. 2017)

Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), při poskytování datového tarifu „Připojení bez kabelu“ (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby

Vymezení a obecná ustanovení

Tyto Podmínky se vztahují na datový tarif „Připojení bez kabelu“ a „Připojení bez kabelu+“, které slouží pro připojení technologiemi UMTS/LTE, a jsou zpoplatňované měsíčně dle platného Ceníku. (dále jen tarify Připojení bez kabelu)

Datové tarify „Připojení bez kabelu“ jsou určeny pro zákazníky Vodafone, kteří jsou vybaveni zvláštní SIM kartou určenou pro službu „Připojení bez kabelu“ a zároveň i modemem určeným pro službu „Připojení bez kabelu“. Služba je určena pro použití v pevném místě.

Definice

Základním objemem dat se rozumí počet megabajtů (MB) nebo gigabajtů (GB), který zákazník získává v rámci svého datového tarifu. Základní objem dat je uveden v Ceníku a souvisejících materiálech.

Rychlostí služby se rozumí maximální přenosovou rychlostí pro download a upload dle konkrétní varianty tarifu. Rychlosti jednotlivých tarifů jsou uvedeny v Ceníku a souvisejících materiálech.

Pravidla řízení datového provozu, kombinací a zpoplatňování služby

Kombinace služeb a použití v roamingu

Datové tarify „Připojení bez kabelu“, slouží pouze pro připojení k internetu a nejsou kombinovatelné s jinými službami, pokud není služba výslovně pro tento účel určena.

Službu lze využívat pouze v síti Operátora na území České republiky

Omezení mobility služby

Služba je určena pro použití v pevném místě. Při použití za pohybu není garantována její funkčnost případně její poskytování může být přerušeno nebo ukončeno.

Období použité pro výpočet objemu dat

V případě zřízení nebo změny služby má Zákazník možnost využít poměrný objem dat od okamžiku aktivace (např. v polovině období) do konce zúčtovacího období.

Paušální platba za tarif je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jeho aktivaci/změně s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.

Při deaktivaci datového tarifu v průběhu zúčtovacího období má zákazník možnost využívat datové služby po celou dobu zúčtovacího období. Při změně jakéhokoliv datového tarifu na jiný datový tarif dochází ke změně okamžitě. Při deaktivaci nedochází k poměrnému snížení ceny tarifu, není-li stanoveno jinak.

Čerpání objemu dat

Tarify jsou omezeny maximální přenosovou rychlostí v závislosti na zvolené variantě tarifu dle platného Ceníku. Maximální přenosové rychlosti uvedené v tomto bodě jsou omezeny čerpáním základního objemu dat dle platného Ceníku. Při čerpání dat v rámci přístupu k síti internet nedochází k rozdílnému zacházení s různými typy protokolů datových služeb.

Informace o průběhu čerpání objemu dat

O postupu čerpání základního objemu dat je uživatel informován pomocí v Internetové samoobsluze a aplikaci Můj Vodafone.

Omezení po vyčerpání základního objemu dat

Po vyčerpání základního objemu dat dochází k zpomalení datového připojení na rychlost 256kbps. Zpomalení datového připojení je pouze dočasné, a uplatní se pouze do začátku následujícího zúčtovacího období.

Podmínky funkčnosti a garance kvality služby

Z důvodu zajištění kvality Služby, kterou Operátor Účastníkovi poskytuje, nutnosti zajistit nejvhodnější podmínky pro dosažení optimální kvality signálu a zajištění dostatečné kapacity sítě Operátora pro řádné poskytování služeb poskytovaných Operátorem, lze Službu využívat pouze za stanovených podmínek a prostřednictvím zařízení (modemu) současně splňujícího minimální stanovené požadavky.

Podmínky dostupnosti služby

 • Dostupná úroveň pokrytí signálem v daném adresním bodě technologiemi 3G (HSPA+) nebo 4G LTE (LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE- A) je na úrovni (***) Kvalitní pokryti signálem se kterým se dovoláte či připojíte uvnitř většiny budov dle mapy pokrytí pro mobilní internet jak je uvedeno na www.vodafone.cz/mapa-pokryti
 • Jednotka modemu je umístěna v pevném místě a tak, aby nebyla vystavena faktorům omezujícím rychlost připojení, jako jsou včetně, ale ne výlučně:
  • počasí
  • vegetace
  • umělé horizonty
  • rušení budovami resp. jejich konstrukčními vlastnostmi
  • překážkami v cestě šíření signálu
  • koncentraci uživatelů / zařízení využívající síť v okolí zařízení
  • faktory sítě Internet stojící mimo vliv Operátora

Požadavky na zařízení (modem)

 • Modem podporuje následující frekvence
  • LTE Band 1/3/7/8/20/38 FDD 2100 MHz/1800 MHz/2600 MHz/900 MHz/800 MHz TDD 2600 MHz
  • UMTS Band 1/8 2100 MHz/900 MHz
  • Zisk antény modemu musí činit minimálně:
  • 0.5 dBi (±1 dBi) (790–960 MHz);
  • 1 dBi (±0.5 dBi) (1400–2690 MHz)
  • Zařízení musí podporovat protokol TR069 pro vzdálenou správu a být spravovatelé prostřednictvím infrastruktury Operátora

V případě nesplnění těchto minimálních požadavků, služba nemusí být funkční. 

Garance kvality služby

V případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky (resp. snížení) garantované kvality služby přístupu k internetu má zákazník možnost uplatnit reklamaci dle čl. 3.1.4 Všeobecných podmínek.

Garantovaná kvalita mobilní datové služby poskytované v pevném místě

Tarif

Maximální / inzerovaná rychlost

Běžně dostupná rychlost

Minimální garantovaná rychlost

Stahování dat (Mb/s)

Odesílání dat (Mb/s)

Stahování dat (Mb/s)

Odesílání dat (Mb/s)

Stahování dat (kb/s)

Odesílání dat(kb/s)

Připojení bez kabelu

4

2

3,2

1,6

20

20

Připojení bez kabelu+

8

4

6,4

3,2

20

20

 

Pravidla pro zajištění dostupnosti a kvality služby v rámci ochrany sítě

Tato pravidla mají za úkol zajistit rovnocennou dostupnost a kvalitu služby pro všechny účastníky, kteří si takovou službu objednají.

Vodafone si vyhrazuje možnost aplikovat opodstatněné řízení datového provozu. Při poskytování služby přístupu k síti internet mohou být aplikována omezení:

   • za účelem splnění povinností přímo vyplývajících z ustanovení právního předpisu nebo na základě rozhodnutí soudu,
   • pro předcházení mimořádným situacím a za účelem zachování integrity a bezpečnosti sítí a služeb poskytovaných prostřednictvím těchto sítí,
   • za účelem minimalizace účinků mimořádného rizika přetížení sítě.

Aplikace těchto omezení vždy vychází z obecných principů relevance, přiměřenosti, účinnosti, nediskriminace a transparentnosti. Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období, platí pro všechny datové tarify nabízené v síti Vodafone a jsou upřesněna v podmínkách jednotlivých služeb.

Při přetížení sítě, resp. její části (např. přetížení jedné základnové stanice) může velmi výjimečně dojít i k poměrnému snížení přiděleného kmitočtového pásma, a tedy i ke krátkodobému řízenému snížení rychlosti. Tento postup je potřeba k tomu, aby byla zachována dostupnost služby i pro ostatní uživatele sítě Vodafone.

Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období a jejich aplikace je stálá.

V případě, že datový provoz způsobený jedním zákazníkem ohrožuje integritu služeb sítě Vodafone, vyhrazuje si společnost Vodafone možnost přerušit či omezit poskytování této služby takovému zákazníkovi.

V případě, že zákazník využívá datový tarif „Připojení bez kabelu“ v rozporu s ustanoveními částech  Podmínky funkčnosti služby nebo Omezení mobility služby těchto Podmínek, vyhrazuje si společnost Vodafone možnost přerušit poskytování této služby takovému zákazníkovi.

Společná ustanovení

Tyto Podmínky platí pro všechny zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky datových služeb, Podmínky uplatňování FUP na mobilní datové služby, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách vodafone.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 25. 8. 2017 a nahrazují:

Příklady praktického dopadu zpomalení rychlosti

Níže uvádíme příklady praktického dopadu zpomalení rychlosti dat na 256 kb/s.:

Typ využití

Praktický dopad snížené rychlosti

posílání textových zpráv (messaging) a e-maily

Budou fungovat v klientských aplikacích i webových klientech, přílohy omezeně

Prohlížení základních webových stránek

Stránky se mohou načítat pomaleji. Nebude fungovat přehrávání vložených videí, složitější animace.

Poslech hudby přes internet

Budou funkční v nízké kvalitě, pokud služba umí přizpůsobit datový tok

Ostatní, zejm. pro služby přenosu a sdílení souborů a kontinuální přenos
audio-vizuálních materiálů a hraní online her

pravděpodobně nefunkční, případně funkční s některými omezeními

Vytisknout