Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Po svém

Společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen "Vodafone")

 1. Služba Po svém je doplňková služba, která může být poskytovaná ke všem nově aktivovaným Tarifům na míru. Služba Po svém je vždy poskytována u všech telefonních čísel zákazníka, pro které je vystavováno společné vyúčtování služeb (dále jen "zákaznický účet").. Pokud bude mít zákazník na jednom účtu kombinované Tarify na míru a jiné tarify než Tarif na míru a na nich aktivní službu Po svém, tak na Tarifu na míru nemůže být služba Po svém aktivní čili se na ní nečerpá příslušný benefit. Využívání služby Po svém pouze u některého telefonního čísla v rámci zákaznického účtu není možné s výjimkou výše popsanou.
 2. Službu Po svém si může zákazník sám aktivovat pouze při koupi nové SIM s tarifem na míru přes e-shop Vodafonu. Nové aktivace služby Po svém u tarifů Volám málo, Volám často, Volám stále, Řekni mi, Povídej, Nezavěšuj, 50 Naplno, 150 Naplno, 300 Naplno a 500 Naplno a u Nabitých tarifů není možná.
 3. Služba Po svém je určena výhradně pro fyzické osoby - nepodnikatele. Firemní zákazníci s IČO či DIČ si službu Po svém aktivovat nemohou. Výjimku tvoří služba Po svém u Tarifu na míru, která platí pro fyzické osoby a firemní zákazníky bez smlouvy. Firemní zákazníci se smlouvou si službu Po svém k Tarifu na míru aktivovat nemohou.
 4. O aktivaci služby Po svém může zákazník požádat současně s aktivací nové SIM karty (nového tarifu). K aktivaci služby Po svém dojde bezodkladně po přijetí žádosti o aktivaci.
 5. Aktivací služby Po svém získá zákazník ke všem telefonním číslům zdarma Podrobné vyúčtování služeb (obsahující podrobný rozpis cen za všechny placené služby).
 6. K tarifům Volám málo, Volám často, Volám stále, Řekni mi, Povídej, Nezavěšuj, 50 Naplno, 150 Naplno, 300 Naplno a 500 Naplno a ke všem Nabitým tarifům s již aktivní službou Po svém zákazník získává 20% bonus na volání, kterým se rozumí 20% sleva na volání v rámci ČR (včetně služeb data/fax, na něž se vztahují volné minuty), která je poskytována na uvedené služby u tarifů Nabito po vyčerpání částky uhrazené formou měsíčního paušálu a u ostatních uvedených tarifů po vyčerpání volných minut poskytovaných u příslušného tarifu. 20% bonus však není poskytován na volání na speciální čísla, pro která nelze využít volné minuty a dále na volání v rámci služeb Program rodina a Program jednička. 20% bonus bude poskytnut na volání uskutečněné v průběhu celého zúčtovací období, v němž byla služba Po svém aktivována. U Tarifu na míru získává zákazník 10% slevu na měsíční paušály následujících služeb a to Program Kamarádi, Program Kamarádi ze všech sítí, balíček volání, balíček SMS, Vodafone Internet do mobilu, Vodafone Internet do mobilu naplno, Připojení na stálo. Firemní zákazník získá navíc i slevu 10% na VPN firma neomezeně.
 7. Zákazník souhlasí s tím, že mu po aktivaci služby Po svém nebudou zasílána Vyúčtování služeb (dále "Vyúčtování") prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, Vyúčtování (včetně Podrobného vyúčtování služeb) bude zákazníkovi zpřístupněno pouze elektronickou formou v Internetové samoobsluze na www.vodafone.cz. Pokud si však zákazník založil u Vodafonu nový zákaznický účet, bude mu první Vyúčtování zasláno také písemně poštou.
 8. Zákazník souhlasí s tím, že nezbytnou podmínkou pro aktivaci služby Po svém je poskytnutí svého platného emailového kontaktu.
 9. Vyúčtování bude v Internetové samoobsluze k dispozici nejpozději do 3 dnů po ukončení příslušného zúčtovacího období. Vodafone si však vyhrazuje právo z technických důvodů zpřístupnění Vyúčtování odložit, ke zpřístupnění však vždy dojde nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení zúčtovacího období. O zpřístupnění elektronického Vyúčtování bude Vodafone zákazníka informovat prostřednictvím SMS zprávy, která bude obsahovat číslo vyúčtování, částku určenou k úhradě a datum splatnosti. Informační SMS zpráva bude zasílána na telefonní číslo, prostřednictvím kterého byla služba Po svém aktivována, zákazník má však možnost toto telefonní číslo kdykoli změnit.
 10. Zákazník využívající službu Po svém může zjišťovat informace týkající se poskytování služeb na internetových stránkách Vodafonu a v jeho informačních materiálech. Změny nastavení služeb u svého zákaznického účtu (aktivaci a deaktivaci služeb, blokování SIM karty v případě ztráty, nastavení způsobu platby Vyúčtování atd.) může zákazník provádět prostřednictvím Internetové, Hlasové, Kapesní mobilní či SMS samoobsluhy. Zákazník souhlasí s tím, že jakýkoli zákaznický servis poskytovaný ze strany Vodafone (hovor s operátorem či péče na značkové prodejně Vodafone či jiných prodejních kanálech Vodafone) bude zpoplatněn částkou uvedenou v platném Ceníku služeb, s výjimkou hovorů a požadavků, které musí být na základě platných právních předpisů poskytovány zdarma (zejména odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, žádost o nezasílání obchodních sdělení, hlášení poruch v rámci sítě elektronických komunikací, žádost o nezveřejnění v telefonním seznamu, jakož i žádost o sdělení konkrétní výše finančního vyrovnání v případě využití možnosti přenositelnosti mobilních čísel k jinému poskytovateli mobilních telekomunikačních služeb apod.), podmínkou však je, že se jednotlivý požadavek zákazníka bude týkat výlučně skutečností, které nepodléhají zpoplatnění. Na zpoplatnění je zákazník vždy upozorněn předem. Ke zpoplatnění dojde i v případě, že bude uskutečněn zákaznický servis dle definice výše na telefonním čísle, u něhož není služba Po svém aktivována, avšak bude se vztahovat k zákaznickému účtu s aktivovanou službou Po svém. Zpoplatnění zákaznického servisu neplatí pro firemní zákazníky užívající některý z Tarifů na míru.
 11. O deaktivaci služby Po svém může zákazník požádat kdykoli prostřednictvím kteréhokoli telefonního čísla v rámci příslušného zákaznického účtu, a to prostřednictvím Internetové Samoobsluhy, Hlasové samoobsluhy či linky Vodafone péče o zákazníky. K deaktivaci služby Po svém dojde k poslednímu dni zúčtovacího období, v němž byla žádost zákazníka o deaktivaci prokazatelně dodána Vodafonu, poslední Vyúčtování vystavené ke službě Po svém již bude zákazníkovi zasláno písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. K deaktivaci služby Podrobného vyúčtování služeb však dojde již ke dni podání žádosti o deaktivaci služby Po svém, nebude tedy zákazníkovi s posledním Vyúčtováním k dispozici. Deaktivace služby Po svém je zdarma, avšak v případě deaktivace prostřednictvím Vodafone péče o zákazníky či na prodejně bude hovor zákazníka s operátorem či operace na prodejně zpoplatněn v souladu s těmito Podmínkami. Deaktivace služby Podrobný výpis hovorů bez současné deaktivace služby Po svém není možná. Pokud měl zákazník před aktivací služby Po svém nárok na Podrobný výpis zdarma v souvislosti s aktivací inkasní platby Vyúčtování, nevzniká mu po deaktivaci služby Po svém automaticky nárok na jeho opětovné poskytování.
 12. Ceny služeb uvedených jako zdarma jsou zahrnuty v ceně ostatních poskytovaných služeb. Platí pro tarify, kterých se služba po svém týká mimo tarif na míru.
 13. V případě, že zákazník bude zpětně požadovat vystavení Vyúčtování v tištěné formě, je Vodafone oprávněn požadovat za jeho vystavení částku dle platného Ceníku služeb.
 14. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se poskytování služby Po svém řídí Všeobecnými podmínkami společnosti Vodafone Czech Republic a.s., platným Ceníkem služeb a podmínkami uvedenými v tištěných materiálech Vodafonu, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 15. Vodafone si vyhrazuje právo omezit zákazníkům, kteří využívají službu Po svém, možnost využívat jiné speciální nabídky Vodafonu.
 16. Vodafone si vyhrazuje právo deaktivovat zákazníkovi službu Po svém v případě, že nebude/přestane splňovat podmínky pro její poskytování dle těchto Podmínek, a to po předchozím upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě. Vodafone službu Po svém deaktivuje vždy, když na základě uzavřené dohody o převodu práv a povinností dojde k převodu SIM karty s aktivní službou Po svém na jiného zákazníka.
 17. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz , nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 18. Vodafone má právo bez uvedení důvodu kdykoli ukončit poskytování služby Po svém.
 19. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2. 2011.

Vytisknout