Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky služby Po svém extra

Společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen "Vodafone")

 1. Služba Po svém extra je doplňková služba poskytovaná ke všem tarifům nabízeným Vodafonem, s výjimkou Tarifů na míru, tarifů Rozjezd Naplno a Vodafone divoká karta (a jakýchkoli tarifů nabízených v rámci služby Vodafone OneNet). Služba Po svém extra je vždy poskytována u všech telefonních čísel zákazníka, pro které je vystavováno společné vyúčtování služeb (dále jen "zákaznický účet"). Využívání služby Po svém extra pouze u některého telefonního čísla v rámci zákaznického účtu není možné.
 2. Služba Po svém extra je určena výhradě pro podnikatele (firemní zákazníky s IČ či DIČ ), bez ohledu na skutečnost, zda mají či nemají s Vodafonem uzavřenu písemnou smlouvu.
 3. O aktivaci služby Po svém extra může zákazník požádat současně s aktivací nové SIM karty (nového tarifu). Stávající zákazník může o dodatečnou aktivaci služby Po svém extra ke svému zákaznickému účtu požádat v jakékoli z Vodafone prodejen, prostřednictvím Internetové samoobsluhy, Hlasové samoobsluhy (*77) či Vodafone firemní péče (800 772277), a to po identifikaci heslem, které si zvolil pro komunikaci s Vodafonem. O aktivaci služby Po svém extra může zákazník požádat prostřednictvím kteréhokoli telefonního čísla v rámci příslušného zákaznického účtu. K aktivaci služby Po svém extra dojde bezodkladně po přijetí žádosti o aktivaci.
 4. Aktivací služby Po svém extra získá zákazník ke všem telefonním číslům zdarma Podrobné vyúčtování služeb (obsahující podrobný rozpis cen za všechny placené služby) a zdarma SIM Plus kartu. Stávající zákazník si však musí SIM Plus kartu u Vodafonu sám objednat, a to zdarma prostřednictvím Internetové nebo Hlasové samoobsluhy (pro vyloučení pochybností se uvádí, že stávající zákazník, který již má SIM plus kartu k dispozici, má nárok na její výměnu za standardních podmínek upravených v informačních materiálech Vodafonu).
 5. Aktivací služby Po svém extra získá zákazník ke všem telefonním číslům nárok na Vyúčtování s přehledem zdarma, umožňující zpracování vyúčtování v tabulkovém kalkulátoru. Pokud zákazník využíval placenou službu Vyúčtování s přehledem, bude mu po aktivaci služby Po svém extra nadále poskytována zdarma.
 6. K tarifům Volám málo, Volám často, Volám stále, Řekni mi, Povídej, Nezavěšuj, 50 Naplno, 150 Naplno, 300 Naplno a 500 Naplno a ke všem Nabitým tarifům zákazník dále získá 20% bonus na volání, kterým se rozumí 20% sleva na volání v rámci ČR (včetně služeb data/fax, na něž se vztahují volné minuty), která je poskytována na uvedené služby u tarifů Nabito po vyčerpání částky uhrazené formou měsíčního paušálu a u ostatních uvedených tarifů po vyčerpání volných minut poskytovaných u příslušného tarifu. 20% bonus však není poskytován na volání na speciální čísla, pro která nelze využít volné minuty a dále na volání v rámci služeb Program rodina, Program jednička a Vodafone balíčky. 20% bonus bude poskytnut na volání uskutečněné v průběhu celého zúčtovací období, v němž byla služba Po svém aktivována.
 7. Zákazník souhlasí s tím, že mu po aktivaci služby Po svém extra bude zasílána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb pouze první strana souhrnného Vyúčtování služeb která může být použita jako daňový doklad. Zákazník souhlasí s tím, že celé souhrnné Vyúčtování služeb (dále "Vyúčtování"), včetně Podrobného vyúčtování služeb, bude zákazníkovi zpřístupněno pouze elektronickou formou v Internetové samoobsluze na www.vodafone.cz.
 8. Vyúčtování bude v Internetové samoobsluze k dispozici nejpozději do 3 dnů po ukončení příslušného zúčtovacího období. Vodafone si však vyhrazuje právo z technických důvodů zpřístupnění Vyúčtování odložit, ke zpřístupnění však vždy dojde nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení zúčtovacího období. O zpřístupnění elektronického Vyúčtování bude Vodafone zákazníka informovat prostřednictvím SMS zprávy, která bude obsahovat číslo vyúčtování, částku určenou k úhradě a datum splatnosti. Informační SMS zpráva bude zasílána na telefonní číslo, prostřednictvím kterého byla služba Po svém extra aktivována, zákazník má však možnost toto telefonní číslo kdykoli změnit. Elektronické Vyúčtování nelze použít jako daňový doklad.
 9. O deaktivaci služby Po svém extra může zákazník požádat kdykoli prostřednictvím kteréhokoli telefonního čísla v rámci příslušného zákaznického účtu, a to prostřednictvím Internetové Samoobsluhy, Hlasové samoobsluhy či linky Vodafone péče o zákazníky. K deaktivaci služby Po svém extra dojde k poslednímu dni zúčtovacího období, v němž byla žádost zákazníka o deaktivaci prokazatelně dodána Vodafonu, poslední Vyúčtování vystavené ke službě Po svém extra již bude zákazníkovi zasláno písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. K deaktivaci služby Podrobného vyúčtování služeb však dojde již ke dni podání žádosti o deaktivaci služby Po svém extra, nebude tedy zákazníkovi s posledním Vyúčtováním k dispozici. Deaktivace služby Po svém extra je zdarma. Deaktivace služby Podrobný výpis hovorů bez současné deaktivace služby Po svém extra není možná. Pokud měl zákazník před aktivací služby Po svém extra nárok na Podrobný výpis zdarma v souvislosti s aktivací inkasní platby Vyúčtování, nevzniká mu po deaktivaci služby Po svém extra automaticky nárok na jeho opětovné poskytování. Pokud si zákazník aktivoval službu Vyúčtování s přehledem, může si tuto službu kdykoli deaktivovat bez ohledu na to, zda má, či nemá aktivní službu Po svém extra.
 10. Bonus 20% je ve Vyúčtování zohledněn pouze v celkové částce k úhradě, nikoli v jednotlivých položkách Vyúčtování.
 11. V případě, že zákazník bude zpětně požadovat vystavení Vyúčtování v tištěné formě, je Vodafone oprávněn požadovat za jeho vystavení částku dle platného Ceníku služeb.
 12. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se poskytování služby Po svém extra řídí Všeobecnými podmínkami společnosti Vodafone Czech Republic a.s., platným Ceníkem služeb a podmínkami uvedenými v tištěných materiálech Vodafonu, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 13. Vodafone si vyhrazuje právo omezit zákazníkům, kteří využívají službu Po svém extra, možnost využívat jiné speciální nabídky Vodafonu.
 14. Vodafone si vyhrazuje právo deaktivovat zákazníkovi službu Po svém extra v případě, že nebude/přestane splňovat podmínky pro její poskytování dle těchto Podmínek, a to po předchozím upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě. Vodafone službu Po svém extra deaktivuje vždy, když na základě uzavřené dohody o převodu práv a povinností dojde k převodu SIM karty s aktivní službou Po svém extra na jiného zákazníka.
 15. V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním podmínek má české znění přednost. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz , nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 16. Vodafone má právo bez uvedení důvodu kdykoli ukončit poskytování služby Po svém extra, a to po předchozím upozornění zaslaném zákazníkům, kterých se to týká, v dostatečném časovém předstihu, nejméně jednoho měsíce.
 17. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 16. 8. 2010 a v plném rozsahu nahrazují podmínky platné do tohoto data.

 

Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064.