Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky služby „Mobilní připojení Turbo“ (účinné od 25. 8. 2017)

Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), při poskytování datového tarifu „Mobilní připojení Turbo“ (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

Vymezení a obecná ustanovení

Tyto Podmínky se vztahují na datový tarif Mobilní připojení Turbo, který slouží pro připojení technologiemi GSM/EDGE/UMTS/CDMA/LTE a je zpoplatňován na základě paušální platby za předem dané období. Datový tarif Mobilní připojení Turbo je určen pro všechny zákazníky Vodafone.

Definice

Základním objemem dat se rozumí počet megabajtů (MB) nebo gigabajtů (GB), který zákazník získává v rámci svého datového tarifu. Základní objem dat je uveden v Ceníku a souvisejících materiálech.

Rychlostí služby se rozumí maximální dostupná přenosová rychlost pro download a upload dle konkrétní varianty tarifu.

Pravidla řízení datového provozu, kombinací a zpoplatňování služby

Kombinace služeb a použití v roamingu

Služba je kombinovatelná s vybranými hlasovými a SMS/MMS balíčky. Pokud služba obsahuje pouze datový balíček, který slouží pouze pro připojení k internetu, není možné ho v roamingu použít a lze ho využívat výhradně na území České republiky.

Omezení mobility služby

Služba je určena pro použití za pohybu prostřednictvím mobilní datové sítě operátora a je poskytována dle odstavce Podmínky funkčnosti a garance kvality služby

Období použité pro výpočet objemu dat

Doba platnosti tarifu je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarif může být aktivován kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti tarifu, tzn. k obnovení základního objemu dat.

Paušální platba za tarif je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jeho aktivaci/změně s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Stejně tak bude poměrně snížena výše uvedená hranice 20 GB objemu dat.

Při deaktivaci datového tarifu v průběhu zúčtovacího období má zákazník možnost využívat datové služby po celou dobu zúčtovacího období. Při změně jakéhokoliv datového tarifu na jiný datový tarif dochází ke změně okamžitě. Při deaktivaci nedochází k poměrnému snížení ceny tarifu, ani výše uvedené hranice 20 GB objemu dat.

Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období a jejich aplikace je stálá.

Čerpání objemu dat

Tarify jsou omezeny maximální přenosovou rychlostí pouze v závislosti na dostupné síťové technologii a kvalitě signálu.

Při čerpání dat v rámci přístupu k síti internet nedochází k rozdílnému zacházení s různými typy protokolů datových služeb.

Služba obsahuje základní datový objem 20 GB a možnosti navýšení tohoto objemu nejsou dostupné.

Informace o průběhu čerpání objemu dat

O postupu čerpání objemu dat je uživatel informován pomocí SMS zpráv. Informace jsou pouze orientační, může dojít ke zpoždění informace s ohledem na rychlost připojení (a rychlost čerpání základního objemu dat). 

Omezení po vyčerpání základního objemu dat

Po vyčerpání datového objemu dochází k zpomalení datového připojení na rychlost 64 kb/s pro stahování (download) i odesílání (upload). Snížení přenosové rychlosti je pouze dočasné, a uplatní se pouze do začátku následujícího zúčtovacího období.

Podmínky funkčnosti a garance kvality služby

Z důvodu zajištění kvality Služby, kterou Operátor Účastníkovi poskytuje, nutnosti zajistit nejvhodnější podmínky pro dosažení optimální kvality signálu a zajištění dostatečné kapacity sítě Operátora pro řádné poskytování služeb poskytovaných Operátorem, lze Službu využívat pouze za stanovených podmínek

Podmínky dostupnosti služby

 • Služba je využívána v místech, která jsou pokryta technologiemi 2G (Edge), 3G (HSPA+), nebo 4G LTE (LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE- A) jak je uvedeno v mapě pokrytí pro mobilní internet na www.vodafone.cz/mapa-pokryti
 • Služba je využívána vhodným zařízením tak, aby uživatel nebyl vystaven faktorům omezujícím rychlost připojení, jako jsou včetně, ale ne výlučně:
  • počasí
  • vegetace
  • umělé horizonty
  • rušení budovami resp. jejich konstrukčními vlastnostmi
  • překážkami v cestě šíření signálu
  • koncentraci uživatelů / zařízení využívající síť v okolí
  • faktory sítě Internet stojící mimo vliv Operátora
  • v případě roamingových služeb zásah ze strany roamingového partnera, prostřednictvím kterého službu v zahraničí využíváte

V případě nesplnění těchto minimálních požadavků, služba nemusí být funkční.

Garance kvality u mobilních datových služeb

V případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky (resp. snížení) garantované kvality služby přístupu k internetu má zákazník možnost uplatnit reklamaci dle čl. 3.1.4 Všeobecných podmínek.

 

Typ využívané
technologie

Odhadovaná maximální rychlost

Inzerovaná rychlost*

Minimální garantovaná rychlost

Stahování dat (Mb/s)

Odesílání dat (Mb/s)

Stahování dat (Mb/s)

Odesílání dat (Mb/s)

Stahování dat (kb/s)

Odesílání dat (kb/s)

2G

EDGE

0,2

0,1

0,03 - 0,2

0,01 - 0,09

20

20

3G

HSPA

7,2

3,6

1,6 - 15,5

0,2 - 3,6

20

20

HSPA+

42

5,76

1,6 - 15,5

0,2 - 3,6

20

20

LTE

LTE

150

50

4,6 - 44,7

1,1 - 20,2

20

20

LTE Advanced

255

50

4,6 - 44,7

1,1 - 20,2

20

20

* Inzerované rychlosti dosahuje 80% zákazníků. 10% zákazníků dosahuje vyšších rychlostí nebo rychlosti stejné jako činí horní hranice inzerované/běžné rychlosti a 10% zákazníků dosahuje nižších rychlostí nebo stejných rychlostí jako činí spodní hranice inzerované/běžné rychlosti s ohledem na faktory, které ovlivňují rychlost přenosů.

Pravidla pro zajištění dostupnosti a kvality služby v rámci ochrany sítě

Tato pravidla mají za úkol zajistit rovnocennou dostupnost a kvalitu služby pro všechny účastníky, kteří si takovou službu objednají.

Vodafone si vyhrazuje možnost aplikovat opodstatněné řízení datového provozu. Při poskytování služby přístupu k síti internet mohou být aplikována omezení:

 • za účelem splnění povinností přímo vyplývajících z ustanovení právního předpisu nebo na základě rozhodnutí soudu,
 • pro předcházení mimořádným situacím a za účelem zachování integrity a bezpečnosti sítí a služeb poskytovaných prostřednictvím těchto sítí,
 • za účelem minimalizace účinků mimořádného rizika přetížení sítě.

Aplikace těchto omezení vždy vychází z obecných principů relevance, přiměřenosti, účinnosti, nediskriminace a transparentnosti. Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období, platí pro všechny datové tarify nabízené v síti Vodafone a jsou upřesněna v podmínkách jednotlivých služeb.

Při přetížení sítě, resp. její části (např. přetížení jedné základnové stanice) může velmi výjimečně dojít i k poměrnému snížení přiděleného kmitočtového pásma, a tedy i ke krátkodobému řízenému snížení rychlosti. Tento postup je potřeba k tomu, aby byla zachována dostupnost služby i pro ostatní uživatele sítě Vodafone.

Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období a jejich aplikace je stálá.

V případě, že datový provoz způsobený jedním zákazníkem ohrožuje integritu služeb sítě Vodafone, vyhrazuje si společnost Vodafone možnost přerušit či omezit poskytování této služby takovému zákazníkovi.

Společná ustanovení

Tyto Podmínky platí pro všechny zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky datových služeb, Podmínky uplatňování FUP na mobilní datové služby, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách vodafone.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne (účinné od 25. 8. 2017) a nahrazují:

 1. Podmínky služby „Mobilní připojení Turbo“: https://www.vodafone.cz/podminky/podminky-doplnkovych-sluzeb/podminky-sluzby-mobilni-pripojeni-turbo/
 2. Podmínky služby „Mobilní připojení Turbo“ pro zákazníky Vodafone OneNet: https://www.vodafone.cz/podminky/podminky-doplnkovych-sluzeb/podminky-sluzby-mobilni-pripojeni-turbo-pro-zakazn/

Příklady praktického dopadu zpomalení rychlosti

Níže uvádíme příklady praktického dopadu zpomalení rychlosti dat na 64 kb/s.:

Typ využití

Praktický dopad snížené rychlosti

posílání textových zpráv (messaging) a e-maily

Měly by fungovat v klientských aplikacích, ale pouze bez příloh

Prohlížení základních webových stránek

pravděpodobně nefunkční

Poslech hudby přes internet

pravděpodobně nefunkční

Ostatní, zejm. pro služby přenosu a sdílení souborů a kontinuální přenos audio-vizuálních materiálů a hraní online her

pravděpodobně nefunkční

Vytisknout