Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby 2v1

Společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen "Vodafone")

 1. Služba 2v1 je doplňková služba Vodafonu dle Přílohy č. 1 Všeobecných podmínek společnosti Vodafone Czech Republic a.s (dále "Všeobecné podmínky").
 2. Služba 2v1 umožňuje užívání dvou nezávislých telefonních čísel (A a B) prostřednictvím jedné SIM karty 2v1 (dále jen "SIM 2v1").
 3. Číslo A může být přiděleno pouze zákazníkovi, který je podnikatelem dle platných právních předpisů a který si aktivuje některý z programů služeb pro firemní zákazníky kromě programů služeb Odepiš, Mezi námi, Slyším vás a Dohoda s Vodafonem (dále jen "účastník A"). Číslo B může být přiděleno kterémukoli zákazníkovi Vodafonu, který má aktivován, případně si aktivuje některý z programů služeb Vodafonu, a to včetně předplacené služby Vodafone karta, s výjimkou programů služeb Odepiš a Slyším vás (dále jen "účastník B"). Účastník A a účastník B jsou dále společně označováni jako "účastníci".
 4. SIM 2v1 je oprávněn objednat pouze účastník A, který je oprávněn s ní nakládat a užívat ji od okamžiku uhrazení aktivace služby 2v1. Cena aktivace je uvedena v Ceníku služeb.
 5. Účastník A si zvolí heslo 2v1, které bude následně použito pro přiřazení čísla B. Účastník A uděluje souhlas s přiřazením čísla B konkrétní osobě tím, že jí příslušné heslo 2v1 sdělí; tato osoba se následně při žádosti o přiřazení na SIM 2v1 k číslu A tímto heslem prokáže. Číslo B nemusí být na SIM 2v1 obsazeno. Účastník B je oprávněn využívat službu 2v1 od okamžiku přiřazení čísla B ke konkrétní SIM 2v1 až do jeho oddělení na základě žádosti kteréhokoli z účastníků (A i B). Účastník A je povinen seznámit Účastníka B s veškerými podmínkami, právy a povinnostmi Účastníků užívajících služeb 2v1. Vodafone není odpovědný za nesdělení informací Účastníkem A Účastníkovi B.
 6. Po aktivaci SIM 2v1, případně přiřazení čísla B na SIM 2v1 budou původní SIM užívané účastníky A a B deaktivovány a nebude možné jejich prostřednictvím nadále využívat jakékoli telekomunikační služby Vodafonu.
 7. Za užívání SIM 2v1 je Účastník A povinen hradit měsíční paušál uvedený v Ceníku, a to i tehdy, není-li číslo B obsazeno. Veškeré platby spojené s užíváním SIM 2v1, včetně částky za výměnu SIM 2v1 z důvodu krádeže nebo ztráty, případně výměny čísla B na SIM 2v1, jsou účtovány účastníkovi A. Využité telekomunikační služby jsou však účtovány každému z účastníků zvlášť, což zahrnuje oddělené zasílání vyúčtování účastníku A a účastníku B, nebude-li mezi účastníkem A a Vodafonem dohodnuto jinak.
 8. Na základě žádosti účastníka A nebo B bude číslo B ze SIM 2v1 odděleno a deaktivováno nebo převedeno na samostatnou SIM kartu, a to v souladu s požadavkem účastníka B. Převedení či deaktivaci lze provést pouze po sdělení hesla 2v1. Pokud účastník B nezvolí výslovně jednu z uvedených variant, bude číslo B automaticky převedeno na samostatnou SIM kartu. Pokud dojde na žádost účastníka B k převedení čísla B na jinou SIM 2v1 či na SIM Plus kartu, je účastník B povinen uhradit Vodafonu cenu uvedenou v Ceníku. O postupu oddělení čísla B ze SIM 2v1 budou účastníci Vodafonem informováni.
 9. Za přiřazení jiného číslo B na SIM 2v1 může Vodafone požadovat cenu dle platného Ceníku. Přirazení jiného čísla B na SIM 2v1 je možné pouze prostřednictvím výměny SIM 2v1 za novou SIM 2v1.
 10. SIM 2v1 neumožňuje využívání SIM Plus služeb (M-Banka, M-Platby atd.).
 11. Za vzájemné přesměrování mezi čísly A a B je Vodafone oprávněn účtovat cenu dle platného Ceníku. Při křížovém přesměrování mezi čísly tarifních Programů služeb nelze využívat služby Hlasové schránky.
 12. Odpovědnost za poskytování služby 2v1 se řídí ustanovením článku 5.6 Všeobecných podmínek. Kromě výše uvedeného Vodafone neodpovídá účastníkům za škodu způsobenou:
  1. zneužitím PIN a PUK kódu pro SIM 2v1, hesla 2v1, případně 2v1 kódů jinou osobou
  2. v důsledku nesdělení informací o podmínkách služby 2v1 účastníkem A účastníkovi B.
 13. Vodafone prohlašuje a zákazníci berou na vědomí, že využití služby 2v1 je možné pouze v případě použití telefonů, které byly Vodafonem označeny jako technicky způsobilé k využívání služby 2v1 - informace na www.vodafone.cz, nebo na tel.č. 800 77 00 77.
 14. V otázkách, které neupravují tyto Podmínky, se poskytování služby 2v1 řídí Všeobecnými podmínkami, platným Ceníkem a podmínkami uvedenými v tištěných materiálech Vodafonu, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 15. Aktivací SIM 2v1 účastníci potvrzují, že se s Podmínkami služby 2v1 seznámili a že s nimi souhlasí.
 16. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 17. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2005.

 

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064

Vytisknout