Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky provozu služby Vlastní 3G zóna platné do 24. 5. 2018

 1. Vlastní 3G zóna je služba společnosti Vodafone, která umožní zákazníkům přístup k síti Vodafone za účelem telefonování, posílání SMS/MMS a přístupu k mobilním datům prostřednictvím zařízení Vlastní 3G zóny v místech nedostatečného pokrytí radiovým signálem sítě Vodafone (dále také jen „Služba“). Zařízením Vlastní 3G Zóny se rozumí zařízení dodávané zákazníkovi společností Vodafone vysílající 3G signál sítě Vodafone (dále jen „Zařízení“). Tyto podmínky upravují poskytování Služby pro zákazníky Vodafone s platební metodou Vyúčtování, s výjimkou zákazníků využívajících službu OneNet.
 2. Služba Vlastní 3G zóna je určena jak pro fyzické osoby – nepodnikatele, tak pro podnikatele a firemní zákazníky, kteří však musí být současně zákazníky společnosti Vodafone. Službu Vlastní 3G zóna nemohou objednávat uživatelé předplacených karet Vodafone (tito však mohou být zařazeni mezi osoby oprávněné užívat Službu ve smyslu čl. 11 těchto podmínek).
 3. Vodafone Službu zřídí a zajistí její řádné fungování pouze za podmínky, že zákazník:
  1. disponuje dostatečně kvalitním širokopásmovým připojením k internetu (kabelové, DSL apod.) s rychlostí minimálně 1 Mb/s pro odesílání i pro stanování dat (upload/ download) bez omezení typu provozu,
  2. bude po celou dobu užívání Služby uživatelem mobilních hlasových služeb Vodafone,
  3. bude pro potřeby Služby užívat pouze mobilní telefony či jiná koncová zařízení podporující standard 3G,
  4. bude vybaven Zařízením pro provoz Služby dodaným společností Vodafone,
  5. bude vybaven vhodným zařízením (router s Ethernet rozhraním a DHCP serverem) pro připojení Zařízení,
  6. přiřadí alespoň jedno telefonní číslo (MSISDN) do skupiny uživatelů oprávněných využívat Službu. Službu mohou užívat vždy pouze uživatelé konkrétních telefonních čísel (MSISDN) určení zákazníkem.
 4. Zákazník je oprávněn si Službu objednat prostřednictvím zákaznické linky na telefonním čísle 800 77 00 77 nebo v prodejnách Vodafone.
 5. Pro uzavření smlouvy o užívání Služby a její zřízení je nutné, aby zákazník kromě údajů uvedených v Informacích pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (dále jen „Informace“) poskytl Vodafonu také následující informace:
  1. přesnou adresu umístění Zařízení a provozu Služby,
  2. telefonní čísla (MSISDN) uživatelů Služby; v případě, že zákazník nezadá žádné MSISDN uživatelů, Služba nebude fungovat.

Předpokladem přijetí objednávky je řádná identifikace zákazníka zpravidla prostřednictvím hesla přiděleného zákazníkovi.

 1. Po provedení objednávky Služby bude zákazníkovi doručeno Zařízení, jehož aktivaci musí zákazník zadat přes internetovou samoobsluhu (samoobsluha.vodafone.cz) do 30 dnů od jeho převzetí. Součástí balíčku bude i Návod pro nastavení a Bezpečnostní informace k Vlastní 3G zóně, které je zákazník povinen dodržovat.

Po zadání aktivace ze strany Zákazníka bude Zařízení plně funkční zpravidla do 19:00 následujícího pracovního dne.

 1. Smlouva o užívání Služby mezi zákazníkem a Vodafone je uzavřena okamžikem převzetí Zařízení zákazníkem. Pokud však zákazník nezadá aktivaci, v souladu s předchozím odstavcem, Zařízení nejpozději do 30 dnů bude Vodafone kontaktovat zákazníka ohledně aktivace Zařízení.
 2. Používání Zařízení pro provoz Služby je povoleno pouze v síti Vodafone, na území České republiky a pouze v příslušné lokalitě sjednané s Vodafonem tak, aby nebyla narušena lokalizace pro tísňová volání. Zákazník bere na vědomí, že v souladu s právními předpisy Vodafone poskytuje příslušnému pracovišti pro příjem tísňových volání údaje o lokalizaci a Zákazník tedy odpovídá za umístění Zařízení ve sjednané lokalitě. Bez předchozího souhlasu Vodafone není zákazník oprávněn měnit umístění Zařízení.
 3. Zákazník není oprávněn převést Službu na jiného zákazníka, bez předchozího písemného souhlasu Vodafone.
 4. Při užívání Služby (volání, SMS, MMS či datové přenosy) jsou uživatelům Služby (přiřazeným MSISDN) účtovány poplatky či ceny dle jeho tarifu, případně dle platného Ceníku společnosti Vodafone.
 5. Zákazník je oprávněn kdykoli odebrat, přidat či změnit počet uživatelů Služby (přiřazených MSISDN). Může tak učinit prostřednictvím internetové samoobsluhy Vodafone. Zákazník však bere na vědomí, že maximální počet účastníků Služby je omezen dle specifikace Zařízení pro provoz služby Vlastní 3G zóna.
 6. Zákazník se zavazuje před přidáním dalších uživatelů (přiřazení MSISDN) do seznamu uživatelů oprávněných k používání Služby tyto řádně informovat o zařazení do seznamu oprávněných osob a seznámit je s veškerými podmínkami užívání a omezeními Služby. Zákazník je povinen umožnit těmto uživatelům kdykoli na jejich žádost vyjmutí ze seznamu oprávněných osob. Vodafone je oprávněn vyjmout  MSISDN ze skupiny přiřazených MSISDN, a to i bez souhlasu uživatele tohoto MSISDN či zákazníka, v případě podezření na zneužívání Služby ze strany uživatele MSISDN či zákazníka.
 7. Kvalita Služby je vždy plně závislá na zatížení a kvalitě přístupu k internetu, prostřednictvím kterého je Zařízení připojeno do sítě Vodafone. Vodafone není schopen zajistit poskytování Služby v případě, že dojde k výpadku či snížení rychlosti internetového připojení zákazníka, prostřednictvím kterého je připojeno Zařízení služby Vlastní 3G zóna. Zákazník je rovněž povinen informovat Vodafone v případě, že dojde ke změně poskytovatele internetového připojení zákazníka, a to prostřednictvím výše uvedené zákaznické linky. V opačném případě Vodafone nemůže zajistit řádné poskytování Služby.
 8. Zákazník je povinen poskytnout společnosti Vodafone přiměřenou součinnost při zřízení a údržbě Služby či odstranění poruch Služby.
 9. Vodafone je dále oprávněn Službu dočasně nebo trvale zablokovat, příp. zcela deaktivovat pokud:
  1. došlo k převodu či přenechání Služby jinému zákazníkovi bez souhlasu Vodafone,
  2. zákazník bez souhlasu Vodafone změní umístění Zařízení pro provoz Služby,
  3. zákazník porušil jakékoli jiné povinnosti vyplývající z těchto podmínek Služby.

V takovém případě nemá zákazník nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených s aktivací služby, vrácení kupní ceny Zařízení, apod.

 1. V otázkách neupravených v těchto podmínkách služby Vlastní 3G zóna platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 2. Vodafone má právo tyto podmínky služby Vlastní 3G zóna kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 3. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27.9.2012 a nahrazují podmínky ze dne 20.6. 2011.

Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064 (a její síť, produkty a služby).

Vytisknout