Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky provozu služby Pevný internet a Vodafone Internet ADSL/VDSL/Optical platné do

 1. Nabídku služby Pevný internet xDSL/Optical (dále jen "Služba") mohou využít všichni zákazníci Vodafone. Podmínky provozu Služby upravují poskytování služeb technologií ADSL, VDSL i optické připojení.
 2. Přístup je možné zřídit pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:
 3. Pro využití Služby musí být zákazník vybaven vhodným koncovým zařízením (ADSL2+ modem certifikovaný pro provoz v PSTN sítí v ČR, v případě varianty služby VDSL musí být vybaven VDSL modemem, v případě služby Optical musí být vybaven Ethernet routerem). Plná funkčnost služby, zejména rychlosti uvedené v bodě 8, může být zaručena jen při využití koncového zařízení dodaném společností Vodafone a to kvůli možnosti vzdáleného dohledu či úpravy nastavení koncového zařízení u zákazníka.
 4. Detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu v pevném místě se rozumí pokles alespoň jedné ze skutečně dosahovaných rychlostí stahování či vkládání pod 50 % hodnoty rychlostí uvedených jako rychlost běžně dostupná.
 5. Velkou trvající odchylkou od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se rozumí odchylka, která vytváří souvislou detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu delší než 30 minut v časovém úseku maximálně 24 hodin.
 6. Velkou opakující se odchylkou od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se rozumí odchylka, při které dojde alespoň ke třem detekovatelným změnám výkonu služby přístupu k internetu delším než 1 minuta v časovém úseku 1 hodiny.
 7. Vodafone se zavazuje provést aktivaci Služby nejpozději do 60 dnů od odeslání objednávky na zřízení Služby.
 8. Smlouva o poskytování služby Pevný internet xDSL/Optical je uzavřena oznámením o aktivaci služby na základě objednávky.
 9. Uzavřením smlouvy zákazník souhlasí, aby Vodafone kromě údajů uvedených ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací zpracovával k obchodním a marketingovým účelům, včetně provádění průzkumu trhu a nabízení obchodu a služeb, také následující údaje: identifikátor linky (CaseID) a číslo služby.
 10. Vodafone při určování rychlostních parametrů Služby vychází z údajů poskytnutých vlastníkem xDSL a optické infrastruktury. Pro jednotlivé technologie se uvádíme následující parametry kvality služby (pro vyloučení pochybnosti uvádíme, že rychlosti jsou uvedeny pro DSL vrstvu.): 
  1. V lokalitě zákazníka je služba dostupná. Maximální rychlost je určená kvalitou přístupového vedení v lokalitě zákazníka.
  2. U souběžné služby HTS nesmí být spuštěná služba AOT (Advice On Time).
  3. Přístup je možné zřídit na neobsazeném přístupovém vedení, nebo pokud je na stejném přístupovém vedení souběžná služba HTS nebo euroISDN2 typu A.
  4. Pokud zákazník využívá službu euroISDN2 od společnosti CETIN, tato služba musí být definována na rozhraní U.
  5. Pokud koncový bod sítě společnosti CETIN není tvořen telefonní zásuvkou s jedním konektorem RJ-11 pro technologii xDSL, nebo jedním konektorem RJ-45 pro technologii optické připojení, případně jsou-li dále paralelní zásuvky, Zákazník před objednáním služby u společnosti Vodafone musí požádat společnost CETIN o bezplatnou výměnu nebo úpravu koncového bodu sítě, neboť tuto činnost může ze zákona vykonávat pouze fyzická nebo právnická osoba, která je k tomu oprávněná dle zvláštního předpisu a oprávněná společností CETIN.
  6. Přístupové vedení nesmí být určeno pro veřejné telefonní automaty (VTA), pro veřejné telefonní hovorny (VTH), pro veřejné telefonní stanice (VTS) a telefonní stanice účelové telefonní sítě (UTS).

  Vybraný tarif

  Podporovaná technologie

  Maximální/ inzerovaná rychlost stahování dat

  Minimální rychlost stahování dat

  Běžně dostupná rychlost stahování dat

  Maximální/ inzerovaná rychlost odesílání dat

  Minimální rychlost odesílání dat

  Běžně dostupná rychlost odesílání dat

  ADSL 2 Mbit/s

  ADSL/ADSL2+

  2  Mb/s

  0,25 Mb/s

  2  Mb/s

  0,25 Mb/s

  0,125 Mb/s

  0,125 Mb/s

  ADSL 6 Mbit/s

  ADSL/ADSL2+

  6 Mb/s

  2,5 Mb/s

  3 Mb/s

  0,5 Mb/s

  0,25 Mb/s

  0,25 Mb/s

  ADSL 8 Mbit/s

  ADSL2+

  8 Mb/s

  6,5 Mb/s

  8 Mb/s

  0,5 Mb/s

  0,5 Mb/s

  0,5 Mb/s

  VDSL 2 Mbit/s

  VDSL2

  2 Mb/s

  2 Mb/s

  3 Mb/s

  0,25 Mb/s

  0,25 Mb/s

  0,25 Mb/s

  VDSL 8 Mbit/s

  VDSL2

  8 Mb/s

  8 Mb/s

  10 Mb/s

  0,5 Mb/s

  0,5 Mb/s

  0,5 Mb/s

  VDSL 20 Mbit/s

  VDSL2

  20 Mb/s

  10 Mb/s

  19 Mb/s

  2 Mb/s

  0,75 Mb/s

  2 Mb/s

  VDSL 50 Mbit/s

  VDSL2

  50 Mb/s

  30 Mb/s

  43 Mb/s

  5 Mb/s

  1,8 Mb/s

  5 Mb/s

  VDSL 100 Mbit/s

  VDSL2

  100 Mb/s

  56 Mb/s

  82 Mb/s

  10 Mb/s

  4 Mb/s

  8 Mb/s

  Optical 50 Mbit/s

  Ethernet

  50 Mb/s

  50 Mb/s

  55 Mb/s

  5 Mb/s

  5 Mb/s

  5 Mb/s

  Minimální rychlostí se rozumí nejnižší garantovaná rychlost stahování (tj. downloadu) a vkládání (tj. uploadu).

  Maximální rychlostí se rozumí nejvyšší možná rychlost stahování a vkládání.

  Běžně dostupnou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a vkládání dat v době, kdy danou službu používá.

  Inzerovaná rychlost je rychlost stahování a vkládání, kterou poskytovatel služby přístupu k internetu používá ve svých obchodních sděleních.

  Na službu není aplikován objemový limit dat

   IP adresa

  Při používání datových služeb se přiděluje dynamická neveřejná IP adresa (statická veřejná IP adresa se přiděluje na žádost zákazníka a je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku). 

  Doporučeným použitím se rozumí využití služby za účelem a způsobem, pro který služba je primárně určena a v rámci jejích technických parametrů.

  Agregace je poměr rychlosti připojení ústředny a součtu všech maximálních rychlostí připojených uživatelů. U služeb ADSL/VDSL/Optical je aplikována agregace 1:50.

 11. V případě velké trvalé nebo pravidelně se velké opakující odchylky od běžně dostupné rychlosti Služby má zákazník možnost uplatnit reklamaci dle čl. 3.1.4 Všeobecných podmínek.
 12. Poskytování specializované služby
  • Poskytování specializovaných služeb nemá vliv na parametry služby uvedené výše. Přehled specializovaných služeb ve smyslu nařízení EU 2120/2015 je dostupný na stránkách Operátora.
 13. Pokud v průběhu instalace Vodafone zjistí, že zákazníkem vybraný tarif nelze v dané lokalitě zřídit, nabídne Vodafone zákazníkovi alternativní tarif. Pokud s tímto alternativním tarifem zákazník nesouhlasí, nebude služba zřízena. 
 14. Zákazník může požádat o navýšení rychlosti Služby. Maximální rychlost je určená kvalitou přístupového vedení v lokalitě zákazníka. V případě, že změnu nebude možné z technických důvodů provést, bude žádost o změnu zamítnuta, což však není důvodem pro ukončení užívání Služby nebo odstoupení od smlouvy..
 15. Vodafone je oprávněn změnit typ přístupového vedení Služby z „přípojky k pevné lince“ na typ „přípojky bez pevné linky“ se stejnou rychlostí přenosu dat, pokud si zákazník Služby zruší hlavní telefonní stanici.
 16. Změna typu přístupového vedení z „přípojky k pevné lince“ na „přípojku bez pevné linky“ a obráceně vede ke změně účtování měsíční ceny za užívání Služby a to dle aktuálně platného Ceníku pro využívaný tarif.
 17. Při změně poskytovatele internetového připojení ADSL/VDSL k Vodafone zadá zákazník v objednávce služeb referenční DSL číslo pevné linky, případně číslo CaseID a číslo služby přidělené dosavadním poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Při přenášení připojení může dojít k dočasnému výpadku internetového připojení. Vodafone může od Zákazníka požadovat podpis autorizačního formuláře, ve kterém zákazník zplnomocňuje Vodafone k úkonům nutným k převedení stávajícího internetového připojení xDSL/Optical k Vodafonu.
 18. Zákazník je povinen zajistit přístup a přiměřenou součinnost servisním zaměstnancům Vodafonu a partnerských společností k účastnickému vedení a ke koncovému bodu sítě za účelem zjištění, ověření a odstranění poruchy, případně při zřízení a údržbě Služby. K tomuto účelu je zákazník povinen označit telefonní zásuvku, na které je zpřístupněné vedení ukončeno
 19. Pokud tyto podmínky Služby nestanoví jinak, použijí se přiměřeně ustanovení Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz. Při přenášení internetového připojení xDSL/Optical od Vodafone k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací se přiměřeně použijí Podmínky služby přenositelnosti telefonních čísel.
 20. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby). Pokud je v podmínkách uveden CETIN, rozumí se tím společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Slova či termíny s velkým počátečním písmenem, která nejsou výslovně definována v těchto podmínkách, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací.
 21. Rádi bychom vás upozornili, že můžeme podmínky Služby jednostranně měnit či jejich poskytování jednostranně ukončit; o tom vás budeme samozřejmě informovat v souladu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací.
 22. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27. 1. 2018.

Vytisknout