Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky programu Vodafone odměny platné do 14.11. 2013

Toto jsou podmínky věrnostního programu Vodafone odměny (dále jen Program), jehož provozovatelem je společnost Vodafone Czech Republic, a. s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, 100 00, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“). Program je určen pro zákazníky Vodafonu s předplacenými službami, kterým umožňuje získávat odměny.

I. Členství v Programu

 1. Členem Programu se může stát každý zákazník Vodafonu s předplacenými službami (tedy s platební metodou dobíjení) nabízenými do 3.7.2013 s výjimkou Karty se vším všudy.
 2. Členství vzniká přihlášením telefonního čísla zákazníka do Programu (registrace). Do Programu se můžete přihlásit například prostřednictvím Internetové samoobsluhy (https://muj.vodafone.cz//) nebo Hlasové samoobsluhy (*77). Registrace bude potvrzena prostřednictvím aktivační SMS maximálně do 48 hodin po přihlášení (registraci). Zákazník může využívat odměny po obdržení SMS s potvrzením registrace do Programu.
 3. Pro využití všech možností, které Program nabízí, je nutné zadat další údaje zákazníka, a to oslovení, křestní jméno, datum narození, e-mailovou adresu, a to prostřednictvím Internetové samoobsluhy (https://muj.vodafone.cz/).
 4. Pro nastavování odměn či při jiných úkonech v rámci Programu se zákazník prokazuje svým heslem, které má nastavené jako zákazník Vodafonu pro manipulaci se svým zákaznickým účtem.
 5. Změny v nastavení požadované zákazníkem v rámci Programu budou provedeny do 48 hodin od jejich zadání.

II. Výhody Programu

 1. Člen Programu má možnost získat odměny (např. volné minuty či SMS) za dobití, za využití konkrétních služeb Vodafonu, popř. za splnění jiných podmínek. Podmínky pro získání konkrétní odměny jsou uvedeny v Internetové samoobsluze Vodafone (https://muj.vodafone.cz/), popř. v podmínkách jednotlivých marketingových akcí a nabídek.
 2. Převod odměn na jiného člena Programu či mimo Program není možný jinak než převodem příslušného telefonního čísla. Odměny se vztahují vždy ke konkrétnímu telefonnímu číslu.
 3. Čerpání odměn nebo přihlášení do programu není možné v případě blokované karty nebo záporného kreditního zůstatku.
 4. Informace o nastavení odměn jsou uvedeny v Internetové samoobsluze (https://muj.vodafone.cz/).
 5. V případě odměny za dobití platí, že předplacenou kartu lze dobít i opakovaně s tím, že odměnu zákazník obdrží při každém takovém dobití. Pokud ovšem dojde k opakovanému dobití v rámci jednoho kalendářního dne či v průběhu dní, kdy je odměna aktivní, může zákazník odměnu využívat déle (tzn. k ukončení odměny dojde po uplynutí X dnů od dobití, nedochází ke sčítání dob trvání odměn). Zákazník může odměnu (ve formě volných jednotek či jiných služeb Vodafonu) využívat od okamžiku aktivace odměny; k ukončení odměny dojde vždy poslední den v 00:00. O aktivaci odměny bude zákazník informován SMS zprávou.

III. Ukončení členství

 1. Členství v Programu lze ukončit prostřednictvím:
 • Internetové samoobsluhy (https://muj.vodafone.cz/) – na stránce programu Vodafone odměny
 • Zákaznické linky Vodafone *77
 1. Změna platební metody nebo předplacené karty:
 • V případě, že zákazník změní platební metodu na vyúčtování nebo změní typ předplacené karty na kartu, na kterou se Program nevztahuje dle čl. I, členství v Programu je automaticky ukončeno a zákazník ztrácí nárok na odměny.
 1. V případě ukončení členství jakýmkoli způsobem bude zákazníkovi umožněno dočerpat právě aktivní odměny.
 2. V případě opětovného přihlášení telefonního čísla do Programu musí zákazník splnit veškeré podmínky pro přihlášení do Programu; na jeho předchozí členství nebude brán zřetel.

IV. Zpracování osobních údajů pro účely poskytnutí plnění v rámci Programu

 1. Registrací v Programu zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutém zákazníkem v rámci Programu, zejména jméno, datum narození, e-mailová adresa a oslovení. Zákazník dále souhlasí se zpracováním provozních a lokalizačních údajů vznikajících v rámci poskytování služeb elektronických komunikací pro marketingové a obchodní účely Vodafonu a nabídek smluvních partnerů Vodafonu v rámci Programu, a to zejména zasílání obchodních sdělení ve formě SMS, MMS a e-mailu.
 2. Provozním údajem se rozumějí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Jedná se tedy například o volající číslo (A-číslo), volané číslo (B-číslo) telefonní číslo volajícího, začátek a konec spojení, datum a frekvence uskutečněného spojení, IMEI, konfigurační údaje, druh poskytnuté služby, adresa datového spojení a tzv. provozně lokalizační údaje, tj. odkud kam byl přenos uskutečněn, přičemž se jedná o údaje generované pouze pro přenos zprávy. Lokalizačním údajem se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací a určující zeměpisnou. Lokalizačním údajem je tedy údaj o poloze koncového zařízení zákazníka, tj. např. údaj o síti, k níž je zákazník připojen.
 3. Souhlas je poskytován povinně. Odmítnutí souhlasu by znamenalo nemožnost využívání Programu.
 4. Souhlasíte s tím, abychom vámi poskytnuté údaje zpracovávali do doby, dokud své telefonní číslo a služby s ním spojené nezrušíte písemnou či ústní výpovědí. Souhlas se zpracováním vámi poskytnutých údajů po ukončení vaší účasti v Programu, můžete kdykoli bezplatně odvolat na zákaznické lince Vodafonu *77.
 5. Jako Zákazník máte právo na informaci o zpracování svých osobních údajů. Domníváte-li se, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Heslem pro manipulaci se zákaznickým účtem se rozumějí všechny typy hesel (administrátorské heslo, heslo plátce, uživatelské heslo). Více informací o heslech najdete na www.vodafone.cz
 2. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Reklamační řád, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 3. Vodafone si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 4. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3. 7. 2013.

Vytisknout