Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky prodeje zboží za zvýhodněnou cenu z Vodafone bazar platné do 30. 9. 2020

Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), na prodej použitého zboží za zvýhodněné ceny pro její zákazníky (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

A. Podmínky koupě použitých telefonů za zvýhodněnou cenu z Vodafone bazar

I. Právo zakoupit si použitý telefon za zvýhodněnou cenu z nabídky společnosti Vodafone (dále jen „Telefon“) má:

a) nový zákazník,

  1. při uzavírání smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací s Vodafone, jejíž nedílnou součást tvoří Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Ceník a podmínky dalších služeb (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě si zákazník aktivuje novou SIM kartu s jakýmkoli Tarifem na míru a složí Volací jistinu stanovenou Vodafonem dle aktuálního Ceníku; a zároveň
  2. se zaváže po dobu 6 měsíců od aktivace SIM karty čerpat služby Vodafone alespoň ve výši Minimálního měsíčního plnění stanoveného pro příslušný tarif při uzavření Smlouvy. Zákazník se současně zavazuje po tuto dobu řádně a včas hradit Vyúčtování služeb a plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

b) stávající zákazník,

  1. který si aktivuje novou SIM kartu s jakýmkoli Tarifem na míru a složí Volací jistinu stanovenou Vodafonem dle aktuálního Ceníku (Vodafone si vyhrazuje právo složení Volací jistiny u stávajících zákazníků nepožadovat, a to v závislosti na platební historii stávajícího zákazníka); a zároveň
  2. se zaváže po dobu 6 měsíců od aktivace SIM karty čerpat služby Vodafone alespoň ve výši Minimálního měsíčního plnění stanoveného pro příslušný tarif při aktivaci SIM karty. Zákazník se současně zavazuje po tuto dobu řádně a včas hradit Vyúčtování služeb a plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

II. Pokud zákazník v průběhu 6 měsíců od aktivace nové SIM karty dle článku I. výše nedosáhne svého Minimálního měsíčního plnění, popř. pokud si SIM kartu neaktivuje či deaktivuje, je Vodafone oprávněn doúčtovat zákazníkovi rozdíl mezi jeho reálným a Minimálním měsíčním plněním. Pokud dojde v průběhu 6 měsíců od aktivace nové SIM karty dle článku I. výše k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo k ukončení Smlouvy pro danou SIM kartu z důvodů na straně zákazníka, je zákazník povinen uhradit Vodafone finanční kompenzaci ve výši rozdílu mezi celkovou výší úhrad za Vodafone služby čerpané v předmětných 6 měsících od aktivace nové SIM karty (resp. koupě Telefonu) a šestinásobku nastavené výše Minimálního měsíčního plnění.

III. Nabízené Telefony jsou plně funkční bez závad (s výjimkou drobných kosmetických vad), včetně standardního příslušenství dodávaného výrobcem; zároveň však může být poničen obal, chybět ochranná fólie, apod. Pokud se vyskytne problém s baterií, mějte prosím strpení a výrobek zkuste před jeho reklamováním 2-3x dobít.

  • U zakoupených Telefonů může zákazník využít možnost vrátit Telefon v rámci záruky spokojenosti s tím, že na tyto výrobky je záruka spokojenosti zkrácena na 14 dnů. Další podmínky možnosti vrácení Telefonu najdete v podmínkách Záruky spokojenosti.
  • Na zakoupené Telefony se vztahuje pouze 12 měsíční záruční lhůta. Zákazník koupí Telefonu výslovně souhlasí s tím, že doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady Telefonu se zkracuje na 12 měsíců; práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nejsou-li uplatněna do 12 měsíců od převzetí telefonu zákazníkem. Dále zákazník souhlasí s tím, že nelze reklamovat ty vady Telefonu (např. drobné kosmetické vady), pro něž byla snížena cena Telefonu.

B. Závěrečná ustanovení

I. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Reklamační řád, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.

II. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

III. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 21.4.2011.

Vytisknout