Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky pro Společný tarif na míru platné do 13. 8. 2013

 1. Společný tarif na míru je tarif společnosti Vodafone, který umožňuje zákazníkovi vytvořit tarifní řešení pro více čísel - zákazník sám zvolí jaké dílčí služby (balíčky) budou zahrnuty v tarifu, který využívá více členů. Skupina tak získává možnost vytvořit si tarif „na míru“, který bude vyhovovat právě jejich společným potřebám.
 2. Společný tarif na míru si může zákazník sestavit z následujících dílčích balíčků obsahujících volné jednotky:
  1. Společné minuty: balíček 50 společných minut, balíček 100 společných minut, balíček 200 společných minut, balíček 300 společných minut, balíček 500 společných minut (volba balíčku je povinná)
  2. Společné SMS: balíček 100 společných SMS, balíček 200 společných SMS, balíček 400 společných SMS , balíček 1000 společných SMS (Volba balíčku není povinná – v případě, že si zákazník nezvolí balíček společných SMS, je cena SMS účtována dle aktuálního ceníku Vodafone.)
 3. Společný tarif na míru lze nastavit pouze pro 2 členy/telefonní čísla, pro 3 členy /telefonní čísla, pro 4 členy/telefonní čísla, nebo pro 5 členů/telefonních čísel. Volání a zasílání SMS mezi členy v rámci Společného tarifu na míru není účtováno (pouze v rámci České republiky). Do Společného tarifu na míru mohou být zahrnuta pouze telefonní čísla aktivní v síti Vodafone. Neaktivní telefonní čísla lze do Společného tarifu na míru zahrnout pouze v případě, že dojde k jejich aktivaci nejpozději současně s aktivací Společného tarifu na míru.
 4. Společný tarif na míru lze aktivovat pouze pro telefonní čísla pod jedním zákaznickým účtem. V případě, že telefonní čísla nejsou sdružena pod jedním zákaznickým účtem, je před aktivací tarifu nezbytné získat souhlas majitelů telefonních čísel s jejich převodem pod zákaznický účet administrátora, a to ve formě dohody o převodu práv a závazků. Majitel zákaznického účtu, u kterého je Společný tarif na míru aktivován je zároveň administrátorem tarifu (dále jen „administrátor“). Administrátor je oprávněn tarif měnit či deaktivovat a jinak s ním nakládat. Na jednom zákaznickém účtu může být aktivní jen jeden Společný tarif na míru.
 5. Členové tarifu mohou mít aktivované další individuální služby:
  1. Datové tarify (Vodafone Internet v mobilu na den, Vodafone Internet v mobilu, Vodafone Internet v mobilu naplno, Připojení na stálo)
  2. Kamarádi, Balíček MMS
  3. Roamingové služby
 6. Členové tarifu nemohou mít aktivované individuální služby, jež svou povahou odporují či nejsou slučitelné se Společným tarifem na míru, zejména:
  1. Zprávy na displej
  2. Hlasové a SMS balíčky z Tarifů na míru
  3. Vlastní síť, Vlastní síť neomezeně
  4. Student na míru
  5. Karta na víkend (Karta na míru)
  6. Karta do sítě (Divoká karta)
 7. Společný tarif na míru je určen pro fyzické osoby - nepodnikatele a firemní zákazníky bez i s písemnou smlouvou.
 8. Společný tarif na míru je dostupný všem novým i stávajícím zákazníkům, kteří splňují podmínky v bodě 7.
 9. Aktivací Společného tarifu na míru dochází k automatické deaktivaci již existujících/aktivních individuálních tarifů či služeb u jednotlivých telefonních čísel zařazených do Společného tarifu na míru, které nelze kombinovat se Společným tarifem na míru (viz bod 6 těchto podmínek), a to včetně akčních nabídek a slev. Neruší se doplňkové služby, které lze kombinovat se Společným tarifem na míru (viz bod 5 těchto podmínek).
 10. Členové Společného tarifu na míru si mohou samostatně zvolit způsob placení, a to jak formou vyúčtování, tak dobíjením kreditu.
 11. Všichni členové Společného tarifu na míru mají jako výchozí nastaven stejný roamingový tarif – Vodafone World roaming. Výchozí roamingový tarif lze měnit, nicméně všichni členové musí mít vždy stejný roamingový tarif. Jednotliví členové si mohou aktivovat Blokaci individuálního roamingu, čímž dojde k deaktivaci roamingového tarifu u jejich telefonního čísla.
 12. Volné jednotky balíčků Společného tarifu na míru jsou čerpány všemi členy Společného tarifu na míru. Jednotlivým členům nelze přiřadit konkrétní počet volných jednotek, u jednotlivých členů však lze nastavit maximální limit čerpání společných jednotek. Při dosažení nastaveného maximálního limitu je členovi účtováno volání a SMS dle bodu 18 těchto podmínek.
 13. Doba platnosti jednotlivých balíčků Společného tarifů na míru je shodná se zúčtovacím obdobím administrátora, přičemž u administrátorů s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Balíčky mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti balíčků, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.
 14. Paušální platba za jednotlivé balíčky Společného tarifu na míru je zaúčtována okamžitě po jejich aktivaci/změně s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období budou cena i počet volných jednotek balíčku vyúčtovány poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.
 15. Při změnách/rušení balíčků nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl balíček aktivní. Členové mají možnost využít všechny zaplacené volné jednotky.
 16. Při deaktivaci Společného tarifu na míru, nebo při deaktivaci balíčku společných SMS, v průběhu zúčtovacího období, dojde k jeho okamžité deaktivaci a tím i ke ztrátě všech nevyčerpaných volných jednotek (volné jednotky se nepřevádějí).
 17. V případě převodu volných jednotek v rámci balíčků Společné minuty a Společné SMS jsou nejprve čerpány volné jednotky příslušející k aktuálnímu zúčtovacímu období a následně převedené volné jednotky.
 18. Volání a SMS nad rámec volných jednotek balíčků je účtováno jednotlivým členům/administrátorovi dle platného Ceníku.
 19. Při zrušení zákaznického účtu (administrátora), pod kterým je Společný tarif na míru aktivován dochází k automatické deaktivaci Společného tarifu na míru. V případě deaktivace Společného tarifu na míru z jakéhokoliv důvodu je členům automaticky nastaven Tarif na míru s nulovým počtem volných jednotek.
 20. Všichni členové Společného tarifu na míru mají nárok na získání zvýhodněného telefonu na základě Minimálního měsíčního plnění - součet cen a reálně zaplacených poplatků zákazníkem (členem, administrátorem) za zvolené balíčky a za služby nad rámec tarifu (kromě plateb třetím stranám) představuje tzv. minimální měsíční plnění. Minimální měsíční plnění má následující pásma:

  Pásma pro minimální měsíční plnění (Kč)
  I. 0-276,99
  II. 277-476,99
  III. 477-776,99
  IV. 777-1176,99
  V. 1177-2176,99
  VI. 2177 a více

  Ceny jsou včetně 21% DPH

 21. V případě aktivace promoakce na některý z balíčků s měsíčním poplatkem, bude do minimálního měsíčního plnění započítána pouze skutečně fakturovaná částka tzn. po odečtení slevy v rámci promoakce.
 22. Výše zvýhodnění (slevy) poskytované Vodafonem na telefony a jiná zařízení je rovněž závislá na výši stanoveného minimálního měsíčního plnění. V případě pořízení telefonu či zařízení se zákazník zavazuje používat služby a balíčky v rámci Společného tarifu na míru alespoň v rozsahu odpovídajícím příslušnému pásmu minimálního měsíčního plnění. Jestliže zákazník v průběhu 6 měsíců od pořízení telefonu či zařízení za zvýhodněnou cenu nedodrží alespoň spodní hranici tohoto minimálního měsíčního plnění, je Vodafone oprávněn zákazníkovi doúčtovat rozdíl mezi skutečně uhrazenými částkami včetně DPH a celkovou výší minimálního měsíčního plnění.
 23. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.
 24. Pásma pro minimální měsíční plnění (Kč)Volací jistina (Kč)
  I. 0-276,99 500
  II. 277-476,99 500
  III. 477-776,99 500
  IV. 777-1176,99 500
  V. 1177-2176,99 500
  VI. 2177 a více 500

  Ceny jsou včetně 21% DPH


 25. V případě koupě mobilního telefonu či jiného zařízení za zvýhodněnou cenu je Vodafone oprávněn navýšit Volací jistinu s ohledem na výši minimálního měsíčního plnění zákazníka takto:
 26. Pásma pro minimální měsíční plnění (Kč)Volací jistina (Kč)
  I. 0-276,99 500
  II. 277-476,99 500
  III. 477-776,99 1000
  IV. 777-1176,99 1500
  V. 1177-2176,99 2000
  VI. 2177 a více 3000

  Ceny jsou včetně 21% DPH


 27. Členové Společného tarifu na míru (kromě administrátora) mají nárok na speciální slevu 500,- Kč ze standardní ceny chytrých telefonů z nabídky Vodafone a to pouze v případě, že si administrátor tarifu pořídil zvýhodněný telefon na základě Minimálního měsíčního plnění. Tuto slevu může každý člen:
  1. využít jak při přidání člena do skupiny tak i později
  2. využít pouze jednou
  3. při pořízení telefonu, jehož původní cena bez slevy je minimálně 577,- Kč
 28. Tuto slevu nelze kombinovat se slevou 1000,- Kč na chytrý telefon poskytovanou v případě aktivace datového tarifu Internet v mobilu naplno.
 29. Zákazníci využívající Společný tarif na míru s platební metodou vyúčtování tímto současně souhlasí s tím, že vyúčtování služeb jim bude dodáváno v elektronické podobě zpřístupněním v Internetové samoobsluze na www.vodafone.cz.
 30. Vyúčtování bude v Internetové samoobsluze k dispozici nejpozději do 3 dnů po ukončení příslušného zúčtovacího období. Vodafone si však vyhrazuje právo z technických důvodů zpřístupnění Vyúčtování odložit, ke zpřístupnění však vždy dojde nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení zúčtovacího období. O zpřístupnění elektronického Vyúčtování bude Vodafone zákazníka informovat prostřednictvím SMS zprávy, která bude obsahovat číslo vyúčtování, částku určenou k úhradě a datum splatnosti. V případě, že zákazník bude zpětně požadovat vystavení vyúčtování v tištěné formě, je Vodafone oprávněn požadovat za jeho vystavení částku dle platného Ceníku služeb. Zákazník má možnost požádat o zasílání papírového vyúčtování poštou.
 31. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby v případě podezření na zneužívání volání mezi členy Společného tarifu na míru ke komerčním účelům (zejména pokud celkový počet minut volání mezi členy tarifu v jednom zúčtovacím období výrazně přesáhne 1000 minut) či v případě podezření, že jsou tyto služby využívány k distribuci nevyžádaných nebo komerčních sdělení.
 32. Společnost Vodafone si rovněž vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání volání mezi členy Společného tarifu na míru (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání tohoto volání způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.
 33. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 34. Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064. (a její síť, produkty a služby).
 35. Vodafone si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 36. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2011 a nahrazují podmínky ze dne 3.8. 2011.

Vytisknout