Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky pro služby pro osoby se zvláštními potřebami

Preambule

S ohledem na změnu platné legislativy nebudou mít s účinností od 1.7.2008 osoby s nízkými příjmy nebo osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I. závislosti ze zákona nárok na Zvláštní cenový plán poskytovaný společností Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“) v rámci univerzální služby.

Vzhledem k tomu, že se společnost Vodafone cítí být zavázána slibem, který dala těmto osobám, rozhodla se slevu poskytovanou osobám s nízkými příjmy a osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I. závislosti na základě rozhodnutí č.j. 43122/2006-610 ze dne 1.9.2006 poskytovat do 31.12.2009, jak jí bylo původně ulloženo rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu a43122/2006-610 ze dne 1.9.2006, a to za následujících podmínek.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Podmínky upravují pravidla, za nichž Vodafone poskytuje osobám (občanům ČR) s nízkými příjmy a osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I. závislosti slevu na poskytování jeho služeb.

1.2 Podmínkou poskytování slevy je uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací s Vodafonem podle Všeobecných podmínek (dále jen „Smlouva“).

2. Oprávněné osoby a požadované doklady

2.1 Slevu poskytne Vodafone pouze těm zákazníkům, kteří Vodafonu předají níže uvedené doklady prokazující vznik nároku na její získání (tito zákazníci jsou dále označováni jako „Oprávněné osoby“). Za Oprávněnou osobu se považuje v případě nezletilých osob její oprávněný zástupce (viz níže bod 2.3 těchto podmínek), který může o poskytování Zvláštního cenového plánu požádat také (dále jen „zástupce“). V této souvislosti se pro vyloučení jakýchkoli nejasností do budoucna uvádí, že v případě nezletilé osoby je Smlouva uzavřena s jejím zástupcem.

2.2 Oprávněná osoba žádající o slevu musí předat Vodafonu následující doklady či jejich kopie:

a) Fyzická osoba s nízkými příjmy, zvláštními sociálními potřebami:

  • potvrzení vydané pověřeným obecním úřadem dle nařízení vlády č. 336/2006 Sb.,, které nesmí být starší jednoho měsíce.

b) Fyzická osoba závislá na péči jiné fyzické osoby ve stupni I. (lehká závislost)

  • oznámení o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči dle § 7, 8 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

2.3 Je-li žadatelem osoba, která vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která je závislá na péči jiné fyzické osoby (v I. stupni), je žadatel kromě dokladů uvedených v bodě 2.2 těchto Podmínek povinen doložit:

i) doklad o tom, že je rodičem této osoby (např. rodný list, cestovní pas či občanský průkaz) nebo
ii) rozhodnutí podle § 11 písm. a), b), d) nebo e) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, tj.:

  • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče (§ 45 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině) nebo rozhodnutí soudu o osvojení dítěte (§63 a § 74 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině) nebo
  • rozhodnutí soudu o ustanovení občana poručníkem (§ 78 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině) nebo
  • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu ( § 45a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině)

2.4 Oprávněná osoba musí dále předložit platný doklad pro ověření totožnosti (občanský průkaz), z něhož je Vodafone oprávněn pořizovat kopii.

3. Podmínky poskytování slevy

3.1 Sleva je poskytována ze standardních tarifů Vodafonu Nabito 350, Nabito 700, Nabito 1150 nebo Nabito 2100.

3.2 Vodafone zahájí poskytování slevy na zvoleném tarifu až poté, co Oprávněná osoba předloží Vodafonu platné doklady uvedené v bodech 2.2. až 2.4 Podmínek. Sleva začne být poskytována nejpozději 5. pracovní den ode dne, v němž byly Vodafonu uvedené doklady prokazatelně předány. Do této doby nebo do předání uvedených dokladů budou služby poskytovány za standardních podmínek dle zvoleného tarifu.

3.3 Oprávněná osoba může využívat pouze jednu slevu (na rodné číslo).

3.4 Po aktivaci slevy získá Oprávněná osoba slevu 200 Kč včetně DPH z měsíčního paušálu, který je standardně účtován u tarifů Nabito 350, Nabito 700, Nabito 1150 a Nabito 2100, a to za každé zúčtovací období.

3.5 V případě, že Oprávněná osoba využívá slevu pouze poměrnou část zúčtovacího období a za tuto část je naúčtován poměrný měsíční paušál nižší než 200 Kč včetně DPH, bude výše poskytnuté slevy odpovídat právě výši naúčtovaného paušálu za uvedené období. Pokud však po určitou část tohoto zúčtovacího období Oprávněná osoba využívala některý z Nabitých tarifů, u nichž lze slevu poskytnout, avšak bez aktivní slevy, bude do výpočtu slevy zahrnut také měsíční paušál naúčtovaný za dobu, po kterou nebyla v tomto zúčtovacím období sleva poskytována. Sleva však nikdy nebude vyšší než 200 Kč včetně DPH. Nevyčerpaná výše slevy se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období.

3.6 Nárok na čerpání slevy zaniká, jakmile se změní skutečnosti rozhodné pro její čerpání (tzn. skutečnosti prokazované předkládanými doklady), nejpozději však uplynutím platnosti dokladu, který osvědčuje nárok na získání slevy. Oprávněná osoba je povinna bezodkladně poté, co doklady předložené Vodafonu pozbyly platnosti nebo poté, co se změnily skutečnosti rozhodné pro čerpání slevy požádat Vodafone písemně o ukončení jejího poskytování nebo předat Vodafonu nové doklady opravňující k využívání slevy v dalším období. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že sleva dle těchto podmínek bude poskytována nejpozději do 31.12.2009.

3.7 V případě, že se údaje obsažené v dokladech předložených dle bodu 2.2 až 2.4 Podmínek ukáží jako nepravdivé, nebo v případě, že Oprávněná osoba nesplní povinnost dle bodu 3.6 Podmínek, je Vodafone oprávněn okamžitě poskytování slevy ukončit. Smlouva však i nadále zůstává účinná za standardních podmínek dle využívaného tarifu a veškeré neoprávněně čerpané slevy mohou být Oprávněné osobě vyúčtovány v nejbližším zúčtovacím období.

4. Ustanovení týkající se ochrany osobních údajů, přechodná a závěrečná

4.1 Podáním žádosti o poskytování slevy poskytuje Oprávněná osoba souhlas k tomu, aby Vodafone sdělené jméno, příjmení a rodné číslo/IČ včetně předaných dokladů zpracovával po dobu poskytování slevy, případně do doby vypořádání veškerých závazků ze Smlouvy. Oprávněná osoba (tzn. i zástupce) podáním žádosti současně souhlasí s tím, že výše uvedené doklady je Vodafone oprávněn archivovat po dobu 2 let od ukončení Smlouvy, případně do vypořádání veškerých závazků ze Smlouvy.

4.2 Oprávněná osoba dále bere na vědomí, že za účelem poskytování slevy bude Vodafone zpracovávat i údaje o jejím zdravotním stavu, které jsou citlivé osobní údaje a poskytuje Vodafonu výslovný souhlas s jejich zpracováním za účelem poskytování slevy a plnění dalších práv a povinností vyplývajícíh ze Smlouvy, a to po dobu trvání Smlouvy a 2 let po jejím ukončení, případně do vypořádání veškerých práv a závazků ze Smlouvy. Oprávněná osoba tento souhlas dává i za nezletilé osoby uvedené v bodě 2.4 těchto Podmínek. Oprávněná osoba (tzn. i zástupce) současně berou na vědomí, že mají právo požádat Vodafone o informaci jaké osobní údaje jsou zpracovávány, za jakým účelem, kdo je jejich příjemcem a dále že mají právo požádat Vodafone o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů zejména v případě, že jsou zpracovávány nepřesné osobní údaje.

4.2 Osobám s nízkými příjmy nebo osobám závislým na péči jiné fyzické osoby ve stupni I (případně jejímu zástupci), kterým byla poskytována sleva do 30.6.2008 na základě Podmínek poskytování Zvláštního cenového plánu, Zvláštního tarifu ze dne 1.1.2007, bude sleva poskytována i za účinností těchto Podmínek za podmínky, že trvají skutečnosti rozhodné pro její poskytování uvedené v těchto Podmínkách.

4.3 Vodafone je oprávněn tyto Podmínky aktualizovat či měnit. Změna bude účinná ode den zveřejnění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně stanoven pozdější termín účinnosti.

4.4 V ostatním, těmito Podmínkami neupraveném, se poskytování služeb řídí příslušnými právními předpisy a Všeobecnými podmínkami společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

4.5 Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2008. Tyto podmínky platí do 31.12.2009.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, B. 6064.