Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky poskytování Zvláštního cenového plánu

1. ÚVODEM PRÁVNÍ VYJASNĚNÍ

Tyto podmínky upravují podmínky naší společnosti Vodafone Czech Republic a. s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Operátor“), při poskytování Zvláštního cenového plánu (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a. s. i její síť, produkty a služby.

Podmínkou poskytování Zvláštního cenového plánu je uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací s Vodafonem podle Všeobecných podmínek (dále jen „Smlouva“).

2. PRO KOHO TU MÁME ZVLÁŠTNÍ CENOVÝ PLÁN A CO POTŘEBUJEME DOLOŽIT

Zvláštní cenový plán je pro zákazníky, kteří nám předají doklady uvedené níže a stanou se tak osobami oprávněnými využívat Zvláštní cenový plán. Za Oprávněnou osobu považujeme v případě nezletilých osob jejího oprávněného zástupce, který může o poskytování Zvláštního cenového plánu požádat také, a v tomto případě je Smlouva uzavřena právě s jejím zástupcem.

Jako Oprávněná osoba si, prosím, připravte následující doklady či jejich kopie nebo alespoň čestné prohlášení. Originál dokladů nám předložíte v našich prodejnách, kde z nich pořídíme kopie. V případě pořizování Zvláštního cenového plánu přes Linku zákaznické péče nebo na webu zasíláte kopie či čestné prohlášení.

POTŘEBNÉ DOKLADY

1. Platný doklad pro ověření totožnosti (např. občanský průkaz), z něhož jsme oprávněni pořizovat kopii.  

2. Žádost o čerpání Zvláštního cenového plánu. Najdete na webu www.vodafone.cz/ztp nebo přímo v našich prodejnách.

3. Další doklad podle typu vašeho platného průkazu, který máte k dispozici:

a) Fyzická osoba, která je držitelem průkazu ZTP

  • platný průkaz ZTP nebo kartu sociálních systémů sloužící jako průkaz ZTP nebo
  • platný průkaz mimořádných výhod vydaný na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod II. stupně z důvodu postižení dle ustanovení odst. 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

b) Fyzická osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P

  • platný průkaz ZTP/P nebo platnou kartu sociálních systémů sloužící jako průkaz ZTP nebo
  • platný průkaz mimořádných výhod vydaný na základě rozhodnutí obecního úřadu obce
    s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod III. stupně z důvodu postižení dle ustanovení odst. 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

c) Fyzická osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)

  • oznámení o přiznání příspěvku na péči nebo platné rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči dle § 7, 8 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

d) Jste-li žadatel jakožto osoba, která vychovává nebo pečuje o nezletilou osobu, která je držitelem platného průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P nebo která je závislá na péči jiné fyzické osoby (v II. III. nebo IV. stupni).

Připravte si prosím k doložení originál či kopii ještě následujících dokladů:

(i) doklad o tom, že jste rodičem této osoby (např. rodný list, cestovní pas či občanský průkaz) nebo

(ii) rozhodnutí podle § 7 odst. 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, tj.:

a. rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče nebo

b. rozhodnutí soudu o osvojení dítěte nebo

c. rozhodnutí soudu o ustanovení občana poručníkem nebo

d. rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu

3. CO PRO VÁS MÁME

Jako Oprávněná osoba můžete využít hned dvě výhodné nabídky, jejichž aktuální ceny najdete v našem Ceníku. První poslouží v mobilu, stačí si jen vybrat, který ze dvou tarifů více vyhovuje. Ta druhá poskytne Wi-Fi síť. Pokud si chcete pořídit obě nabídky, je třeba si je zřídit pod jeden zákaznický účet. Nabídky tarifů nejsou vzájemně kombinovatelné a je nutné každou aktivovat na samostatném telefonním čísle.

Nabídka Mobilní tarif

a)     Red Extra (celkem tak získáte 40 GB dat – 20 GB v rámci tarifu a 20 GB si vyzvedáváte měsíčně v aplikaci Můj Vodafone)

b)     Start 250 minut + balíček Neomezené SMS Fér + Chat Pass v cenně

c)     Neomezené volání + neomezené SMS + Neomezená data (Nutné pořídit s internetem na doma.)

 
Nabídka Wi-Fi síť

Wi-Fi síť Připojení bez kabelu Naplno (60 GB) s možností nákupu modemu na splátky.

Wi-Fi na doma 4G LTE (Neomezená data) s možností nákupu modemu na splátky.

Nabídka Vodafone televize

Vodafone TV Komfort - 110+ programů, videotéka v cenně, nahrávání a zpětné přehrávání.

4. JAK NABÍDKY FUNGUJÍ

Poskytování Zvláštního cenového plánu na zvoleném tarifu zahájíme až poté, jakmile nám jako Oprávněná osoba předložíte platné požadované doklady. Zvláštní cenový plán začneme poskytovat nejpozději 5. pracovní den ode dne, v němž nám do Vodafonu uvedené doklady prokazatelně předáte.

Paušální platba za Zvláštní cenový plán vám je zaúčtována okamžitě po aktivaci či změně z jiného tarifu s tím, že v případě aktivace v průběhu zúčtovacího období je cena i počet volných jednotek balíčku vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Při změně či zrušení Nabídky nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byla Nabídka aktivní.

5. JAKÉ MÁTE POVINNOSTI S OHLEDEM NA DOLOŽENÉ DOKLADY

Nárok na čerpání Zvláštního cenového plánu vám zaniká, jakmile vyprší platnost předkládaných dokladů. Je důležité neprodleně nás informovat a požádat nás písemně o ukončení jeho poskytování nebo nám předat nové doklady opravňující k využívání Zvláštního cenového plánu v dalším období.

6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a. s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí zejména Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, platný Ceník služeb, podmínky jednotlivých tarifů, podmínky Mobilních datových služeb společnosti Vodafone, případně podmínky ostatních služeb a nabídek, které jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.