Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky poskytování Zvláštního cenového plánu platné do 25. 8. 2017

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Podmínky upravují pravidla, za nichž Vodafone poskytuje osobám zdravotně postiženým a osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. nebo IV. závislosti Zvláštní cenový plán, který se liší od cenových plánů (tarifů) poskytovaných Vodafonem za běžných obchodních podmínek (tzv. Zvýhodněný tarif).

1.2 Podmínkou poskytování Zvláštního cenového plánu je uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací s Vodafonem podle Všeobecných podmínek (dále jen „Smlouva“).

2. Oprávněné osoby a požadované doklady

2.1 Zvláštní cenový plán poskytne Vodafone pouze těm zákazníkům, kteří Vodafonu předají níže uvedené doklady prokazující vznik nároku na jeho získání (tito zákazníci jsou dále označováni jako „Oprávněné osoby“). Za Oprávněnou osobu se považuje v případě nezletilých osob její oprávněný zástupce (viz níže bod 2.3 těchto podmínek), který může o poskytování Zvláštního cenového plánu požádat také (dále jen „zástupce“). V této souvislosti se pro vyloučení jakýchkoli nejasností do budoucna uvádí, že v případě nezletilé osoby je Smlouva uzavřena s jejím zástupcem.

2.2 Oprávněná osoba žádající o Zvláštní cenový plán musí předat Vodafonu následující doklady či jejich kopie:

a) Fyzická osoba, která je držitelem průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty

- průkaz ZTP, nebo kartu sociálních systémů sloužící jako průkaz ZTP a

- potvrzení lékaře o praktické nebo úplné hluchotě dle ustanovení čl. I. odst. 3 písm. b) přílohy zákona č. 329/2011 Sb., nebo průkaz mimořádných výhod vydaný na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod II. stupně z důvodu úplné nebo praktické hluchoty dle ustanovení odst. 2 písm. i) přílohy č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb. platné do 1.1.2012 po dobu platnosti tohoto průkazu, nejdéle však do 31.12.2015

b) Fyzická osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P

- průkaz ZTP/P, nebo kartu sociálních systémů sloužící jako průkaz ZTP nebo

- průkaz mimořádných výhod vydaný na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod III. stupně z důvodu postižení dle ustanovení odst. 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb. platné do 1.1.2012 po dobu platnosti tohoto průkazu, nejdéle však do 31.12.2015.

c) Fyzická osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II. (středně těžká závislost), stupni III. (těžká závislost) nebo stupni IV. (úplná závislost)

- oznámení o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči dle § 7, 8 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

2.3 Je-li žadatelem osoba, která vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která je

a) držitelem průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo

b) která je držitelem průkazu ZTP/P nebo

c), která je závislá na péči jiné fyzické osoby (v II.. III. nebo IV. stupni),

je žadatel kromě dokladů uvedených v bodě 2.2 těchto Podmínek povinen doložit:

(i) doklad o tom, že je rodičem této osoby (např. rodný list, cestovní pas či občanský průkaz) nebo

(ii) rozhodnutí podle § 7 odst. 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, tj.:

a. rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče (§ 45 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině) nebo

b. rozhodnutí soudu o osvojení dítěte (§63 a § 74 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině) nebo

c. rozhodnutí soudu o ustanovení občana poručníkem (§ 78 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině) nebo

d. rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu (§ 45a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině)

2.4 Oprávněná osoba musí dále předložit platný doklad pro ověření totožnosti (např. občanský průkaz), z něhož je Vodafone oprávněn pořizovat kopii.

2.5 Oprávněné osobě, která neumožní Vodafonu pořízení kopie dokladů dle bodu 2.2 nebo bodu 2.3 Podmínek, poskytne Vodafone Zvláštní cenový plán pouze poté, co Oprávněná osoba poskytne Vodafonu formou čestného prohlášení identifikační údaje z těchto dokladů (dále jen „Prohlášení“).

2.6 Oprávněná osoba musí dále doložit žádost o čerpání Zvláštního cenového plánu.

3. Podmínky poskytování Zvláštního cenového plánu

3.1 Zvláštní cenový plán je založen na standardním hlasovém balíčku balíčku tarifu Na míru– hlasový balíček balíček 50 minut.

3.2 Vodafone zahájí poskytování Zvláštního cenového plánu na zvoleném tarifu až poté, co Oprávněná osoba předloží Vodafonu platné doklady uvedené v bodech 2.2. až 2.6 Podmínek. Zvláštní cenový plán začne být poskytován nejpozději 5. pracovní den ode dne, v němž byly Vodafonu uvedené doklady prokazatelně předány. Do této doby nebo do předání uvedených dokladů budou služby poskytovány za standardních podmínek dle zvoleného tarifu.

3.3 Oprávněná osoba může využívat pouze jeden Zvláštní cenový plán (na rodné číslo), přičemž tento limit se vztahuje na využívání Zvláštních cenových plánů u jakýchkoliv poskytovatelů těchto služeb.

3.4 Po aktivaci Zvláštního cenového plánu získá Oprávněná osoba slevu 200 Kč včetně DPH z měsíčního paušálu, který je standardně účtován u hlasového balíčku 50 minut tarifu Na míru, takže paušální platba je 50,42Kč vč. DPH a to za každé zúčtovací období. Maximální výše měsíční slevy poskytnuté Oprávněné osobě nemůže přesáhnout částku ve výši 200 Kč včetně DPH.

3.5 Paušální platba hlasový balíček 50 minut tarifu Na míru je zaúčtována okamžitě po aktivaci/změně s tím, že v případě aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena i počet volných jednotek balíčku vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Při změně/zrušení balíčku nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl balíček aktivní. Zákazník má možnost využít všechny zaplacené volné jednotky. V případě poměrného vyúčtování měsíčního paušálu bude sleva poskytnuta pouze v poměrné výši tak, aby vyúčtovaná výše měsíčního paušálu neklesla pod 50,42 Kč (včetně DPH).

3.6 Nárok na čerpání Zvláštního cenového plánu zaniká, jakmile se změní skutečnosti rozhodné pro jeho čerpání (tzn. skutečnosti prokazované předkládanými doklady), nejpozději však uplynutím platnosti dokladu, který osvědčuje nárok na získání Zvláštního cenového plánu. Oprávněná osoba je povinna bezodkladně poté, co doklady předložené Vodafonu pozbyly platnosti nebo poté, co se změnily skutečnosti rozhodné pro čerpání Zvláštního cenového plánu, požádat Vodafone písemně o ukončení jeho poskytování nebo předat Vodafonu nové doklady opravňující k využívání Zvláštního cenového plánu v dalším období.

3.7 V případě, že se údaje obsažené v dokladech předložených dle bodu 2.2 až 2.4 Podmínek či údaje uvedené v Prohlášení dle bodu 2.5 Podmínek následně ukáží jako nepravdivé, nebo v případě, že Oprávněná osoba nesplní povinnost dle bodu 3.6 Podmínek, je Vodafone oprávněn okamžitě poskytování Zvláštního cenového plánu ukončit. Smlouva však i nadále zůstává účinná za standardních podmínek dle využívaného tarifu a veškeré neoprávněně čerpané slevy spojené s poskytováním Zvláštního cenového plánu mohou být Oprávněné osobě vyúčtovány v nejbližším zúčtovacím období.

4.Ustanovení závěrečná

4.1 Vodafone je oprávněn tyto Podmínky aktualizovat či měnit, vždy však s ohledem na povinnosti uložené platnými právními předpisy. Změna bude účinná ode dne zveřejnění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně stanoven pozdější termín účinnosti.

4.2 Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, B. 6064.

4.3 V ostatním, těmito Podmínkami neupraveném, se poskytování služeb řídí Všeobecnými podmínkami společnosti Vodafone, Ceníkem a podmínkami Tarifů na míru.

4.4 Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 1.1.2012.

Vytisknout