Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky poskytování mobilních datových služeb pro firemní zákazníky s Rámcovou smlouvou (účinné od 11. 6. 2017)

Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), při poskytování datových služeb, poskytování dodatečného objemu dat a dalších vlastností mobilních datových služeb poskytovaných zákazníkům (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

1 Vymezení a obecný popis mobilních datových služeb

Tyto Podmínky se vztahují na:

  1. Datové tarify pro připojení technologiemi GSM/EDGE/UMTS/CDMA/LTE skládající se z datového balíčku, který je zpoplatněn v rámci měsíčního paušálu, a po jeho vyčerpání jsou data dále zpoplatněna jednotkovou cenou dle platného Ceníku. Jedná se zejména o tarify Red Data+ (4 GB a 10 GB).
  2. Datové tarify pro připojení technologiemi GSM/EDGE/UMTS/CDMA/LTE zpoplatňované na základě paušální platby za předem dané období. Mezi tyto tarify patří: Internet v Mobilu, Internet v Mobilu Naplno, Připojení na stálo, Připojení na dlouho, Internet v Mobilu Student, Připojení na den/Internet v mobilu na den, Připojení na týden, Připojení na měsíc a všechny varianty tarifů Připojení pro mobil, Mobilní připojení, Data LTE a Připojení pro služby.
  3. Datové tarify nabízené do 1. 1. 2009 pro připojení technologiemi GSM/EDGE/HSPA/CDMA/LTE, zpoplatňované podle objemu přenesených dat. Tyto tarify jsou: Připojení na skok, Připojení Vodafone Karta.

Tyto podmínky se nevztahují na tarif Mobilní připojení Turbo a všechny varianty tarifů Připojení bez kabelu vyjma pravidel pro zajištění dostupnosti a kvality služby v rámci ochrany sítě v článku 3 těchto Podmínek a dále se nevztahují na službu Pevné připojení DSL.

1.1 Doba platnosti tarifů a poplatky

Doba platnosti jednotlivých měsíčních datových tarifů je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti tarifů, tzn. k obnovení objemu dat.

To neplatí u datových tarifů Připojení na den/Internet v mobilu na den, Připojení na týden a Připojení Flexidata; tyto datové tarify nejsou měsíčními datovými tarify. U těchto tarifů je doba platnosti 24 hodin (u Připojení na den/Internet v mobilu na den), 7x24 hodin (u Připojení na týden), 30 dní (u Připojení na měsíc).

Tarif Připojení Flexidata je tarif, který umožňuje využívání datových služeb do maximální výše dle zakoupeného objemu dat (předplacený objem dat určený k čerpání). Zakoupený objem dat může zákazník čerpat kdykoliv s tím, že zakoupené objemy dat se sčítají. Platnost objemu dat je 3 měsíce s tím, že při každém zakoupení objemu dat dochází k prodloužení platnosti celkového objemu dat na 3 měsíce od posledního zakoupení objemu dat. Využitý objem dat je vždy odečten od celkového objemu dat určeného k čerpání. Po vyčerpání zakoupeného objemu dat nebo po uplynutí jeho platnosti nelze čerpat datové služby v rámci tohoto tarifu (až do dalšího navýšení objemu dat).

Paušální platba za jednotlivé tarify je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jejich aktivaci/změně s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena i objem dat vyúčtován poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. To neplatí u datových tarifů Připojení na den/Internet v mobilu na den, Připojení na týden a Připojení na měsíc, u kterých je paušální platba zaúčtována až v okamžiku využití datových služeb v rámci aktivovaného datového tarifu, a u tarifu Připojení Flexidata.

Při rušení měsíčních datových tarifů dochází k deaktivaci datového tarifu až ke konci zúčtovacího období. Při změně jakéhokoliv datového tarifu na jiný datový tarif dochází ke změně okamžitě. V takovém případě dojde k plné úhradě měsíčního poplatku za deaktivovaný tarif a k úhradě poměrné části měsíčního poplatku za nově aktivovaný tarif. 

1.2 Výchozí datový tarif

Při využití mobilních datových služeb se automaticky aktivuje Připojení na den, nemá-li Zákazník zvolený jiný datový tarif. Upozorňujeme, že tato automatická aktivace se může uplatnit i při nedobrovolné deaktivaci původně nastaveného tarifu, např. při blokaci v den obnovy tarifu, apod.

1.3 IP adresa

Při používání datových služeb se přiděluje dynamická neveřejná IP adresa (statická veřejná IP adresa se přiděluje na žádost zákazníka a je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku). 

1.4 Rychlosti mobilních sítí

Veškeré rychlosti uváděné v souvislosti s datovými tarify jsou teoretické rychlosti používané datové technologie, které jsou ovlivněny podmínkami prostředí.

Pro jednotlivé technologie se uvádí následující maximální teoretické rychlosti:

 

rychlost stahování (download)

rychlost odesílání (upload)

2G

236,8 kb/s

177,6 kb/s

3G

43,2 Mb/s

5,76 Mb/s

4G

225 Mb/s

50 Mb/s

 

V mobilních sítích mohou být rychlosti ovlivněny těmito faktory: dostupnou technologií, vzdáleností od základnové stanice, vytížeností radiové stanice, zdroji rušení v terénu a koncovým zařízením, které zákazník používá.

Minimální zaručená úroveň kvality služby: minimální rychlost 20 kb/s při 95% pravděpodobnosti příjmu služby vně budov na území deklarovaném jako pokryté (dle aktuální orientační mapy pokrytí dostupné na www.vodafone.cz). V případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky (resp. snížení) skutečného výkonu služby přístupu k internetu má zákazník možnost uplatnit reklamaci dle čl. 3.1.4 Všeobecných podmínek.

Specializované služby ve smyslu nařízení EU 2120/2015 neposkytujeme. Pokud váš mobilní telefon umožňuje současné využití datových a hlasových služeb, může z důvodu zajištění dostupnosti a kvality služby v rámci ochrany sítě dojít ke zpomalení datových služeb.

Výše uvedené informace o rychlostech si vyhrazuje společnost Vodafone změnit dle aktuálního technického vývoje. 

2 Pravidla zpoplatňování mobilních datových služeb se zahrnutým objemem dat

2.1 Definice

Základním objemem dat se rozumí počet megabajtů (MB) nebo gigabajtů (GB), který zákazník získává v rámci svého datového tarifu. Základní objem dat je uveden v Ceníku a souvisejících materiálech.

2.2 K čemu dojde po vyčerpání datového objemu?

Po vyčerpání základního objemu dat dochází k jedné ze dvou níže uvedených situací, a to dle volby zákazníka (kterou si provede např. v samoobsluze Můj Vodafone či aplikaci Můj Vodafone):

  1. K účtování dat po vyčerpání základního objemu dat dle platného Ceníku.
  2. K dočasnému snížení přenosové rychlosti datového připojení, jak je uvedeno v oddíle 2.3 těchto podmínek. 

2.3 Snížení rychlosti datového připojení

Po vyčerpání základního datového objemu dojde ke zpomalení rychlosti na 20 kb/s pro stahování (download) i odesílání (upload). Snížení přenosové rychlosti je pouze dočasné, a uplatní se pouze do začátku následujícího zúčtovacího období.

To neplatí v případě účtování mobilních dat po vyčerpání základního objemu dat (výchozí nastavení většiny tarifů dle platného Ceníku služeb), nebo u tarifu Připojení Flexidata.

Příklady praktického dopadu zpomalení rychlosti dat uvádíme níže. Jiné parametry kvality služby nebudou po vyčerpání základního datového objemu dotčeny:

 

Při snížení rychlosti na 20 kb/s 

Při snížení rychlosti na 64 kb/s

Při snížení rychlosti na 256 kb/s

posílání textových zpráv (messaging) a e-maily

Měly by fungovat v klientských aplikacích, ale pouze bez příloh

Měly by fungovat v klientských aplikacích, ale pouze bez příloh

Budou fungovat v klientských aplikacích i webových klientech, přílohy omezeně

Prohlížení základních webových stránek

pravděpodobně nefunkční

pravděpodobně nefunkční

Stránky se mohou načítat pomaleji. Nebude fungovat přehrávání vložených videí, složitější animace.

Poslech hudby přes internet

pravděpodobně nefunkční

pravděpodobně nefunkční

Budou funkční v nízké kvalitě, pokud služba umí přizpůsobit datový tok

Ostatní, zejm. pro služby přenosu a sdílení souborů a kontinuální přenos audio-vizuálních materiálů a hraní online her

pravděpodobně nefunkční

pravděpodobně nefunkční

pravděpodobně nefunkční, případně funkční s některými omezeními

2.4 Období použité pro výpočet objemu dat

V případě zřízení nebo změny služby má Zákazník možnost využít poměrný objem dat od okamžiku aktivace (např. v polovině období) do konce zúčtovacího období.

V případě deaktivace datového tarifu při změně na jiný datový tarif se nevyužitý objem dat nepřevádí a lze jej tedy využít jen do okamžiku deaktivace příslušného datového tarifu. Pro tarify s denní periodou se ve všech případech dnem myslí nepřetržité období 24 hodin od aktivace tarifu. Pro tarif Připojení na 2 dny se ve všech případech dvěma dny myslí nepřetržité období 2x 24 hodin od aktivace tarifu. Pro tarif Připojení na týden se ve všech případech týdnem myslí nepřetržité období 7x 24 hodin od aktivace tarifu.

2.5 Informace o průběhu čerpání objemu dat

O postupu čerpání základního objemu dat je uživatel informován pomocí SMS zpráv, v Internetové samoobsluze a aplikaci Můj Vodafone.

3 Pravidla pro zajištění dostupnosti a kvality služby v rámci ochrany sítě

Tato pravidla mají za úkol zajistit rovnocennou dostupnost a kvalitu služby pro všechny účastníky, kteří si takovou službu objednají.

Vodafone si vyhrazuje možnost aplikovat opodstatněné řízení datového provozu. Při poskytování služby přístupu k síti internet mohou být aplikována omezení:

  • za účelem splnění povinností přímo vyplývajících z ustanovení právního předpisu nebo na základě rozhodnutí soudu,
  • pro předcházení mimořádným situacím a za účelem zachování integrity a bezpečnosti sítí a služeb poskytovaných prostřednictvím těchto sítí,
  • za účelem minimalizace účinků mimořádného rizika přetížení sítě.

Aplikace těchto omezení vždy vychází z obecných principů relevance, přiměřenosti, účinnosti, nediskriminace a transparentnosti. Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období, platí pro všechny datové tarify nabízené v síti Vodafone a jsou upřesněna v podmínkách jednotlivých služeb.

Naše síť se chová ke všem službám v souladu se standardizací 3GPP. Nad rámec výše uvedeného neaplikujeme žádné řízení provozu, tudíž ani soukromí a ochrana osobních údajů není dotčena.

4 Společná ustanovení

Tyto Podmínky platí pro všechny zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 11. 6. 2017 a nahrazují podmínky ze dne 30. 4. 2016.

 Vytisknout