Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky poskytování mobilních datových balíčků Data Naplno

Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), při poskytování datových služeb, poskytování dodatečného objemu dat a dalších vlastností mobilních datových služeb poskytovaných zákazníkům (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

1 Vymezení a obecný popis mobilních datových balíčků Data Naplno

Tyto Podmínky se vztahují na datové balíčky pro připojení technologiemi GSM/EDGE/UMTS/CDMA/LTE, které jsou zpoplatněny v rámci měsíčního paušálu, a po jeho vyčerpání jsou data dále zpoplatněna jednotkovou cenou dle platného Ceníku. Jedná se o balíčky Data Naplno ve všech jejich variantách. 

1.1 Doba platnosti balíčků a poplatky

Doba platnosti jednotlivých měsíčních datových balíčků je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Balíčky mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti balíčků, tzn. k obnovení objemu dat.

Paušální platba za jednotlivé balíčky je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jejich aktivaci/změně s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena i objem dat vyúčtován poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.

Při rušení měsíčních datových balíčků dochází k jeho deaktivaci až ke konci zúčtovacího období. Při změně jakéhokoliv datového balíčku na jiný, dochází ke změně okamžitě. V takovém případě dojde k plné úhradě měsíčního poplatku za deaktivovaný balíček a k úhradě poměrné části měsíčního poplatku za nově aktivovaný balíček.

1.2 Výchozí datová tarifikace

Při využití mobilních datových služeb se automaticky aktivuje Připojení na měsíc, nemá-li Zákazník zvolený jiný datový balíček. Upozorňujeme, že tato automatická aktivace se může uplatnit i při nedobrovolné deaktivaci původně nastaveného datového balíčku, např. při blokaci v den obnovy balíčku, apod.

1.3 IP adresa

Při používání datových služeb se přiděluje dynamická neveřejná IP adresa (statická veřejná IP adresa se přiděluje na žádost zákazníka a je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku). 

1.4 Rychlosti mobilních sítí

Veškeré rychlosti uváděné v souvislosti s datovými službami jsou teoretické rychlosti používané datové technologie, které jsou ovlivněny podmínkami prostředí.

Pro jednotlivé technologie se uvádí následující maximální teoretické rychlosti:

 

rychlost stahování (download)

rychlost odesílání (upload)

2G

236,8 kb/s

177,6 kb/s

3G

43,2 Mb/s

5,76 Mb/s

4G

225 Mb/s

50 Mb/s

V mobilních sítích mohou být rychlosti ovlivněny těmito faktory: dostupnou technologií, vzdáleností od základnové stanice, vytížeností radiové stanice, zdroji rušení v terénu a koncovým zařízením, které zákazník používá.

Minimální zaručená úroveň kvality služby: minimální rychlost 20 kb/s při 95% pravděpodobnosti příjmu služby vně budov na území deklarovaném jako pokryté (dle aktuální orientační mapy pokrytí dostupné na www.vodafone.cz). V případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky (resp. snížení) skutečného výkonu služby přístupu k internetu má zákazník možnost uplatnit reklamaci dle čl. 3.1.4 Všeobecných podmínek.

Specializované služby ve smyslu nařízení EU 2120/2015 neposkytujeme. Pokud váš mobilní telefon umožňuje současné využití datových a hlasových služeb, může z důvodu zajištění dostupnosti a kvality služby v rámci ochrany sítě dojít ke zpomalení datových služeb.

Výše uvedené informace o rychlostech si vyhrazuje společnost Vodafone změnit dle aktuálního technického vývoje. 

1.5 Poskytování specializované služby

Poskytování specializovaných služeb nemá vliv na parametry služby uvedené výše. Přehled specializovaných služeb ve smyslu nařízení EU 2120/2015 je dostupný na stránkách Operátora.

1.6 Použití v roamingu

Tyto datové balíčky jsou určeny a nabízeny jako součást integrovaných tarifních plánů, které neslouží pouze pro připojení k internetu. V případě aktivace samostatného datového balíčku, není možné jej v roamingu použít a lze je využívat výhradně na území České republiky.

2 Pravidla zpoplatňování

2.1 Definice

Základním objemem dat se rozumí počet megabajtů (MB) nebo gigabajtů (GB), který zákazník získává v rámci svého datového balíčku. Základní objem dat je uveden v Ceníku a souvisejících materiálech.

Rozšířeným objemem dat se rozumí objem dat, který má uživatel možnost získat ke svému datovému balíčku zakoupením nebo mu je poskytnut prostřednictvím zvýhodnění. Objemy a ceny rozšíření dostupných pro jednotlivé datové balíčky jsou uvedeny v Ceníku a souvisejících materiálech.

Daty nad rámec balíčku se rozumí tarifikace použití datových služeb po vyčerpání Základního nebo Rozšířeného objemu dat. Objemy a ceny dostupné pro jednotlivé balíčky jsou uvedeny v Ceníku a souvisejících materiálech.

Funkcí DataStrop se rozumí služba pro kontrolu spotřeby dat. Službu je možné využívat k nastavení maximálního objemu čerpání dat pro každého jednotlivého uživatele a to i včetně uživatelů sdílených dat. Aktuální nastavení i rozsah dostupných možností je uveden v Samoobsluze. 

2.2 K čemu dojde po vyčerpání datového objemu?

Po vyčerpání základního, případně rozšířeného objemu dat dochází k účtování dat nad rámec balíčku dle platného Ceníku.

V případě použití funkce DataStrop je při dosažení nastaveného limitu čerpání objemu dat poskytování datových služeb danému koncovému uživateli přerušeno. V případě, že je datový balíček sdílen s dalšími uživateli, u kterých není aplikován limit funkce DataStrop, tak je čerpání dat z balíčku i nadále možné a dochází k účtování dat z datového balíčku dle reálného využití.

2.4 Období použité pro výpočet objemu dat

V případě zřízení nebo změny služby má Zákazník možnost využít poměrný objem dat od okamžiku aktivace (např. v polovině období) do konce zúčtovacího období.

V případě deaktivace datového balíčku při změně na jiný datový balíček se nevyužitý objem dat nepřevádí a lze jej tedy využít jen do okamžiku deaktivace příslušného datového balíčku. 

2.5 Informace o průběhu čerpání objemu dat

O postupu čerpání základního objemu dat je uživatel informován pomocí SMS zpráv, v Internetové samoobsluze a aplikaci Můj Vodafone.

3 Pravidla pro zajištění dostupnosti a kvality služby v rámci ochrany sítě

Tato pravidla mají za úkol zajistit rovnocennou dostupnost a kvalitu služby pro všechny účastníky, kteří si takovou službu objednají.

Vodafone si vyhrazuje možnost aplikovat opodstatněné řízení datového provozu. Při poskytování služby přístupu k síti internet mohou být aplikována omezení:

  • za účelem splnění povinností přímo vyplývajících z ustanovení právního předpisu nebo na základě rozhodnutí soudu,
  • pro předcházení mimořádným situacím a za účelem zachování integrity a bezpečnosti sítí a služeb poskytovaných prostřednictvím těchto sítí,
  • za účelem minimalizace účinků mimořádného rizika přetížení sítě.

Aplikace těchto omezení vždy vychází z obecných principů relevance, přiměřenosti, účinnosti, nediskriminace a transparentnosti. Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období, platí pro všechny datové služby nabízené v síti Vodafone a jsou upřesněna v podmínkách jednotlivých služeb.

Naše síť se chová ke všem službám v souladu se standardizací 3GPP. Nad rámec výše uvedeného neaplikujeme žádné řízení provozu, tudíž ani soukromí a ochrana osobních údajů není dotčena.

4 Společná ustanovení

Tyto Podmínky platí pro všechny zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 8. 8. 2018 a nahrazují podmínky ze dne 18. 5. 2017