Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Student Na míru

 1. Nabídka Student Na míru (dále jen „Nabídka“) společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „společnost Vodafone“) umožňuje zákazníkům společnosti Vodafone získat tři speciální balíčky pro studenty:
  1. Student volání (za 151,25 Kč 50 jednotek),
  2. Student SMS (za 100,83 Kč 200 jednotek),
  3. Student internet (50% sleva na tarif Vodafone Internet v mobilu, tedy 89,24Kč),
  (vše dále jako „Balíčky“).
 2. Nabídka je určena jak pro zákazníky, kteří budou platit měsíčním Vyúčtováním, tak pro zákazníky, kteří platí dobíjením kreditu.
 3. Nabídku nemohou využít zákazníci, kteří již využili a mají aktivní nabídku Vodafone Student, nebo mají aktivní jiný tarif vč. Tarifu na míru, předplacených karet (Karta na víkend (Karta na míru), Karta do sítě (Divoká karta), Nabitá karta), a speciálních edic SIM karet (My country, 3 měsíce Internetu v mobilu za 350,-Kč nebo 2000 SMS za 250Kč měsíčně, atp.). Před využitím Nabídky je nutné nastavený tarif nejprve deaktivovat.
 4. Po aktivaci Nabídky lze kombinovat Balíčky s balíčky Tarifu na míru, pokud se vzájemně nevylučují. Balíček Student volání tedy nelze kombinovat s jiným hlasovým balíčkem tarifu Na míru; balíček Student SMS nelze kombinovat s jiným SMS balíčkem tarifu Na míru; balíček Student internet nelze kombinovat s jiným datovým balíčkem tarifu Na míru.
 5. Po vyčerpání jednotek v Balíčku Student volání a Student SMS bude zákazníkovi účtována stejná cena jako je cena jednotek v Balíčku.
 6. O aktivaci Nabídky může požádat nový i stávající zákazník, který splní současně tyto podmínky:
  jeho věk je 15-26 let včetně,
  1. má platný občanský průkaz nebo pas,
  2. má trvalý pobyt v České republice,
  3. zákazník - uživatel nabídky může požádat o aktivaci Nabídky jen na jednom MSISDN pod jedním zákaznickým účtem. Jedno MSISDN, s jedním rodným číslem, může mít aktivní pouze jednu Nabídku.
  4. požádá o aktivaci alespoň jednoho Balíčku z Nabídky.
  5. stávající zákazník bude již převeden na Nový systém Vodafone.
 7. Nový zákazník může o aktivaci Nabídky požádat současně s aktivací nové SIM karty na Vodafone prodejně, na lince Vodafone prodej 800 777 777 nebo přes e-shop Vodafone na www.vodafone.cz. Stávající zákazník Vodafone může o aktivaci Nabídky požádat na lince Vodafone péče o zákazníky (*77) nebo přes Internetovou samoobsluhu.
  Služba může být aktivována:
  • při aktivaci na prodejně nebo po telefonu pouze přímo uživateli telefonního čísla po jeho ústním prohlášení, že je studentem a splňuje i ostatní podmínky Nabídky
  • prohlášení nemůže být poskytnuto v zastoupení jinou osobou (rodiče, sourozenci)
  • při aktivaci na e-shopu, Internetové samoobsluze pouze přímo uživateli telefonního čísla po jeho potvrzení, že splňuje podmínky Nabídky
 8. Aktivace Nabídky proběhne u všech zákazníků okamžitě po splnění všech podmínek aktivace Nabídky a přijetí žádosti o aktivaci Nabídky společností Vodafone.
 9. Nabídku je zákazník oprávněn využít po dobu 12-ti měsíčních, resp. 30-ti denních cyklů ode dne její aktivace. V případě, že si zákazník aktivuje jednotlivé Balíčky postupně, pak je každý z Balíčků aktivní po dobu 12 celých 30-ti denních cyklů ode dne jeho aktivace.
 10. Nabídka, resp. Jednotlivé balíčky Nabídky budou deaktivována v době mezi 21:00 hod. a 24:00 hod. posledního dne platnosti Nabídky. Po deaktivaci Nabídky zákazník může znovu požádat o její aktivaci, pokud splní opět všechny její podmínky. Zákazník ztrácí nárok na využívání Nabídky, pokud přestane splňovat všechny podmínky pro její aktivaci. Jestliže zákazník nepožádá znovu o aktivaci Nabídky a měl aktivní některý z Balíčků Student volání či Student SMS, je mu automaticky účtována sazba balíčků 0 minut a/nebo 0 SMS tarifu Na míru. V případě, že měl aktivní balíček Student internet, je převeden na tarif Vodafone Internet v mobilu na den. Toto nastavení lze kdykoliv změnit.
 11. V případě, že zákazník v době platnosti Balíčku Student internet změní datový tarif, ztrácí nárok na využívání Balíčku Student internet. Ostatní Balíčky (Student volání, Student SMS) zůstávají nadále v platnosti.
 12. V případě, že vyjde najevo, že uživatel telefonního čísla nesplňuje podmínky pro získání této Nabídky nebo nedoloží, že splňuje podmínky této Nabídky nejpozději do 30 dnů od výzvy společnosti Vodafone (která bude provedena prostřednictvím SMS zprávy), ztrácí zákazník nárok na tuto Nabídku a společnost Vodafone je oprávněna provést deaktivaci Balíčků.
 13. Zákazník, který si aktivuje Nabídku, poskytne společnosti Vodafone své osobní údaje v rozsahu telefonní číslo, jméno a příjmení, rodné číslo. Zákazník souhlasí s tím, aby Vodafone poskytnuté osobní údaje zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem kontroly oprávněnosti využívání Nabídky a dále za účelem uvedeným níže v těchto podmínkách. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však podmínkou aktivace a poskytování Nabídky.
 14. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Vodafone je oprávněn ho informovat o službách a produktech společnosti Vodafone a třetích stran (dále jen „Reklama“), zejména formou zobrazení Reklamy, zasílání SMS, MMS (např. formou obchodního sdělení), užitím telefonního čísla nebo elektronické adresy zákazníka. Zákazník dále souhlasí s tím, že obsah Reklamy může být založen na jeho osobních údajích v rozsahu PSČ, pohlaví a statutu studenta ve věku 15 - 26 let, které Vodafone v souladu s těmito podmínkami zpracovává. Cílení Reklamy bude provádět Vodafone, zadavatelům Reklamy nebudou údaje zákazníků poskytnuty.
 15. Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami podáním žádosti o aktivaci Nabídky.
 16. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 17. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 18. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 8. 2011 a nahrazují předchozí podmínky ze dne 1.2.2011.

Vytisknout