Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky pro začínající podnikatele

1. Obecná ustanovení

1.1 Nabídka Vodafonu pro začínající podnikatele (dále jen „Nabídka“) zahrnuje možnost získat 20% Kreditu navíc a Slevovou kartu. Nabídku mohou získat všichni firemní zákazníci Vodafonu (tj. podnikatelé dle platných právních předpisů), kteří s Vodafonem neuzavřeli písemnou smlouvu (dále v této Nabídce jako „Firemní zákazníci“), za těchto podmínek:

  1.  
    1. nový i stávající Firemní zákazník při pořízení nového účastnického čísla (SIM karty) s Nabitým tarifem,
    2. stávající Firemní zákazník, který má Nabitý tarif, bez pořízení nového účastnického čísla (SIM karty).

1.2 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Nabídku nemohou získat firemní zákazníci, kteří s Vodafonem uzavřeli písemnou smlouvu.

2. Kredit navíc

2.1 Firemní zákazník může získat 20% hodnoty základního paušálu dle svého tarifu navíc na dobu 2 celých zúčtovacích období pro každé účastnického číslo (SIM kartu) na zákaznickém účtu Firemního zákazníka (dále jako „Kredit navíc“).

2.2 Nový i stávající Firemní zákazníci, kteří si pořídí nové účastnické číslo (SIM kartu) získají Kredit navíc při aktivaci nové SIM karty prostřednictvím telefonní linky Vodafone firemní prodej (800 77 77 07), na prodejnách (kromě Vodafone na cestách a Vodafone turné) a dále prostřednictvím obchodních zástupců. Stávající Firemní zákazníci, kteří mají Nabitý tarif, mohou získat Kredit navíc zavoláním na telefonní linku Vodafone firemní péče (800 77 22 77). Kredit navíc je možné využívat od data aktivace nabídky.

2.3 Při výpočtu výše Kreditu navíc se nezohledňuje kredit získaný Firemním zákazníkem v rámci jakýchkoliv balíčků či zvýhodnění, ale pouze hodnota základního tarifu.

2.4 Kredit navíc lze čerpat pouze na služby zahrnuté v základním tarifu Firemního zákazníka (tj. volání a běžné SMS v rámci České republiky).

2.5 Kredit navíc se čerpá před čerpáním kreditu, který Firemní zákazník získá v rámci svého tarifu či v rámci jakýchkoliv balíčků Vodafonu (např. Balíček extra nabito). Pokud Firemní zákazník využívá některý z balíčků či programů Vodafonu, v rámci kterých má možnost za paušální poplatek využívat služby Vodafonu neomezeně (Program kamarádi, Program na pevnou mimo špičku, Program na pevnou, Balíček víkendové hovory, Balíček víkendové SMS a služby VPN) je Kredit navíc poskytován na služby využívané mimo rámec těchto balíčků či programů.

2.6 Nevyužitá výše Kreditu navíc se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období.

2.7 V případě změny tarifu, při převodu na jiný zákaznický účet, anebo přechodu z tarifu na předplacenou kartu je výhoda Kreditu navíc zrušena.

3. Slevová karta

3.1 Slevová karta obsahuje unikátní číselný kód, na základě kterého lze čerpat slevy a jiné výhody od partnerů Vodafonu.

3.2 Každý Firemní zákazník může získat k jednomu zákaznickému účtu pouze jednu Slevovou kartu.

3.3 Slevová karta zůstává majetkem Vodafonu. Firemní zákazník je povinen Slevovou kartu uchovávat na bezpečném místě a učinit veškerá opatření k zabránění zfalšování, podvodu, ztrátě či odcizení Slevové karty. Firemní zákazník je povinen nesdělovat kód uvedený na Slevové kartě třetím osobám. Případnou ztrátu či odcizení Slevové karty je Firemní zákazník povinen bez zbytečného odkladu oznámit Vodafonu na *77.

3.4 Firemní zákazník může na základě Slevové karty čerpat slevy a výhody od partnerů Vodafonu (dále jako „Partneři“). Aktuální seznam Partnerů a jimi poskytovaných výhod je uveden na stránkách www.reseninamiru.vodafone.cz. Poskytování slev a jiných výhod se řídí výlučně podmínkami stanovenými jednotlivými Partnery. Vodafone nenese odpovědnost za neposkytnutí slevy či jiné výhody Partnerem Firemnímu zákazníkovi.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním podmínek má české znění přednost.

4.2 Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit její podmínky, a s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.reseninamiru.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

4.3 Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 4. 3. 2008.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).

Nabídka platí do konce roku 2009.

Vytisknout