Vodafone

Podmínky nabídky Připojení na stálo za zvýhodněnou cenu

  1. Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), na zvýhodněnou cenu služby Připojení na stálo pro její nové i stávající zákazníky bez písemné smlouvy, kteří o tuto nabídku požádají (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.
  2. Zákazník, který si aktivuje nebo již má aktivní jakýkoliv ze „Speciální edice tarifů na míru“ nebo „Speciální edice společných tarifů na míru“ má nárok na slevu 25% na datový tarif Připojení na stálo, pokud o ni požádá. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu trvání nabídky.
  3. Nárok na 25% slevu dle těchto Podmínek nevznikne, pokud zákazník nesplní podmínky pro její získání a zaniká, pokud zákazník poruší či nesplní v průběhu trvání nabídky podmínku pro získání a trvání nabídky. Při porušení nebo nesplnění podmínky pro získání a trvání nabídky bude zákazníkovi účtována plná cena tarifu Připojení na stálo dle platného Ceníku.
  4. Sleva bude poskytnuta pro nové zákazníky při aktivaci tarifu Připojení na stálo. Stávajícím zákazníkům bude sleva poskytnuta od dalšího zúčtovacího období po splnění podmínky pro její získání. K získání slevy dle těchto Podmínek je nutná žádost zákazníka, tzn. slevu uvedenou v těchto Podmínkách zákazník nezískává automaticky splněním podmínky uvedené v čl. 2 těchto Podmínek.
  5. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  6. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit Podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  7. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2011.

Vytisknout