Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky datových tarifů Připojení za zvýhodněnou cenu - platné do 23.1.2014

  1. Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), na zvýhodněnou cenu služeb Připojení pro tablet super, Připojení pro tablet premium, Připojení pro notebook standard, Připojení pro notebook super nebo Připojení pro notebook premium pro její nové i stávající zákazníky bez písemné smlouvy, kteří o tuto nabídku požádají (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.
  2. Zákazník, který si aktivuje nebo již má aktivní jakýkoliv ze „Speciální edice tarifů na míru“, „Speciální edice společných tarifů na míru“, nebo Zvýhodněných tarifů, má nárok na slevu 25% na datový tarif Připojení pro tablet super, Připojení pro tablet premium, Připojení pro notebook standard, Připojení pro notebook super nebo Připojení pro notebook premium, aktivovaný na jiné SIM, pokud o ni požádá. Tato nabídka může být využita na libovolném počtu SIM karet, dokud jsou splněny podmínky pro její získání. Podmínky musí být splněny po celou dobu trvání nabídky.
  3. Nárok na 25% slevu dle těchto Podmínek nevznikne, pokud zákazník nesplní podmínky pro její získání a zaniká, pokud zákazník poruší či nesplní v průběhu trvání nabídky podmínku pro získání a trvání nabídky. Při porušení nebo nesplnění podmínky pro získání a trvání nabídky bude zákazníkovi účtována plná cena příslušného datového tarifu dle platného Ceníku.
  4. Sleva bude poskytnuta pro nové zákazníky při aktivaci tarifu Připojení pro tablet super, Připojení pro tablet premium, Připojení pro notebook standard, Připojení pro notebook super nebo Připojení pro notebook premium. Stávajícím zákazníkům bude sleva poskytnuta od dalšího zúčtovacího období po splnění podmínky pro její získání. K získání slevy dle těchto Podmínek je nutná žádost zákazníka, tzn. slevu uvedenou v těchto Podmínkách zákazník nezískává automaticky splněním podmínky uvedené v čl. 2 těchto Podmínek.
  5. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  6. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit Podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 7. 6. 2012

Vytisknout