Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky nabídky “+10 Minut“

  1. Na nabídku „+10 Minut“ (dále jen „sleva“) má nárok každý nefiremní zákazník, kterému bude sleva aktivována společně s novou SIM kartou, na které je aktivován tarif s pravidelným měsíčním poplatkem.

  2. Sleva na služby Vodafone se skládá z nabídky 10 volných minut do všech sítí na 6 měsíců (tzn. zákazník získá společně s novou SIM kartou na které je aktivován tarif s pravidelným měsíčním poplatkem každý měsíc 10 volných minut do všech sítí po dobu 6 měsíců od aktivace).

    V případě volby této slevy se zákazník zároveň zavazuje používat aktivovaný tarif po dobu nejméně 6 měsíců od data aktivace, tj. nesmí ho deaktivovat dříve. Pokud tak učiní, zavazuje se zákazník uhradit Vodafone smluvní pokutu z důvodu jeho porušení podmínek nabídky. Výpočet této pokuty je stanoven ve výši odpovídajícího pravidelného měsíčního poplatku bez DPH dle příslušného zvoleného tarifu násobeného počtem měsíců, které chybějí do doby 6 měsíců. Deaktivace může proběhnout i automaticky při změně (snížení) nastavení a dosažení limitu služeb Flexistrop, Volací jistina nebo pokud je zákazník blokován z důvodu neuhrazení faktur, v tomto případě je Vodafone rovněž oprávněn naúčtovat smluvní pokutu.

  3. Tato nabídka není kombinovatelná s jinou nabídkou, která by byla poskytnuta na stejnou SIM kartu.

  4. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

  5. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).

  6. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

  7. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2011 do 31.5.2012

Vytisknout