Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky Doporučte a získejte

  • Programu Doporučte a získejte se mohou zúčastnit všichni zákazníci Vodafonu (uživatelé všech tarifů včetně Vodafone karty a firemních zákazníků).
  • Nefiremní zákazníci mohou Vodafonu doporučit až 10 nových zákazníků. Novým zákazníkem se rozumí fyzická osoba (RČ) nebo firma (IČ), která ještě nemá v Vodafonu aktivovánu žádnou SIM kartu (není stávajícím zákazníkem Vodafonu, s výjimkou předplacené Vodafone karty). Doporučovaný zákazník musí před aktivací nové SIM karty sdělit Vodafonu kód, který získal od doporučujícího zákazníka. Platnost kódu je max. 3 měsíce od jeho přidělení Vodafonem.
  • Odměnu získáte, když si Vámi doporučený zákazník pořídí Nabitý tarif nebo Vodafone divokou kartu. V případě, že si pořídí více telefonních čísel (SIM karet), získáte odměnu za každou z nich. Podmínkou však je, aby všechny SIM karty byly prodány pod jednou objednávkou a zaktivovány dle všeobecných podmínek. Odměna nebude poskytnuta za SIM karty prodané téže osobě, ale pod jinou objednávkou.
  • Když si doporučený zákazník pořídí Vodafone divokou kartu, máte nárok na odměnu, jakmile si aktivuje přednabitý kredit a dobije si alespoň dalších 500 Kč jednorázově nebo v celkovém součtu 500 Kč do 6 měsíců od data aktivace. Pokud si vybere tarif, získáváte odměnu hned, jakmile řádně a včas zaplatí první dvě Vyúčtování za 2 celá zúčtovací období. V opačném případě nárok na odměnu zaniká. Nárok na odměnu pro oba zákazníky zaniká také v případě, že Vodafone eviduje u doporučujícího zákazníka dlužnou částku. Výše odměny závisí na tarifu, který doporučený zákazník užívá v den, kdy jsou splněny podmínky pro její vyplacení.
  • Odměny jsou určeny na čerpání služeb Vodafonu - u tarifních zákazníků je připočteme k vyúčtování jako finanční bonus nebo ho poskytneme jako kredit na Vodafone divoké kartě. Odměna nemůže být vyplacena v hotovosti a nárok na ni není převoditelný na jiné telefonní číslo.
  • Tarifní zákazníci, kteří doporučí nového zákazníka s Nabitým tarifem, získají navíc vzájemné SMS zdarma na jeden rok. Tato lhůta běží dne následující po dni aktivace nové SIM karty. SMS zdarma jsou poskytovány pouze za podmínky, že oba dva zákazníci po celou dobu využívají tarif Vodafonu a řádně a včas platí vyúčtování za služby. Při porušení uvedených podmínek nárok na SMS zdarma pro doporučovaného i doporučujícího zákazníka zaniká. SMS zdarma nejsou poskytovány při využívání služeb v rámci roamingu. Cena za SMS zdarma je zahrnutá v ceně ostatních poskytovaných služeb.
  • Účastí v programu Doporučte a získejte vyjadřujete souhlas s tím, aby Vodafone shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů vaše osobní údaje předané v rámci tohoto programu, pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu neurčitou. Rovněž potvrzujete, že jste od doporučované nebo doporučující osoby získali souhlas k poskytnutí jejích osobních údajů Vodafonu, a to na dobu neurčitou a k výše uvedenému účelu. Uvedené souhlasy můžete kdykoliv odvolat, může to však zapříčinit nemožnost doručení získané odměny anebo nekontaktování doporučované nebo doporučující osoby Vodafonem. Souhlasu, který jste nám už dříve dali podle Všeobecných podmínek, se toto všechno netýká.
  • Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín. Vodafone si vyhrazuje právo na zrušení programu bez náhrady. Výše uvedeným nebude dotčen nárok na získání odměny, který vznikl před zrušením programu.
  • Tyto podmínky jsou účinné od 1.8.2007. Nárok na odměnu získanou v rámci programu Doporučte a získejte platného do tohoto data zůstává nedotčen.

Vytisknout