Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky balíčku Vodafone extra - platné do 31.12.2011

 1. Balíček Vodafone extra je služba společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen Vodafone), která umožňuje svým zákazníkům získat za 10 % ceny tarifu Nabito 119, Nabito 350, Nabito 700, Nabito 1150, Nabito 2100, Volám často, Mezi námi, 50 Naplno, 150 Naplno, 300 Naplno a 500 Naplno (dále jen tarif nebo tarify) 40 % hodnoty příslušného tarifu navíc po dobu uvedenou v tabulce níže:

  Platnost balíčku2 měsíce9 měsíců12 měsíců12 měsíců15 měsíců18 měsíců
  Nabité tarify Nabito 119 - Nabito 350 Nabito 700 Nabito 1150 Nabito 2100
 2. Nový i Stávající nefiremní zákazník (zákazník se smlouvou uzavřenou na rodné číslo) má nárok na aktivaci služby Vodafone extra (dále jen Služba), pokud zákazník nevyužije možnost koupi telefonu nebo datového zařízení za zvýhodněnou cenu dle Podmínek koupě zařízení za zvýhodněnou cenu, přestože na to má nárok. Aktivací Služby zákazník ztrácí nárok na koupi telefonu nebo datového zařízení za zvýhodněnou cenu dle Podmínek koupě zařízení za zvýhodněnou cenu, tj. na tohoto zákazníka se hledí jako by si telefon nebo dotované zařízení za zvýhodněnou cenu koupil.
 3. Po dobu užívání Služby bude zákazníkovi účtována cena ve výši 10 % hodnoty příslušného tarifu. V prvním zúčtovacím období zákazník zaplatí poměrnou část 10 % hodnoty tarifu, pokud nebude Služba aktivována první den zúčtovacího období. Služba bude vždy deaktivována ke konci zúčtovacího období.
 4. Získaná 40 % hodnota je čerpána před tarifními jednotkami, přičemž nevyčerpané jednotky z této 40 % hodnoty příslušného tarifu nejsou převáděny do dalšího zúčtovacího období. Získanou 40 % hodnotu tarifu může zákazník využít pouze pro poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Vodafone za stejných podmínek, za jakých zákazník může využít standardní hodnotu tarifu.
 5. O aktivaci nebo deaktivaci Služby může zákazník požádat prostřednictvím Vodafone prodejen, Internetové samoobsluhy, Hlasové samoobsluhy (*77 nebo 800 770077) či Vodafone péče o zákazníky (800 770077), a to po identifikaci heslem, které si zvolil pro komunikaci s Vodafonem. Po vypršení doby poskytování Služby se Služba automaticky deaktivuje. Aktivace Služby proběhne ihned po obdržení informační SMS Při deaktivaci Služby zákazník nemá nárok Službu znovu aktivovat ani využít koupi telefonu za zvýhodněnou cenu po dobu uvedenou dle Podmínek koupě zařízení za zvýhodněnou cenu.
 6. Jestliže zákazník využívá Službu a přechází ze smlouvy uzavřené na rodné číslo na smlouvu uzavřenou na identifikační číslo, tak zákazník nemá nárok (i) si koupit telefon nebo datové zařízení za zvýhodněnou cenu (toto právo má až po uplynutí dvou let od aktivace Služby) a (ii) využít nabídku Nabito pro firmy.
 7. Jestliže zákazník využívá Business Dárkový koš a přechází na smlouvu uzavřenou na rodné číslo, nemá zákazník nárok na koupi telefonu nebo datového zařízení za zvýhodněnou cenu. Tento nárok má zákazník až po 2 letech dle Podmínek koupě zařízení za zvýhodněnou cenu.
 8. Zákazník ztrácí nárok na užívání Služby v případě přechodu na nižší tarif. V případě přechodu na vyšší tarif, hodnota tarifu bude přepočítána vždy k novému tarifu, přičemž doba užívání Služby zůstane zachována dle původního tarifu při aktivaci Služby.
 9. Vodafone si vyhrazuje právo Službu kdykoliv aktualizovat a měnit.
 10. Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami aktivace Služby.
 11. V otázkách neupravených v těchto podmínkách Služby platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 12. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 13. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15.10.2010.

Vytisknout