Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky balíčku Student extra nabito

Dodatek č. 1 Podmínek balíčku Student extra nabito

 1. Balíček Student extra nabito (dále též jen „Balíček“) není od 18.9.2007 součástí nabídky Vodafonu a není možné si ho aktivovat.
 2. Studenti, kteří mají Balíček do uvedeného data aktivní, ho mohou využívat až do data jeho deaktivace provedené v souladu s podmínkami.
 3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dne 18.9.2007.

Podmínky balíčku Student extra nabito

 1. Balíček Student extra nabito (dále též jen „Balíček“) si může pořídit každý student nepodnikatel ve věku 15-26 let (včetně), který je studentem řádného studia na střední či vyšší odborné škole, odborném učilišti, konzervatoři, vysoké škole nebo studentem postgraduálního studia na VŠ (dále jen „student“) a který se prokáže platným dokladem o studiu. Takovým dokladem je platný průkaz ISIC* , případně potvrzení o studiu ne starší než 3 měsíce nebo platný INDEX u studentů vysokých škol (dále jen „doklad o studiu“).
 2. Balíček si může pořídit každý student pouze jednou (pro RČ). Balíček je možné získat pouze k tarifu Nabito 100. Podmínkou aktivace Balíčku je skutečnost, že smlouva o poskytování služeb je uzavřena přímo se studentem (tzn. student je majitelem zákaznického účtu u Vodafonu).
 3. Balíček si student může pořídit ve značkové prodejně Vodafonu nebo na telefonní lince Vodafone prodej na čísle 800 77 77 77. Pokud je student stávajícím zákazníkem Vodafonu, může o aktivaci Balíčku požádat prostřednictvím Vodafone péče na čísle *77. V případě telefonické žádosti o aktivaci Balíčku bude požadováno sdělení čísla ISIC. Pokud student nemá ISIC k dispozici, bude Balíček aktivován, avšak student bude povinen do 14 dnů zaslat faxem či prostřednictvím e-mailu kopii potvrzení o studiu, v opačném případě je Vodafone oprávněn Balíček deaktivovat. Faxové číslo či e-mailová adresa bude studentovi sdělena při podání žádosti o aktivaci. Aktivace Balíčku bude provedena k nejbližší půlnoci.
 4. Aktivací Balíčku získá student ve zúčtovacím období aktivace Balíčku a dále po dobu 12 po sobě jdoucích zúčtovacích období slevu na služby ve výši 50 Kč (tj. 58 Kč s DPH). I ve zúčtovacím období aktivace Balíčku bud sleva poskytnuta v plné výši.
 5. Sleva bude poskytnuta na služby, pro které je možné využít měsíční paušál u tarifu Nabito (volání na běžná čísla v ČR a posílání SMS do mobilních sítí v ČR). Sleva bude poskytnuta na služby, které jsou čerpány před čerpáním paušálu tarifu Nabito 100. Nevyčerpaná výše slevy se nepřevádí do dalšího období. Sleva bude odečtena od vyúčtované částky na konci zúčtovacího období.
 6. Po uplynutí období poskytování Balíčku bude Balíček ke konci posledního zúčtovacího období automaticky deaktivován. Student je však oprávněn po deaktivaci opět doložit doklady o studiu, v takovém případě bude Balíček znovu aktivován postupem dle čl 2 Podmínek. Podmínkou je, že budou splněny veškeré předpoklady pro aktivaci Balíčku dle těchto podmínek.
 7. Balíček nelze kombinovat s ostatními Balíčky z Dárkového koše ani s telefonem za zvýhodněnou cenu.
 8. Pokud byl k tarifu (telefonnímu číslu) studenta zakoupen telefon za zvýhodněnou cenu, je možné u tohoto čísla aktivovat Balíček nejdříve po uplynutí 6 měsíců od koupě telefonu.
 9. Změna tarifu Nabito 100 na jiný tarif má za následek ztrátu nároku na poskytování Balíčku. Totéž platí v případě převodu SIM karty na jiného zákazníka.
 10. Ceny služeb, na něž je poskytována sleva, jsou zahrnuty v cenách ostatních poskytovaných služeb.
 11. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na www.vodafone.cz, nebude-li stanoven termín pozdější.
 12. Vodafone má právo omezit zákazníkům využívajícím Balíček možnost získat jiné speciální nabídky Vodafonu.
 13. Vodafone má právo bez uvedení důvodu ukončit nabízení Balíčku, ukončení se však nebude týkat těch, kteří Balíček využívají, a to až do konce doby, po které je aktuálně poskytován.
 14. V otázkách neupravených v těchto podmínkách se poskytování služeb řídí Všeobecnými podmínkami, podmínkami Dárkového koše, Ceníkem služeb a podmínkami uvedenými v informačních materiálech Vodafonu.
 15. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 19.9.2006.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).

* ISIC je mezinárodní identifikační průkaz studenta prokazující statut studenta na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole.

Vytisknout