Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Obchodní podmínky služby Vodafone M-peněženka platné do 19.6.2019

Podmínky služby m-platba

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto podmínky služby m-platba (dále jen "Služba") upravují práva a povinnosti poskytovatele Služby - společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 (dále jen "Vodafone") a uživatelů Služby (dále jen "Uživatelé") a tvoří rámcovou smlouvu o platebních službách (dále jen "Smlouva").

1.2 Služba je ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, platební prostředkem dle § 2 odst. 1 písm. d) tohoto zákona.

2. Popis Služby

2.1 Služba umožňuje Uživatelům, kterým Vodafone poskytuje služby elektronických komunikací, aby prostřednictvím Služby hradili cenu za Produkty  poskytované smluvními partnery Vodafonu (dále jen "Obchodníci") nabízené na internetovém obchodě  Obchodníků. Služba může být nedostupná pro firemní zákazníky OneNetu a zákazníky s rámcovou smlouvou. Službu nemohou využívat také zákazníci s některými specifickými cenovými plány, pokud je tak uvedeno v podmínkách daného tarifu nebo služby.

2.2 Potvrzením souhlasu s těmito Podmínkami při prvním užití Služby dochází k uzavření Smlouvy a Uživatel tím vyjadřuje souhlas a seznámení se s těmito Podmínkami.

2.3 Při každém užití Služby je identifikace Uživatele zajištěna tím, že Službu lze využít jen se SIM kartou Uživatele Služby a v případě potvrzení platby na internetovém obchodě Obchodníka také po zadání  autorizačního kódu doručeného prostřednictvím SMS na SIM kartu Uživatele Služby.  Výrazně doporučujeme Uživateli, aby chránili platební prostředek a využívali zabezpečení SIM karty PINem, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití.

2.4 Veškeré úhrady prostřednictvím Služby (dále jen "Platební transakce") probíhají v české měně. Pro Službu jsou stanoveny níže uvedené finanční limity. V případě překročení finančních limitů (včetně úhrady za služby elektronických komunikací) nebude Platební transakce provedena.

Finanční limity spojené s využíváním Služby:

Limit pro jednu Platební transakci činí 1.200,- Kč

Limity pro zúčtovací období:

  • činí 5.000,- Kč za všechny Platební transakce třetím stranám např. prostřednictvím m-platby či Premium SMS  během zúčtovacího období;
  • u zákazníků, kteří byli kdykoliv za uplynulé 3 zúčtovacích období v prodlení s úhradou Vyúčtování, nebo u nových zákazníků, kteří zatím neuhradili alespoň tři po sobě jdoucí Vyúčtování bez prodlení, může být limit pro zúčtovací období snížen na 500,- Kč.
  • Platební transakce mohou být také omezeny v důsledku vyčerpání Volací jistiny (Zákazníci s platební metodou Vyúčtování), popř. kreditu (Zákazníci s platební metodou dobíjení).

2.5 V internetovém obchodě Obchodníka si Uživatel vybere Produkt a přejde k pokladně. V okamžiku výběru platební metody zvolí platební prostředek “m-platba”. Uživatel bude požádán o zadání svého mobilního telefonního čísla. Po zadání telefonního čísla obdrží Uživatel SMSkou jednorázový autorizační kód pro potvrzení Platební transakce. Při zadávání Platební transakce prostřednictvím prohlížeče v mobilním telefonu Zákazníka může dojít k automatické autorizaci bez zaslání autorizačního kódu.

2.6 Potvrzením Platební transakce se Uživatel zavazuje uhradit Obchodníkovi cenu Produktu. Po potvrzení Platební transakce nelze platební příkaz odvolat. Platební transakce bude provedena do 24 hodin od jejího potvrzení Uživatelem.

2.7 Na základě žádosti Uživatele učiněné v   prodejně Vodafone nebo uskutečněné v Samoobsluze nebo na zákaznické lince   může být poskytování Služby danému Uživateli ukončeno. K ukončení poskytování Služby (tj. nebude možno provádět Platební transakce na daném telefonním čísle) dojde nejpozději do 24 hodin od přijetí žádosti Vodafonem. V souvislosti s podáním žádosti je Uživatel povinen prokázat svou totožnost heslem, případně uvést další potřebné údaje.

2.8 Vodafone je oprávněn neposkytnout Službu pokud:

  • (i) existuje důvodné podezření o porušení bezpečnosti platebního prostředku, zejména při podezření na neautorizované nebo podvodné použití platebního prostředku, a/nebo
  • (ii) dojde k významnému zvýšení rizika, že Uživatel nebude schopen zaplatit částky z Platebních transakcí, které mu Vodafone připsal do Vyúčtování.

O takovém přerušení či zastavení Služby Vodafone Uživatele informuje předem zasláním SMS; není-li možné informování předem, pak bez odkladu poté.

3. Práva a povinnosti Vodafonu

3.1 Vodafone po dobu nejméně 2 měsíců od provedení Platební transakce uchovává vnitřní záznamy umožňující zpětné vyhledání údajů o Platebních transakcích a opravu případných chyb reklamovaných Uživatelem v souladu s těmito Podmínkami.

3.2 Vodafone nese odpovědnost za:

  • (i) neprovedení Platební transakce, na jejíž provedení má Uživatel Služby právo, nebo za chybné provedení Platební transakce, s výjimkou případů zapříčiněných technickým problémem, který je přímo nebo nepřímo mimo kontrolu Vodafonu;
  • (ii) Platební transakce, k jejichž provedení nedal Uživatel příkaz, a to pokud k provedení Platební transakce došlo v důsledku porušení povinností Vodafonu vyplývajících z platných právních předpisů nebo z těchto Podmínek;
  • (iii) chyby nebo jiné nesrovnalosti, pokud původcem takové chyby nebo nesrovnalosti je Vodafone.

3.3 V případech uvedených v bodě 3.2 poskytne Vodafone Uživateli:

  • (i) částku odpovídající chybně provedené Platební transakce anebo přiměřenou náhradu za neprovedenou Platební transakci;
  • (ii) zbývající částku potřebnou k navrácení do původního stavu.

3.4 Ustanovení uvedená v bodě 3.2 písm. (i) a (ii) se nepoužijí, jestliže Uživatel porušil některou z povinností vyplývajících mu z těchto Podmínek.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1 Uživatel je povinen užívat Službu v souladu s platnými právními předpisy a těmito Podmínkami, zejména dodržovat všechny zásady k zajištění bezpečnosti užívání Služby (chránit před třetími osobami svou SIM kartu a PIN). V případě, že uživatel Služby zpřístupní SIM kartu nebo PIN třetí osobě, nese odpovědnost za všechny Platební transakce provedené těmito osobami, jako kdyby tyto Platební transakce provedl sám.

4.2 V případě důvodného podezření ze zneužití SIM karty používané pro poskytování Služby (zejména v případě její ztráty nebo odcizení), je Uživatel povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost Vodafonu a požádat zastavení poskytování Služby, a to způsobem uvedeným v bodě 2.7 těchto Podmínek.

4.3 Uživatel je povinen informovat Vodafone o chybě nebo jiné nesrovnalosti v poskytnuté Službě, a to neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí. Uživatel bere na vědomí, že Vodafone zpracovává informace o Platebních transakcích nejdéle dva měsíce.

4.4 V případě zneužití SIM karty (zejména v důsledku její ztráty či odcizení) a neohlášení chyby, nesrovnalosti či ztráty, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití SIM karty používané pro poskytování Služby nese Uživatel finanční ztrátu až do výše uvedené v bodě 2.4.

4.5 Daňový doklad k Produktu je povinen poskytnout Uživateli příslušný Partner.

5. Informace o Platebních transakcích a vyúčtování

5.1 Vodafone podává Uživateli informace týkající se provedených Platebních transakcí prostřednictvím měsíčních Vyúčtování služeb, v internetové samoobsluze  či aplikaci Můj Vodafone. Informace o Platebních transakcích Vodafone poskytne Uživateli v tomto základním rozsahu: příjemce a částka Platební transakce. V případě několika Platebních transakcí vůči témuž Obchodníkovi v jednom zúčtovacím období se v základním rozsahu poskytuje informace o Obchodníkovi a celkové částce Platebních transakcí. Pro Službu se nepoužijí ustanovení § 90 a 91 zákona o platebním styku.

5.2 Zřízení a užití Služby je zdarma. Uživatel Služby nehradí žádné finanční částky např. za provedení Platební transakce, hradí pouze cenu Produktu. Tímto však není dotčena povinnost k úhradám za užití služeb elektronických komunikací (datové přenosy) v souladu s platným ceníkem Vodafone uveřejněným na www.vodafone.cz.

5.3 Zákazníci s paušální platební metodou souhlasí, že jim bude částka vyúčtována po skončení zúčtovacího období v měsíčním Vyúčtování. Zákazníci s předplacenou platební metodou  souhlasí, že jim bude snížen kredit o částku odpovídající ceně Produktu, a to nejpozději do 24 hodin od potvrzení Platební transakce Zákazníkem.

5.5 Uživatel bere na vědomí, že pohledávky za Uživatelem z titulu zaplacení ceny za koupi Produktu budou postupovány na Vodafone. Vodafone proto bude oprávněn takto postoupené pohledávky vyúčtovávat Uživateli v souladu s bodem 5.4 těchto Podmínek.

6. Reklamace

6.1 Reklamaci Služby (např. provedení neautorizované Platební transakce) může Uživatel uplatnit písemně nebo telefonicky ve lhůtě 2 kalendářních měsíců od okamžiku, kdy mu bylo doručeno vyúčtování dle bodu 5.3, a to na adrese: Vodafone Czech Republic a.s., Oddělení služeb zákazníkům, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 60 dnů ode dne jejího uplatnění, nestanoví-li právní předpisy lhůtu kratší.

6.2 Reklamaci Produktů je Uživatel povinen uplatnit přímo u příslušného Obchodníka.

7. Ustanovení společná a závěrečná

7.1 Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky.

7.2 Tyto Podmínky jsou k dispozici na Internetových stránkách www.vodafone.cz, a je možné si je případně vyžádat na zákaznické lince. Ustanovení Všeobecných podmínek Vodafonu nejsou těmito Podmínkami dotčena. Kde není v těchto Podmínkách uvedeno jinak, použijí se příslušná ustanovení Všeobecných podmínek, aktuálního Ceníku a podmínek služeb.

7.3 Vodafone je oprávněn tyto Podmínky měnit a doplňovat. Vodafone je rovněž oprávněn měnit rozsah a kvalitu Služby, případně ukončit poskytování Služby.

7.4 Veškeré změny těchto Podmínek budou zveřejněny na internetových stránkách www.vodafone.cz, a to nejméně dva kalendářní měsíce před účinností změn. Uživatel souhlasí s tím, že Vodafone není povinen navrhnout Uživateli změnu Smlouvy na trvalém nosiči dat způsobem uvedeným v § 80 odst. 1 zákona o platebním styku. Pokud Uživatel ve výše uvedené lhůtě nepožádá o ukončení poskytování Služby (dle bodu 2.7 těchto Podmínek) má se zato, že se změnami Podmínek souhlasí.

7.5 Vodafone je zapsán do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu podle zákona o platebním styku. Na činnost Vodafone v oblasti poskytování Služby dohlíží Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, kde je možné podat případnou stížnost.

7.7 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19. 6. 2019 a nahrazují podmínky ze dne 13. 1. 2018.