Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Náš slib ochrany osobních údajů

Naším cílem je vytvořit prostředí, kde všichni ve Vodafone jasně porozumí tomu, jak důležitá je pro naše zaměstnance ochrana osobních údajů a jak zajistit její dodržování. Náš “slib o ochraně osobních údajů” stanoví zásady, které upravují náš přístup k ochraně osobních údajů, jak komunikujeme se zaměstnanci, partnery a dalšími stakeholdery ohledně různých záležitostí - například navrhování produktů s ohledem na ochranu osobních údajů, dodržování právních předpisů či pomoc při prosazování zákona.

Zásady Vodafone týkající se ochrany osobních údajů jsou tyto:

Jak fungujeme

V oblasti elektronických komunikací se rozlišují 3 základní druhy údajů, které Vodafone zpracovává: osobní, provozní a lokalizační.

 • Odpovědnost: jsme odpovědni za dodržování těchto principů v celé naší skupině, včetně případů, kdy spolupracujeme s našimi partnery a dodavateli. Máme zavedena opatření pro zajištění odpovědnosti za ochranu osobních údajů a dodržování těchto principů budeme sledovat a prosazovat.
 • Férovost a zákonnost: dodržujeme zákony na ochranu osobních údajů a jednáme čestně a férově. Budeme spolupracovat s vládami, regulačními úřady, politiky a osobami, které ovlivňují veřejné mínění, za účelem dosažení přijetí lepších a smysluplnějších zákonů, předpisů a norem na ochranu osobních údajů;
 • Otevřenost a upřímnost: jasně informujeme o našich akcích, které mohou mít dopad na ochranu osobních údajů, zajišťujeme, aby naše činy odrážely naše slova a jsme otevřeni pro zpětnou vazbu týkající se našich akcí;
 • Volba a přístup: dáváme lidem možnost, aby se o ochraně svých osobních údajů jednoduše a smysluplně rozhodli a umožňujeme jim, kde je to vhodné, aby ke svým osobním údajům měli přístup, mohli je aktualizovat nebo smazat.

Jak řídíme a chráníme údaje

 • Odpovědná správa dat a omezené zveřejňování: aplikujeme správné postupy pro správu dat a zpracování osobních údajů. Pečlivě vybíráme ty partnery, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, a omezujeme zveřejňování osobních údajů těmto partnerům pouze na to, co je uvedeno v našem prohlášení o ochraně osobních údajů nebo na to, co bylo našimi zákazníky schváleno;
 • Bezpečnostní záruky: Zavádíme vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů a proti neoprávněnému přístupu k nim, jejich použití, změně nebo ztrátě.

Jak navrhujeme naše produkty a služby

 • Ochrana osobních údajů při navrhování produktů (privacy by design): respekt k ochraně osobních údajů je klíčovou součástí návrhu, vývoje a dodání našich produktů a služeb.

Jak se rozhodujeme

 • Rovnováha: pokud je třeba vyvážit právo na ochranu osobních údajů proti jiné povinnosti nezbytné pro svobodnou a bezpečnou společnost, usilujeme o minimalizaci dopadů na ochranu osobních údajů 

Kdo jsme

Správcem vašich osobních údajů je Vodafone Czech Republic („Vodafone”). Jsme členem skupiny Vodafone a řídíme personální operace, včetně zpracování osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání ve společnosti Vodafone, kam se hlásíte. 

Naše sídlo je náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5. Jsme zapsáni v obchodním rejstříku České republiky pod číslem 25788001. Podrobnosti o tom, jak nás kontaktovat, jsou v části „Jak nás kontaktovat”.

Definice

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů:

„my" znamená Vodafone Czech Republic a.s.;

„třetí strana“ znamená někdo, kdo nejste vy, kdo nejsme my nebo kdo není součástí Vodafone Group; a

„Vodafone Group" znamená společnost Vodafone Group Plc a jakoukoliv společnost nebo organizaci, ve které Vodafone Group Plc vlastní 50% nebo více základního kapitálu

Základní pravidla

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

Vodafone bude zpracovávat vaše osobní údaje na základě:

 1. Oprávněného obchodního zájmu společnosti Vodafone: když se ucházíte o pozici ve Vodafone, poskytnete nám své osobní údaje a souhlasíte s tím, že tyto údaje můžeme použít k posouzení vaší žádosti, k jejímu projednání, rozhodnutí o vhodnosti pozice a kontaktování vás během procesu náboru a obsazení pozice. 
 2. Nezbytnosti pro uzavření smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouv: můžeme vás požádat o poskytnutí osobních údajů, které jsou potřebné pro uzavření pracovní smlouvy na pozici u společnosti Vodafone, o kterou se ucházíte.
 3. Souhlasu, který poskytnete: můžeme vás požádat o dobrovolné poskytnutí údajů, souhlas můžete kdykoliv odvolat úpravou profilu uchazeče.
 4. Dodržení právních předpisů, pokud jsou určité údaje nezbytné pro splnění zákonných nebo regulačních požadavků.

Jak vaše osobní údaje shromažďujeme  

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když vyjádříte obecný zájem o zaměstnání nebo žádáte o konkrétní pozici ve společnosti Vodafone. Některé údaje, které o vás shromažďujeme, jsou nutné pro posouzení vaší žádosti a kontakt s vámi v průběhu jejího zpracování, jsou to např. vaše telefonní číslo, e-mailová adresa a životopis. Pokud tyto údaje neposkytnete, nebudeme schopni posoudit vaši žádost ani vás kontaktovat, abychom vás pozvali k pohovoru nebo vám učinili nabídku.

Vaše údaje také můžeme obdržet od personálních agentur nebo z veřejného internetu, pokud jste tyto údaje veřejně zpřístupnili; například můžeme najít váš profil na LinkedIn a informovat vás o vhodných pozicích.

Typy osobních údajů

Typy osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat, jsou například:

 1. Osobní údaje, např. jméno, osobní e-mailová adresa, aktuální adresa, telefonní číslo;
 2. Údaje získané v rámci přijímání do zaměstnání, např. formulář žádosti (webová stránka a papírová forma), životopis, profesní životopis, poznámky z pohovoru úspěšných uchazečů, poznámky z pohovoru neúspěšných uchazečů, video pohovory, doporučení od předchozího zaměstnavatele, výsledky psychometrických testů;
 3. Interní informace o uchazečích, např. doporučení od společnosti Vodafone, poznámky z pohovorů, interní převody nebo povýšení, dokumenty o plánování postupu;
 4. Identifikační údaje, např. doklad totožnosti pro potřeby ověření totožnosti;
 5. Ověřovací údaje, např. uživatelské jméno a heslo pro portál náboru;
 6. Soubory cookie

Můžeme také zpracovávat vaše citlivé osobní údaje – ale pouze pokud je to naprosto nezbytné pro posouzení vhodnosti vaší osoby na pozici, o kterou se ucházíte, nebo pokud je to naše zákonná povinnost, například můžeme shromažďovat výpisy z rejstříku trestů.

Jak údaje o vás používáme

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, můžeme zpracovávat pro následující účely:

 • Při náboru pracovníků budou údaje, které nám poskytnete, sdíleny se společností Vodafone, ve které chcete pracovat, abychom mohli vaši žádost posoudit a zpracovat a provést veškerá ověření vyžadovaná místními právními předpisy. Pokud se ucházíte o více než jedno volné místo, budou vaše údaje sdíleny s každou společností Vodafone, u které máte podanou žádost;
 • Využívání zdrojů při obsazování pozic: pokud projevíte obecný zájem o profesní kariéru u Vodafone, budou vámi poskytnuté údaje u nás uschovány a mohou být při obsazování volných pracovních míst vyhledány lidmi zaměstnanými ve Vodafone. Pokud se ucházíte o konkrétní volné místo, ale neuspějete, uschováme vámi poskytnuté údaje, abychom vás mohli v budoucnu kontaktovat při obsazování vhodné volné pracovní pozice, avšak pouze pokud nám k tomu dáte svůj souhlas.
 • Vytvoření zaměstnanecké evidence: pokud bude vaše žádost o zaměstnání úspěšně vyřízena, stanou se údaje, které poskytnete během procesu vyřizování žádosti, součástí vaší zaměstnanecké evidence a budou sloužit ke správě vašeho zaměstnání a řízení vaší kariéry u společnosti Vodafone.
 • Kontaktování vás ohledně dalších pozic,pokud jsme od vás k tomu obdrželi souhlas.
 • Analýzy: některé vámi poskytnuté osobní údaje můžeme použít pro různé účely reportingu, například v oblasti typu uchazečů, počtu žádostí podaných společnosti Vodafone a souvisejících trendů; v těchto zprávách nebude vaše totožnost identifikována.
 • Screening: za určitých okolností budeme o vhodnosti vaší žádosti rozhodovat automaticky na základě určitých kritérií. Například absolventi vysoké školy musí mít výborné znalosti angličtiny a ukončené vysokoškolské vzdělání, aby splnili podmínky pro danou pozici ve Vodafone; vždy vás upozorníme, když shromažďujeme údaje pro automatizované rozhodnutí, a vy můžete proti tomuto zpracování vznést námitku (více v části Vaše práva níže).
 • Cookies: používáme cookies, které jsou nutné pro správné fungování našich kariérních webových stránek, a můžeme používat cookies k pochopení toho, jak používáte naše internetové stránky určené pro nábor pracovníků a jak můžeme zlepšit uživatelskou zkušenost tam, kde k tomu máme svolení.

S kým vaše údaje sdílíme

Vaše údaje můžeme sdílet s: 

 • ostatními společnostmi ve skupině Vodafone, které budou zpracovávat vaše osobní údaje výhradně a pouze pro účely uvedené v části Jak údaje o vás používáme;
 • třetími stranami, kterými jsou např. personální agentury, poskytovatelé testů a další, kteří nám pomáhají obsadit volná pracovní místa a posoudit vhodnost uchazečů a zpracovat jejich žádosti. V případě, že používáme třetí strany, společnost Vodafone zajistí, aby splňovaly stejné standardy ochrany a zabezpečení osobních údajů jako Vodafone;
 • orgány činnými v trestním řízení, vládními úřady, regulačními úřady, soudy nebo jinými veřejnými orgány, pokud jsme k tomu povinni nebo oprávněni na základě právních předpisů;
 • třetími osobami nebo subjekty, kdy je takové sdílení vyžadováno pro splnění všech platných právních předpisů nebo právních nebo regulačních požadavků.

Kdy vaše údaje zpracováváme

Při provádění výše uvedeného budeme možná muset vaše osobní údaje předávat jiným společnostem ve skupině Vodafone nebo třetím stranám, které se nacházejí (nebo jejichž servery mohou být umístěny) v jiné zemi, než ve které podáváte žádost, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Pokud zašleme vaše osobní údaje do země, která není v EHP, zajistíme, aby existoval právní základ pro takový převod a aby vaše osobní údaje byly dostatečně chráněny, jak to vyžadují platné právní předpisy, například použitím standardních dohod schválených příslušnými orgány a požadováním dalších vhodných technických a organizačních opatření k ochraně vašich osobních údajů. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jakým způsobem dodržujeme naše zákonné povinnosti týkající se mezinárodních datových přenosů, kontaktujte, prosím, pracovníka na pozici Data Privacy Officer. Kontaktní údaje jsou k dispozici v části Jak nás kontaktovat níže.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné pro proces vyřízení vaší žádosti o zaměstnání. Pokud budete úspěšní, budeme vaše údaje uchovávat po celou dobu vašeho zaměstnání, aby byly k dispozici, pokud byste se chtěli ucházet o jinou pozice v rámci Vodafone. Pokud vám nebudeme schopni pracovní místo nabídnout, můžeme vaše údaje uchovávat až 2 roky, abychom vás mohli v budoucnu kontaktovat ohledně pozic, které by vás mohly zajímat, ale to pouze pokud získáme váš souhlas, který můžete kdykoliv ve svém profilu uchazeče odvolat.

Vaše údaje budou anonymizovány v souladu s našimi vnitřními pravidly a tyto anonymní záznamy budou uschovány za účelem sledování efektivity našeho procesu náboru a získávání pracovníků. Můžeme například vytvořit přehledy národností uchazečů o různé pozice ve Vodafone za posledních 12 měsíců - v těchto přehledech vás nebude možné identifikovat a navíc můžete kdykoli svůj souhlas odvolat pomocí aktualizace údaje ve svém profilu uchazeče.

Vaše práva

a)  Právo na opravu nebo aktualizaci údajů:máte právo na opravu údajů, které o vás uchováváme, pokud nejsou správné. Pokud je potřeba aktualizovat údaje, které o vás uchováváme, nebo pokud si myslíte, že mohou být nepřesné, můžete údaje ve svém profilu uchazeče aktualizovat

b)  Právo na přístup: máte právo požádat o kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. O tuto kopii můžete požádat zde: askhrcz@vodafone.cz;

c)  Právo podat námitku: máte právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů společností Vodafone na základě oprávněného zájmu, například použití vašich kontaktních údajů pro to, abychom vás kontaktovali s nabídkou jiných pozic ve Vodafone. Pokud chcete proti zpracování podat námitku, můžete svou žádost na svém profilu uchazeče upravit, nebo můžete vznést námitku zde: askhrcz@vodafone.cz ;

d)  Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování: máte právo požadovat lidskou intervenci;

e)  Právo na vymazání: za určitých okolností máte právo požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které o vás uchováváme. O vymazání svých údajů můžete požádat zde: askhrcz@vodafone.cz;

f)  Právo omezit použití vašich údajů: pokud máte pocit, že vaše osobní údaje, které uchováváme, jsou nepřesné nebo se domníváte, že bychom neměli vaše osobní údaje zpracovávat, můžete mít právo požadovat, abychom zpracování těchto údajů omezili. O omezení zpracování můžete požádat zde: askhrcz@vodafone.cz ;

g)  Právo na přenositelnost dat: za určitých okolností budete mít právo vzít si osobní údaje, které jste nám poskytli. O kopii svých osobních údajů můžete požádat zde: askhrcz@vodafone.cz

Pokud nevyhovíme některé z žádostí o uplatnění výše uvedených práv, budeme vás informovat o důvodu.

Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času aktualizujeme, a proto vám doporučujeme, abyste ho pravidelně kontrolovali na našich webových stránkách v sekci kariéra.

Jak nás kontaktovat

Máte-li další dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo toho, jak vaše údaje zpracováváme, obraťte se na pracovníka na pozici Data Privacy Officer. Kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci Specifické informace pro vaši zemi. Uděláme, co je v našich silách, abychom vám pomohli, pokud však budete stále nespokojeni, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje najdete v sekci Specifické informace pro vaši zemi.

Specifické informace pro vaši zemi

Kontaktní údaje na Data Privacy Officera, e-mail: ochranaosobnichudaju@vodafone.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz