Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky změny poskytovatele služby přístupu k internetu

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“) a práva a povinnosti účastníka veřejně dostupné služby přístupu k internetu poskytované Vodafonem (dále jen „účastník“) v souvislosti s realizací změny poskytovatele služby přístupu k internetu (dále jen „přenos internetu“).

1.2 Účastníci mohou změnit poskytovatele veřejně dostupné služby přístupu k internetu bez ohledu na platformu či technologii, jejímž prostřednictvím jsou tyto služby u přejímajícího nebo opouštěného poskytovatele poskytovány. Zároveň je postupováno tak, aby pro účastníka nedošlo při změně poskytovatele k přerušení jejího poskytování po delší dobu než jeden pracovní den.

1.3 Službu zajišťuje Vodafone na základě zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a v souladu s vyhláškou Českého telekomunikačního úřadu o přenositelnosti čísel a o změně poskytovatele služby přístupu k internetu.

1.4 Na přenosu internetu se podílí

  • účastník,
  • nový poskytovatel služby přístupu k internetu (dále též „přejímající poskytovatel“),
  • stávající poskytovatel služby přístupu k internetu (dále též „opouštěný poskytovatel“).

1.5 Účastník, který má zájem o přenos internetu k přejímajícímu poskytovateli, musí podat žádost o změnu poskytovatele služby u přejímajícího poskytovatele a sjednat s ním datum přenesení internetu.

1.6 Proces přenosu internetu probíhá pouze v pracovních dnech. K samotnému přenosu internetu dojde v pracovní den sjednaný s přejímajícím poskytovatelem. Do doby aktivace služby u přejímajícího poskytovatele poskytuje službu přístupu k internetu opouštěný (stávající) poskytovatel.

2. Vodafone jako přejímající poskytovatel

2.1 Nový účastník může požádat o přenos internetu k Vodafonu prostřednictvím všech obvyklých prodejních míst, která jsou uvedena na www.vodafone.cz.
2.2 Kompletní žádost o přenos internetu musí obsahovat následující údaje:

a) jméno, příjmení, případně adresu pro doručení zásilky,

b) bydliště/sídlo,

c) obchodní firmu (název) opouštěného poskytovatele,

d) identifikaci služby u opouštěného poskytovatele,

e) kontaktní telefonní číslo,

f) platný kód pro přenesení internetu (ověřovací kód účastníka – „OKÚ“),

g) předpokládané datum přenesení internetu.

Žádost je podána až v okamžiku sdělení všech výše uvedených údajů včetně předání platného kódu podle písmene f).

2.3 Po zaregistrování kompletní žádosti přidělí Vodafone žádosti účastníka identifikační číslo (dále jen „objednávka“), které zašle účastníkovi spolu se sjednaným datem přenosu. Datum přenosu lze dohodou s ohledem na technické možnosti změnit.

2.4 Vodafone informuje nového účastníka o průběhu procesu přenosu dle jeho volby prostřednictvím SMS nebo e-mailem. Účastník se rovněž může dotázat na stav objednávky na zákaznické lince, případně v prodejně Vodafonu.

2.5 Smlouva na poskytování služeb elektronických komunikací, kterou mezi sebou uzavřou Vodafone a účastník při žádosti o přenesení internetu, nabývá účinnosti k datu plánovaného přenosu, a to i v případě, že k tomuto datu nedojde k aktivaci služby.

2.6 V případě, že k přenesení internetu k Vodafonu z jakéhokoliv důvodu nedojde, má účastník povinnost do 15 pracovních dnů od zrušení objednávky vrátit Vodafonu nepoškozený/nerozbalený modem, který pro účely realizace služby od Vodafonu obdržel.

2.7 V případě, že k přenesení internetu k Vodafonu po podání objednávky z jakéhokoliv důvodu nedojde, může účastník ztratit nárok na využití časově či početně omezené marketingové nabídky Vodafonu.

3. Vodafone jako opouštěný poskytovatel

3.1 V případě zájmu o změnu poskytovatele internetu účastník předloží spolu s žádostí u přejímajícího poskytovatele OKÚ, který je mu dostupný v Internetové samoobsluze v sekci obsahující smluvní dokumentaci, případně jej zákazníkovi sdělíme na kontaktních místech. Uplatnění OKÚ v objednávce přenesení internetu doručené Vodafonu přejímajícím poskytovatelem považuje Vodafone za podání výpovědi dotčené služby.

3.2 Pokud byl v doručené objednávce přenosu uveden odpovídající OKÚ, nelze provádět jakékoliv změny nastavení služby přístupu k internetu.

3.4 Smlouva mezi účastníkem a Vodafonem je ukončena ke dni přenesení internetu, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Přenesením internetu však nezaniká účastníkovi povinnost uhradit všechny závazky vůči Vodafonu vzniklé na základě této smlouvy.

3.5 Využil-li účastník po dobu trvání smlouvy obchodní či marketingovou nabídku, na základě které získal od Vodafonu slevu či jakékoliv jiné zvýhodnění podmíněné využíváním služeb po určitou dobu, přičemž ke dni ukončení smlouvy nebude ze strany účastníka tato podmínka splněna, má Vodafone nárok na finanční vyrovnání. Výše finančního vyrovnání odpovídá výši slevy či zvýhodnění, které účastník od Vodafonu získal.

3.6. Není možné učinit komplexní objednávku přenesení internetu, která by obsahovala více služeb přístupu k internetu.

4. Balíček služeb

4.1 Je-li služba přístupu k internetu součástí balíčku služeb, dopad přenesení internetu k jinému poskytovateli se řídí konkrétními podmínkami smlouvy zákazníka pro danou službu. Je proto důležité, aby si zákazník při žádosti o změnu poskytovatele internetu těchto dopadů byl vědom. Upozorňujeme, že zpravidla dojde ke zrušení slev na ostatní služby v balíčku; může však dojít i k deaktivaci těchto služeb, pokud je nelze bez přenášené služby přístupu k internetu nadále poskytovat (např. pevná IP adresa).

4.2   Bude-li si zákazník přát naložit s ostatními službami v balíčku služeb jinak, než předpokládá smlouva, bude nutné, aby nám to včas sdělil. To může učinit na kontaktních místech nebo může zákazník v rámci procesu přenosu internetu identifikovat přejímajícímu poskytovateli, jaké služby v balíčku si přeje ukončit. Uplatnění OKÚ v objednávce přenesení internetu doručené Vodafonu přejímajícím poskytovatelem bude považovat Vodafone i za podání výpovědi těchto dalších služeb v balíčku, pokud budou dostatečně v objednávce identifikovány.

4.3 Pokud přejímající poskytovatel nabízí i služby, které jsou součástí balíčku služeb u stávajícího (opouštěného) poskytovatele, v rámci přenosu internetu je možné přenést od stávajícího poskytovatele i tyto další služby, s výjimkou telefonního čísla. V takovém případě tyto další služby musí být v procesu přenosu internetu jednoznačně identifikovány. Přenos telefonního čísla probíhá odděleným procesem od přenosu internetu.

5. Ustanovení společná a závěrečná

5.1 Účastník má právo na paušální náhradu, pokud dojde ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním nebo dojde ke zneužití změny v důsledku porušení povinnosti přejímajícího nebo opouštěného poskytovatele služby nebo dojde k nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace. Pokud je k náhradě povinný Vodafone, poskytne ji ve výši stanovené právními předpisy jako minimální.

5.2 Vodafone je oprávněn Podmínky přenositelnosti kdykoliv aktualizovat či měnit, vždy však s ohledem na povinnosti uložené platnými právními předpisy.

5.3 Veškeré změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně stanoven pozdější termín účinnosti.

5.4 Zákazníkům bude OKÚ poskytnut v Internetové samoobsluze nejpozději do 30.6.2022.

5.5.Tyto Podmínky přenositelnosti internetu nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2022.