Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Vozový park

Podmínky pro poskytování služby Vodafone Vozový park společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B  6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“)

1. Základní ustanovení

 • Služba Vodafone Vozový park (dále jen „Služba“) je elektronické monitorování a střežení určené především pro osobní, nákladní a zemědělská vozidla.
 •  Služba je poskytována společností Vodafone ve spolupráci s Partnerem.
 •  Partnerem se rozumí společnost Princip a.s., IČ 41690311, se sídlem Radlická 204/503, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B  994.
 • Službu mohou využívat zákazníci Vodafone, kteří mají podepsanou dílčí smlouvu o poskytování služby Vodafone Vozový park a mají nainstalované jednotky Vozový park. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese   www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

2. Popis a podmínky využití Služby

 • Služba umožňuje Účastníkům (a) dohled nad vozovým parkem, tedy monitorování pohybu Jednotek v maximálně tří minutových intervalech, (b) zobrazení okamžité polohy vozidla, jednotlivých jízd, (c) generování knihy jízd, tvorbu vnitropodnikových dokumentů a statistických výstupů, (d) vyhodnocování stylu jízdy řidiče, (e) zobrazení diagnostických údajů u vybraných typů vozů a to prostřednictvím webového portálu Vozový park.
 • Služba je založená na aplikaci Webdispečink obsahující mapová data a údaje z Jednotek v reálném čase. Sledování probíhá pomocí sítě GPS a následně je Účastníkovi k dispozici prostřednictvím sítě internet a internetového prohlížeče online. Do aplikace se z Jednotek dostává prostřednictvím datových přenosů sítí Vodafone.
 • Webový portál Vozový park je zajištěn internetovou aplikací Webdispečink. Přístup do webového portálu je na adrese https://www.webdispecink.cz/login_vodafone.php, kde se Účastník přihlásí pomocí přístupových údajů. Účastník může využívat v rámci služby i mobilní aplikaci Webdispečink. Přístupové údaje jsou Účastníkovi zaslány e-mailem spolu s odkazem na webový portál. Po prvním přihlášení si Účastník musí změnit heslo.
 • Jednotkou se rozumí zařízení, které je pevně instalováno ve vozidle a připojeno k jeho elektrické síti. Zařízení zajišťuje monitoring provozních parametrů vozidla včetně jeho polohy odvozené ze systému satelitní navigace GPS, a jejímž vlastníkem se Účastník stává okamžikem instalace Jednotky do vozidla. Automobilem střední třídy se rozumí osobní automobil do 3,5 tuny, jako např. Škoda Fabia, Octavia, VW Passat, Ford Mondeo. Automobilem vyšší třídy se rozumí osobní automobil do 3,5 tuny klasifikovaný třídami E - vyšší střední, F - luxusní, S - sportovní a J – terénní podle Asociace dovozců automobilů http://portal.sda-cia.cz/clanek.php?id=4000, např. BMW 5, Volvo XC70, Mercedes-Benz CLS, Audi A6, VW Passat. Servisním střediskem se rozumí místo, v němž je k tomu odborně způsobilou a Vodafone určenou společností zajišťována montáž/demontáž Jednotky nebo jiná manipulace s Jednotkou podle těchto Podmínek. Přístup do API se rozumí možnost implementovat některé funkce z webového portálu Vozový park do informačních systémů Účastníka, a to v rozsahu počet dotazů max. 2.000 denně s tím, že není zajišťována technická podpora vývoje uživatelských funkcí na straně Účastníka. Vyšší verzi přístupu do API (Verze Komplet) lze objednat u Poskytovatele na částku dle aktuálně platného ceníku služby Vodafone Vozový park.
 • Dále služba obsahuje SIM s datovým tarifem pro použití v České republice a dedikovanou APN.
 • Pro poskytování Služby je bezpodmínečně nutná součinnost Účastníka (např. přistavení vozidel k montáži Jednotek), jinak nebude garantováno zřízení služby.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za žádné zásahy, ztráty či poškození dat, vadu či újmu, jež vznikly z neoprávněného přístupu nebo užití Účtu Účastníka nebo třetí osoby s výjimkou případů, kdy takový následek byl způsoben zanedbáním povinností na straně Poskytovatele.
 • Účastník je povinen uchovat heslo k webovému portálu Vozový park v tajnosti a chránit jej před vyzrazením a zneužitím, rovněž je povinen chránit před zneužitím telefonické a e-mailové kontakty. Odpovědnost za vyzrazení a zneužití hesla a/nebo telefonických a e-mailových kontaktů a důsledky s tím spojené nese Účastník. V případě ohrožení bezpečnosti či ztrátě hesla a/nebo telefonických a e-mailových kontaktů je Účastník povinen neprodleně kontaktovat Poskytovatele a provést jejich změnu.
 • Účastník odpovídá za správnost vložených dat, která jsou zpracovávaná na webovém portálu Vozový park. Účastník má možnost všechna zpracovávaná data sám vkládat, upravovat a mazat.
 •  Má se za to, že osoba, která se při komunikaci s Poskytovatelem prokazuje sjednaným heslem, je osobou oprávněnou k provedení změn konfigurace.
 • Účastník se zavazuje, že:
  •  se nepřipojí a nebude se pokoušet připojit či přistoupit ke Službě či účtu jiného Účastníka prostřednictvím sítě internet či jakkoliv jinak, nežli jen způsobem a pomocí rozhraní povolených Poskytovatelem;
  • nebude užívat a nebude se pokoušet užít Službu, či jakoukoliv její část, jinak než způsobem dovoleným Poskytovatelem.
 • Účastník se zavazuje seznámit koncové uživatele s Podmínkami této Služby a zavazuje se zajistit u těchto uživatelů jejich dodržování.

3. Součásti Služby

Všechny součásti služby jsou popsané v Dílčí smlouvě.

4.  Zřízení Služby

 • Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby anebo zpracováním údajů, které jsou nezbytné k poskytování Služby, Službu nevyužívejte.  Přihlášením do webového portálu Vozový park potvrzujete, že jste se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámili a podmínky, za nichž je Služba poskytována akceptujete.
 • Služba bude zřízena nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy, nebude-li mezi stranami písemně dohodnuto jinak.
 • Zřízení služby Účastník objedná prostřednictvím Objednávky Seznam vozů, která je pro Účastníka dostupná na vyžádání u obchodního zástupce Poskytovatele (dále jen „Objednávka“). Bude-li Účastníkem požadováno nestandardní řešení, předloží Poskytovatel na základě Objednávky Účastníka cenovou nabídku, která se stává závazná okamžikem jejího potvrzení Účastníkem.
 •  Zřízením služby se rozumí okamžik, kdy je SIM karta instalována (montáž) společně s Jednotkou do vozidla podle jednotlivých objednávek akceptovaných Poskytovatelem.

5. Ukončení služby

V případě ukončení poskytování Služby před uplynutím Minimální doby trvání služby sjednané v Dílčí smlouvě z důvodu na straně Účastníka (zejména odstoupením od Dílčí smlouvy či od Rámcové smlouvy ze strany Účastníka, ukončením podnikatelské činnosti Účastníka, apod.) je Účastník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši součtu všech měsíčních poplatků za službu sjednaných v Dílčí smlouvě zbývajících do uplynutí minimální doby trvání služby, a to za každou Jednotku.

6. Úhrada

 • Za Službu je účtována pravidelná měsíční cena dle aktuálního Ceníku, není-li sjednáno jinak (dále jen „Měsíční cena za službu“). Součástí Měsíční ceny za službu je úhrada za možnost využívání webového portálu Vozový park, příslušný datový tarif pro využívání Služby (nevztahuje se na roamingová data, které Účastník platí zvlášť v souladu s Ceníkem) a dedikovanou APN.
 • Měsíční cena za Službu bude účtována od prvního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla Služba ke konkrétní Jednotce zřízena. V ceně služby je i školení obsluhy v termínech určených partnerem v Praze a Olomouci.
 • V ceně montáže Jednotky není obsažena cena za dopravu do sídla či pobočky Účastníka. V případě montáže Jednotky u Účastníka bude doprava podle skutečně ujetých kilometrů účtována Účastníkovi Partnerem. Doprava je zpoplatněna dle Ceníku Služby.

7. Jednotka

 • Pro využití Služby je nutno instalovat do vozidla Jednotky Vetronics, jejichž cena se řídí platným Ceníkem Vodafone.
 • V ceně Jednotky je instalace modulů do vozidla, včetně montáže přepínače služební/soukromé jízdy a napojení na CAN/OSB/FMS. Cena za montáž platí pro vozy nejvýše do střední třídy (např. Škoda Fabia, Octavia, VW Passat, Ford Mondeo) a pro nákladní vozy. Za montáž do osobních vozů vyšších tříd (např. BMW 5, Volvo XC70, Mercedes-Benz CLS, Audi A6) může být účtován partnerem/instalačním místem dodatečný poplatek (doplatek) dle Ceníku instalačního partnera, který bude ve výši rozdílu mezi instalací do vozů nižších tříd a cenou dle ceníku instalačního partnera.
 • Dále je v ceně Jednotky zavedení do webového portálu Vozový park, napojení Jednotky na sběrnici vozidla a (volitelně) přepínač soukromá/služební jízda.
 • Montáže Jednotky do vozidel bude zajištěna partnerem, kterého zvolí Poskytovatel nebo montážní organizací partnera (dále jen „Partner“), pokud se Partner a Účastník nedomluví jinak. O montáži vystaví montážní organizace písemný Montážní protokol, který je součástí dodávky Jednotky. Montáží Jednotky přechází vlastnické právo k Jednotce na Účastníka, stejně tak jako nebezpečí škody na věci.
 • V případě podmínky realizace montáže v místě sídla nebo v jednotlivých pobočkách Účastníka, bude muset být zajištěna podmínka místa chráněného před nepříznivými povětrnostními podmínkami a při venkovních teplotách nižších než + 10°C. Pokud tyto podmínky nebudou splněny, má Poskytovatel právo montáž přeložit na jiný termín a účtovat poplatek za prostoje techniků jako v případě nepřistavení vozidla, případně účtovat příplatek za práci ve ztížených podmínkách dle Ceníku Služby.
 • Při nedodržení termínu přistavení vozidel, případně zrušení termínu v době kratší než dva pracovní dny před plánovanou montáží, může být účtován Poskytovatelem Účastníkovi poplatek za prostoje techniků a při výjezdu techniků i náklady na dopravu, to vše podle Ceníku Poskytovatele.

8. Doplňkové služby třetí strany

 • Zákazník si může dokoupit další doplňkové služby a zařízení (sondy, čidla), které jsou nad rámec Služby, Ceny za doplňkové služby a Zboží je uvedena v Ceníku Služby. Ceník Služby je ve verzi platné ke dni podpisu přílohou č. 1. Dílčí smlouvy. Ceník Služby je v aktuálním znění dostupný v samoobsluze OneNet.
 • Účastník je oprávněn využít na vybrané zboží slevy dle čl. 2.4 Rámcové smlouvy. Slevu uplatňuje Účastník prostřednictvím Objednávky. V případě, že požadavek Účastníka na čerpání slevy je vyšší než aktuálně platná výše slevy, bude Účastníkovi doúčtována zbývající část ceny. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že cena bude po slevě činit minimálně 1,- Kč bez DPH.

9. Odpovědnost Poskytovatele

 • Účastník bere na vědomí, že Služba poskytovaná Poskytovatelem na základě těchto podmínek zvyšuje bezpečnost majetku před neoprávněnými zásahy, pomáhá předcházet trestné činnosti a v případě spáchání trestné činnosti napomáhá jejímu odhalení a zmírňuje její následky. Poskytovatel nemůže nést a nenese žádnou odpovědnost za škody, které Účastníku či třetím osobám vznikly neoprávněným zásahem do jejich práv ze strany pachatelů trestné činnosti či třetích subjektů neoprávněně jednajících proti právům Účastníka či třetích osob. Zejména Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Účastníku či třetím osobám v důsledku nevypátrání vozidla.
 • Účastník je povinen neprodleně oznámit Poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby dle těchto podmínek.

10. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

 • Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 • Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 • Služba pro účely poskytování Služby zpracovává údaje zadané do webového portálu Vozový park Účastníkem a údaje zaznamenané Jednotkou. Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování Služby a pro potřeby jejího poskytnutí, Vyúčtování či uplatnění práv.
 • Poskytovatel se při své činnosti řídí platnou právní úpravou o ochraně osobních údajů a zavazuje se veškeré osobní údaje, které mu budou Účastníkem sděleny, považovat za důvěrné, používat je výlučně k poskytování Služby, tyto nezveřejňovat a neposkytnout je třetí osobě s výjimkou případů, kdy takové poskytnutí je nezbytné ke splnění účelu služby.
 • Účastník prohlašuje, že je seznámen s tím, že v rámci plnění závazků z těchto podmínek Poskytovatel kontinuálně provádí lokalizaci vozidla nebo jiného objektu, kde je Jednotka umístěna a tuto zaznamenává. S uvedeným Účastník bez výhrad či připomínek souhlasí a registrací na webovém portále Vozový park prohlašuje, že uvedenou skutečnost nepovažuje za zásah do svých osobnostních či jiných práv. Účastník je povinen na tuto skutečnost upozornit třetí osoby, kterým svěří vozidlo nebo jiný objekt k užívání, a vyžadují-li toho zvláštní právní předpisy, je povinen vyžádat si souhlas těchto osob. Třetí osoby, které mohou dle rozhodnutí Účastníka užívat Službu, nejsou pro Poskytovatele subjekty údajů, jelikož nejsou z pohledu Poskytovatele identifikované či identifikovatelné.
 •  Podmínky Ochrany soukromí společnosti Vodafone naleznete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-osobnich-udaju/.
 • Vodafone jako zpracovatel
  • Předmět
   (i)        V rámci poskytování služby či produktu může nastat situace, kdy Vodafone jako zpracovatel zpracovává osobní údaje pro Účastníka jako správce. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že se nejedná o poskytování služeb elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb., kdy je Vodafone vždy v pozici správce, ale o údaje, které Účastník přímo vkládá či generuje v rámci poskytované služby či produktu.
   (ii)       Následující ustanovení upravují práva a povinnosti Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů (dále jen „Údaje“) poskytnutých Správcem nebo vzniklých v rámci poskytování plnění, které zajišťuje Zpracovatel pro Správce na základě zvláštní smlouvy (dále jen „Služba“), kde je správcem osobních Údajů Správce a kde je Zpracovatel v pozici zpracovatele nebo kde je Správce v pozici zpracovatele a Zpracovatel v pozici subzpracovatele, a to vždy s ohledem na konkrétní případ (dále jen „ustanovení“).
   (iii)      Pro vyloučení pochybností platí, že tato ustanovení platí i pro futuro, a v okamžiku platnosti těchto podmínek nemusí být Služby, kde jsou osobní údaje zpracovávány, poskytována.
  • Práva a povinnosti
   (i)        Správce nese výhradní odpovědnost za posouzení, zda Údaje lze zpracovávat v souladu s platnou právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů, včetně nařízení EU 2016/679  obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) (společně jako „Aplikovatelné právo“), jakož i za ochranu práv subjektů údajů, a to zejména tak, aby Zpracovatel mohl poskytovat Služby dohodnutým způsobem, který není v rozporu s právními předpisy. Správce se zavazuje informovat Zpracovatele o jakémkoliv podezření, které může mít na poskytovanou Službu.
   (ii)       Pokud není výslovně dohodnuto jinak, činnosti ve formě podpory/součinnosti poskytované Zpracovatelem podle čl. II odst. 3, 10, 11, 13, 14 jdou na náklad Správce.
   (iii)      Zpracovatel je oprávněn prokázat plnění závazků z těchto ustanovení, zejména potom technických a organizačních opatření prostřednictvím následujících nástrojů, a to dle vlastního uvážení: a) schváleným etickým kodexem; b) závaznými podnikovými pravidly; c) certifikací v souladu se schváleným certifikačním postupem; c) aktuálními certifikáty, zprávami nebo výpisy ze zpráv od nezávislých instancí (např. auditoři, oddělení auditu); d) vhodnou certifikací ve formě auditu bezpečnosti IT nebo ochrany údajů; e) čestnými prohlášeními Zpracovatele.
   (iv)      Správce je oprávněn na vlastní náklady prověřovat soulad s plněním povinností podle těchto ustanovení a čl. 28 Nařízení. Správce se zavazuje oznamovat kontroly s přiměřeným předstihem, minimálně 20 pracovních dní předem, aby byla ze strany Zpracovatele zajištěna dostatečná součinnost. Správce je povinen kontroly provádět pouze v rozsahu nezbytně nutném pro ověření plnění ve vztahu ke zpracování osobních údajů pro jemu konkrétně poskytovanou Službu, a pouze pokud mu Zpracovatel nedoloží plnění závazků podle odst. 3 tohoto článku, a vždy tak, aby nenarušoval běžnou činnost Zpracovatele a aby byla vždy zachována důvěrnost. Správce nemůže mít přístup k informacím, které jsou předmětem obchodního tajemství Zpracovatele.
   (v)       Má se za to, že Správce dal souhlas s využitím dalších zpracovatelů/subzpracovatelů. Zpracovatel informuje písemně nebo emailem Správce o veškerých zamýšlených změnách (přijetí/nahrazení), s tím, že Správce má právo vznést do 14 dnů vůči těmto změnám objektivní a odůvodněné námitky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že Správce bezdůvodně odmítá změnu, je Zpracovatel oprávněn ukončit poskytování Služby výpovědí bez výpovědní doby, aniž by Správci vznikal jakýkoliv nárok na finanční náhradu spojenou s takovým ukončením Služby.
   (vi)      Zpracovatel zajistí, že každá osoba, která bude mít přístup k Údajům, bude zavázána k povinnosti mlčenlivosti nebo se na ni bude vztahovat zákonná povinnost mlčenlivosti.
   (vii)     Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Údaje výhradně v souvislosti s poskytovanou Službou a v souladu s pokyny Správce. Zpracovatel nepoužije Údaje k žádnému jinému účelu a neposkytne Údaje, které mu budou předloženy, žádným neoprávněným třetím stranám. Bez souhlasu Správce nesmí být pořizovány kopie a duplikáty - to nezahrnuje zálohování k zajištění řádného zpracovávání Údajů a/nebo řádnému poskytování Služby.
   (viii)    Zpracovatel se zavazuje ustanovit nezávislého, kvalifikovaného a spolehlivého Pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud to vyžadují právní předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahují.
   (ix)      Jakékoli zpracovávání Údajů v tzv. třetích zemích (tj. zemích, které nejsou členskými státy Evropské unie a nedisponují patřičnou úrovní ochrany údajů) bude prováděno s řádným zřetelem k příslušným platným právním předpisům Evropské unie.
   (x)       Zpracovatel bude v souladu s těmito ustanoveními a s přihlédnutím k charakteru zpracovávání a k informacím, kterými Zpracovatel disponuje – poskytovat Správci součinnost při plnění povinností Správce dle Aplikovatelného práva.
   (xi)      Pokud je Správce povinen poskytnout orgánům státní správy nebo osobám informace o zpracovávání Osobních údajů, Zpracovatel poskytne Správci při poskytování takových informací součinnost, pokud se tyto informace týkají zpracovávání údajů v souladu s těmito ustanoveními a poskytovanou Službou. Zpracovatel rovněž Správce vyrozumí – pokud to zákon připouští – o jakýchkoli sděleních dozorových orgánů (např. šetření, oznámení o opatřeních nebo požadavcích) Zpracovateli v souvislosti se zpracováváním Údajů podle těchto ustanovení.
   (xii)     Zpracovatel je povinen Správce bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoli případech porušení zabezpečení Údajů, a to na kontakt uvedený ve Smlouvě upravující poskytování Služby (administrátor systémových řešení).
   (xiii)    V závislosti na druhu zpracovávání, Zpracovatel je Správci nápomocen, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti, reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, a to v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. e) Nařízení. V případě potřeby budou Správce a Zpracovatel koordinovat obsah a rozsah činnosti ve formě podpory poskytované Zpracovatelem podle tohoto odstavce. Pokud se subjekt údajů obrátí přímo na Zpracovatele a z podání bude možné určit, že se žádost týká Správce, Zpracovatel žádosti subjektu údajů bezodkladně postoupí Správci.
   (xiv)    Pokud Správce provede posouzení dopadu na ochranu soukromí a/nebo konzultace s dozorovým orgánem k posouzení dopadu na ochranu soukromí, Správce a Zpracovatel budou koordinovat obsah a rozsah případné podpory poskytované Zpracovatelem, bude-li nutná.
   (xv)     Osobní údaje budou po ukončení poskytování Služby, vyjma osobních údajů, které musí být uchovány na základě zákonné povinnosti Zpracovatele, bez zbytečného odkladu vymazány, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.
  • Technické a organizační zabezpečení
   (i)        Správce a Zpracovatel jsou povinni přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň ochrany odpovídající riziku. Opatření Zpracovatele, která jsou v současné době pokládána za adekvátní, jsou popsána v Příloze 1.
   (ii)       Jakékoli pokyny nebo opatření, která představují odchylku od technických a organizačních opatření, se pokládají za žádost o úpravu, jejíž náklady, pokud budou úpravy technicky realizovatelné a možné, nese Správce. Správce a Zpracovatel v takovém případě uzavřou samostatnou dohodu o rozsahu činností a výši a úhradě nákladů.

11. Reklamace Služby

 • Jakékoliv reklamace služby, včetně reklamace Jednotky či jiného zboží Účastník uplatňuje prostřednictvím Poskytovatele. Nebude-li možné zjistit důvod nefunkčnosti či jiných vad Služby, Poskytovatel zajistí, prostřednictvím Partnera/servisního střediska technickou kontrolu. Na Jednotky a jiné zboží určené pro provozování Služby je poskytována záruka za jakost po dobu 24 měsíců, za podmínky řádného užívání v souladu s podmínkami Služby. Záruka je poskytována prostřednictvím autorizovaných servisů Partnera/servisního střediska, které v případě vady Jednotky zajistí její opravu nebo výměnu Jednotky, není-li oprava možná. V případě že by vada služby byla způsobena vinou Účastníka, nebo např. mechanickým, softwarovým či jiným zásahem do Jednotky, nebo v souvislosti s poškozením automobilu, bude odstranění vady Služby/Jednotky provedeno na náklady Účastníka. Náklady se rozumí náklady spojené s uvedením Služby do funkčního stavu, zejména nikoliv však výlučně náklady spojené s prací technika, náhradními díly, dopravné atd.
 • Účastník bere na vědomí, že jakýkoliv servisní či jiný zásah vztahující se k Jednotce či jinému zboží je oprávněn provádět pouze autorizovaný servis. Účastník není oprávněn jakkoliv zasahovat do Jednotky, s tím, že jakýkoliv zásah do Jednotky znamená ztrátu nároku na uplatnění záruky k Jednotce. Účastník není oprávněn jakkoliv kopírovat, distribuovat, modifikovat, dekódovat, dekompilovat nebo se snažit získat zdrojový kód k softwaru, který je součástí Služby.

12. Ustanovení k nařízení EU o digitálních službách

 • Podrobné informace o tom, jak společnost Vodafone plní své povinnosti dle právní úpravy digitálních služeb podle nařízení EU 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách) (dále jen „nařízení DSA“), naleznete na webu www.vodafone.cz/digitalniodpovednost.
 • Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za újmu ze strany Poskytovatele, který jedná v souladu s nařízením DSA, je vyloučena.
 • Poskytovatel je oprávněn především smazat či znepřístupnit jakýkoliv nezákonný obsah, a to zejména ve smyslu nařízení DSA, porušující právo.
 • Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn provést opatření dle čl. 17 odst. 1 nařízení DSA. V případě, že Poskytovatel bude nucen přijmout opatření z důvodu nařízení DSA, bere Účastník na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za náhradu vzniklé újmy.

13. Ostatní ujednání

 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 17. 2. 2024 a nahrazují podmínky ze dne 1. 10. 2020.