Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Auto manažer

1. Základní ustanovení

 • Služba Vodafone Auto manažer (dále jen „Služba“) je elektronické monitorování a střežení určené především pro osobní automobily.
 • Služba je poskytována společností Vodafone.
 • Službu mohou využívat zákazníci Vodafone, kteří si zakoupí jednotku Auto manažer a mají aktivní datový tarif na SIM kartě v jednotce Auto manažer.
 • Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese   www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

2. Popis a podmínky využití Služby

 • Služba Auto manažer je realizována pomocí webového portálu Auto manažer. Webový portál Auto manažer je mezinárodní elektronický systém pro sledování, kontrolu a zabezpečení vozidel. Služba Auto manažer pro svou funkci využívá jednotku Auto manažer.
 • Jednotka Auto manažer (dále jen „Jednotka“) je zařízení, které pomocí GPS přijímače průběžně zjišťuje polohu automobilu, motocyklu nebo nákladu. Tyto polohy průběžně odesílá prostřednictvím GSM sítě na webový portál systému, kde jsou data dál zpracovávána (online monitoring, kniha jízd apod.).
 • Pro sběr nezbytných informací je nutné zakoupit jednotku, umístit ji do vozidla a zapojit ji do 12V zásuvky. Místo umístění volí Účastník. Jednotka může být kdykoliv přemístěna do jiného vozidla. O umístění rozhoduje Účastník a nepotřebuje souhlas Poskytovatele
  • Doporučujeme umístění na místo, které není ze všech stran uzavřeno kovovými předměty.
  • Za umístění Jednotky nese odpovědnost Účastník.
 • Vymezení pojmů:
  • Službou Auto manažer se rozumí webový portál, který zajišťuje správu a monitoring připojených jednotek Auto manažer
  •  Objektem monitoringu se rozumí vozidlo, ve kterém je zapojena jednotka Auto manažer.
 • Služba Auto manažer se skládá ze 4 základních bloků:
  • MONITORING  – v této části lze on-line sledovat stav, polohu a pohyb registrovaných vozidel a přehrávat si vykonané jízdy.
  • DISPEČINK  – slouží například k vyhledání nejbližších vozidel k zadané adrese
  • KNIHA JÍZD  – je určena k úpravám jízd a následnému vygenerování knihy jízd
  • EVIDENCE  – záznamy a editace uživatelů, řidičů a vozidel s vazbou k danému účtu
 • Funkcionalita služby Auto manažer je podmíněna zakoupením jednotky Auto manažer a aktivním datovým tarifem na SIM kartě v jednotce Auto manažer.
 • Poskytovatel je povinen zpřístupnit služby, k jejichž plnění se zavázal, do 14 kalendářních dnů od zakoupení Jednotky, není-li dále uvedeno jinak. V případě sjednání služby Auto manažer bude Účastníkovi umožněno zaregistrovat si vlastní účet na webovém portálu Auto manažer.
 • Účastník je povinen zaregistrovat jednotku Auto manažer do 14 dnů od zakoupení.
 • Účastník se zavazuje, že při registraci účtu na webovém portále Auto manažer a registraci jednotky Auto manažer sdělí vyžádané Informace pravdivě, přesně a úplně.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za žádné zásahy, ztráty, vadu či újmu, jež vznikly z neoprávněného přístupu nebo užití Účtu s výjimkou případů, kdy takový následek byl způsoben zanedbáním povinností na straně Poskytovatele.
 • Účastník je povinen uchovat heslo k webovému portálu Auto manažer v tajnosti a chránit jej před vyzrazením a zneužitím, rovněž je povinen chránit před zneužitím telefonické a e-mailové kontakty. Odpovědnost za vyzrazení a zneužití hesla a/nebo telefonických a e-mailových kontaktů nese Účastník. V případě ohrožení bezpečnosti či ztrátě hesla a/nebo telefonických a e-mailových kontaktů je Účastník povinen neprodleně kontaktovat Poskytovatele a provést jejich změnu.
 • Účastník odpovídá za vložená data, která jsou zpracovávaná na webovém portálu Auto manažer. Účastník má možnost všechna zpracovávaná data sám vkládat, upravovat a mazat.
 • Má se za to, že osoba, která se při komunikaci s Poskytovatelem prokazuje sjednaným heslem, je osobou oprávněnou k provedení změn konfigurace.
 • Účastník se zavazuje, že:
  • se nepřipojí a nebude se pokoušet připojit či přistoupit ke službě Vodafone auto manažer či účtu jiného Účastníka prostřednictvím sítě internet či jakkoliv jinak, nežli jen způsobem a pomocí rozhraní povolených Poskytovatelem;
  • nebude užívat a nebude se pokoušet užít službu Vodafone auto manažer, či jakoukoliv její část, jinak než způsobem dovoleným Poskytovatelem.
 • Účastník se zavazuje seznámit koncové uživatele s Podmínkami této Služby a zavazuje se zajistit u těchto uživatelů jejich dodržování.

3. Aktivace Služby

 • Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby anebo zpracováním údajů, které jsou nezbytné k poskytování Služby, Službu neaktivujte a nevyužívejte.  Aktivací Služby potvrzujete, že jste se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a podmínky, za nichž je Služba poskytována akceptujete.
 • Aktivace služby Auto manažer probíhá registrací Jednotky s účtem na webovém portále Auto manažer.
 • Službu můžete kdykoliv deaktivovat, kontaktováním zákaznické podpory Vodafone..
 • Služba bude dostupná od aktivace služby.

4. Úhrada

Služba Vodafone Auto manažer je poskytována v rámci ceny jednotky Auto manažer a datového tarifu.

5. Změna Služby

 • Pokud má Účastník zájem převést službu Auto manažer na jinou osobu, může postupovat standardním postupem převedením datové SIM z jednotky Auto manažer.
 • Převod administrátorského účtu má Účastník povinnost oznámit na zákaznické podpoře Vodafone, která zajistí převod účtu na nového majitele. Účastník odpovídá za správnost kontaktních údajů nového majitele.
 • Při převodu administrátorského účtu dojde ke smazání všech uživatelských dat, pokud Účastník výslovně nepožádá o jejich zachování pro nového majitele.
 • Vodafone neodpovídá za ztrátu či poškození dat, případně za jinou škodu, která může vzniknout v důsledku převodu služby na nového majitele.

6. Deaktivace Služby

 • Služba Auto manažer je vázána na datový tarif na SIM kartě v jednotce Auto manažer.
 • Službu můžete kdykoliv deaktivovat deaktivací datového tarifu. Webový portál zůstane přístupný po dobu 6 měsíců od poslední komunikace s Jednotkou.

7. Provoz jednotky Auto manažer

 • Účastník odpovídá za zajištění jednotky Auto manažer před působením vnějších vlivů včetně neoprávněných zásahů a za stav napájení jednotky.
 • Účastník je povinen používat originální příslušenství dodané s jednotkou Auto manažer. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené porušením těchto povinností.

8. Odpovědnost Poskytovatele

 • Účastník bere na vědomí, že služba poskytovaná Poskytovatelem na základě těchto podmínek zvyšuje bezpečnost majetku před neoprávněnými zásahy, pomáhá předcházet trestné činnosti a v případě spáchání trestné činnosti napomáhá jejímu odhalení a zmírňuje její následky. Poskytovatel nemůže nést a nenese žádnou odpovědnost za škody, které Účastníku či třetím osobám vznikly neoprávněným zásahem do jejich práv ze strany pachatelů trestné činnosti či třetích subjektů neoprávněně jednajících proti právům Účastníka či třetích osob. Zejména Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Účastníku či třetím osobám v důsledku nevypátrání vozidla.
 • Účastník je povinen neprodleně oznámit Poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby dle těchto podmínek.

9. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

  • Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
  • Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
  • Služba pro účely poskytování Služby zpracovává údaje zadané do portálu Auto manažer Účastníkem a údaje zaznamenané jednotkou Auto manažer. Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování Služby a pro potřeby jejího poskytnutí, Vyúčtování či uplatnění práv.
  • Poskytovatel se při své činnosti řídí platnou právní úpravou o ochraně osobních údajů a zavazuje se veškeré osobní údaje, které mu budou Účastníkem sděleny, považovat za důvěrné, používat je výlučně k poskytování služby Auto manažer, tyto nezveřejňovat a neposkytnout je třetí osobě s výjimkou případů, kdy takové poskytnutí je nezbytné ke splnění účelu služby.
  • Účastník prohlašuje, že je seznámen s tím, že v rámci plnění závazků z těchto podmínek Poskytovatel kontinuálně provádí lokalizaci vozidla nebo jiného objektu, kde je jednotka Auto manažer umístěna a tuto zaznamenává. S uvedeným Účastník bez výhrad či připomínek souhlasí a registrací na webovém portálu Auto manažer prohlašuje, že uvedenou skutečnost nepovažuje za zásah do svých osobnostních či jiných práv. Účastník je povinen na tuto skutečnost upozornit třetí osoby, kterým svěří vozidlo nebo jiný objekt k užívání, a vyžadují-li toho zvláštní právní předpisy, je povinen vyžádat si souhlas těchto osob. Třetí osoby, které mohou dle rozhodnutí Účastníka užívat Službu, nejsou pro Poskytovatele subjekty údajů, jelikož nejsou z pohledu Poskytovatele identifikované či identifikovatelné.
  •  Podmínky Ochrany soukromí společnosti Vodafone naleznete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-osobnich-udaju/.
  •  Vodafone jako zpracovatel
   • Předmět

    (i)        V rámci poskytování služby či produktu může nastat situace, kdy Vodafone jako zpracovatel zpracovává osobní údaje pro Účastníka jako správce. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že se nejedná o poskytování služeb elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb., kdy je Vodafone vždy v pozici správce, ale o údaje, které Účastník přímo vkládá či generuje v rámci poskytované služby či produktu.
    (ii)       Následující ustanovení upravují práva a povinnosti Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů (dále jen „Údaje“) poskytnutých Správcem nebo vzniklých v rámci poskytování plnění, které zajišťuje Zpracovatel pro Správce na základě zvláštní smlouvy (dále jen „Služba“), kde je správcem osobních Údajů Správce a kde je Zpracovatel v pozici zpracovatele nebo kde je Správce v pozici zpracovatele a Zpracovatel v pozici subzpracovatele, a to vždy s ohledem na konkrétní případ (dále jen „ustanovení“).
    (iii)      Pro vyloučení pochybností platí, že tato ustanovení platí i pro futuro, a v okamžiku platnosti těchto podmínek nemusí být Služby, kde jsou osobní údaje zpracovávány, poskytována.

   • Práva a povinnosti

    (i)        Správce nese výhradní odpovědnost za posouzení, zda Údaje lze zpracovávat v souladu s platnou právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů, včetně nařízení EU 2016/679  obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) (společně jako „Aplikovatelné právo“), jakož i za ochranu práv subjektů údajů, a to zejména tak, aby Zpracovatel mohl poskytovat Služby dohodnutým způsobem, který není v rozporu s právními předpisy. Správce se zavazuje informovat Zpracovatele o jakémkoliv podezření, které může mít na poskytovanou Službu.
    (ii)       Pokud není výslovně dohodnuto jinak, činnosti ve formě podpory/součinnosti poskytované Zpracovatelem podle čl. II odst. 3, 10, 11, 13, 14 jdou na náklad Správce.
    (iii)      Zpracovatel je oprávněn prokázat plnění závazků z těchto ustanovení, zejména potom technických a organizačních opatření prostřednictvím následujících nástrojů, a to dle vlastního uvážení: a) schváleným etickým kodexem; b) závaznými podnikovými pravidly; c) certifikací v souladu se schváleným certifikačním postupem; c) aktuálními certifikáty, zprávami nebo výpisy ze zpráv od nezávislých instancí (např. auditoři, oddělení auditu); d) vhodnou certifikací ve formě auditu bezpečnosti IT nebo ochrany údajů; e) čestnými prohlášeními Zpracovatele.
    (iv)      Správce je oprávněn na vlastní náklady prověřovat soulad s plněním povinností podle těchto ustanovení a čl. 28 Nařízení. Správce se zavazuje oznamovat kontroly s přiměřeným předstihem, minimálně 20 pracovních dní předem, aby byla ze strany Zpracovatele zajištěna dostatečná součinnost. Správce je povinen kontroly provádět pouze v rozsahu nezbytně nutném pro ověření plnění ve vztahu ke zpracování osobních údajů pro jemu konkrétně poskytovanou Službu, a pouze pokud mu Zpracovatel nedoloží plnění závazků podle odst. 3 tohoto článku, a vždy tak, aby nenarušoval běžnou činnost Zpracovatele a aby byla vždy zachována důvěrnost. Správce nemůže mít přístup k informacím, které jsou předmětem obchodního tajemství Zpracovatele.
    (v)       Má se za to, že Správce dal souhlas s využitím dalších zpracovatelů/subzpracovatelů. Zpracovatel informuje písemně nebo emailem Správce o veškerých zamýšlených změnách (přijetí/nahrazení), s tím, že Správce má právo vznést do 14 dnů vůči těmto změnám objektivní a odůvodněné námitky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že Správce bezdůvodně odmítá změnu, je Zpracovatel oprávněn ukončit poskytování Služby výpovědí bez výpovědní doby, aniž by Správci vznikal jakýkoliv nárok na finanční náhradu spojenou s takovým ukončením Služby.
    (vi)      Zpracovatel zajistí, že každá osoba, která bude mít přístup k Údajům, bude zavázána k povinnosti mlčenlivosti nebo se na ni bude vztahovat zákonná povinnost mlčenlivosti.
    (vii)     Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Údaje výhradně v souvislosti s poskytovanou Službou a v souladu s pokyny Správce. Zpracovatel nepoužije Údaje k žádnému jinému účelu a neposkytne Údaje, které mu budou předloženy, žádným neoprávněným třetím stranám. Bez souhlasu Správce nesmí být pořizovány kopie a duplikáty - to nezahrnuje zálohování k zajištění řádného zpracovávání Údajů a/nebo řádnému poskytování Služby.
    (viii)    Zpracovatel se zavazuje ustanovit nezávislého, kvalifikovaného a spolehlivého Pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud to vyžadují právní předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahují.
    (ix)      Jakékoli zpracovávání Údajů v tzv. třetích zemích (tj. zemích, které nejsou členskými státy Evropské unie a nedisponují patřičnou úrovní ochrany údajů) bude prováděno s řádným zřetelem k příslušným platným právním předpisům Evropské unie.
    (x)       Zpracovatel bude v souladu s těmito ustanoveními a s přihlédnutím k charakteru zpracovávání a k informacím, kterými Zpracovatel disponuje – poskytovat Správci součinnost při plnění povinností Správce dle Aplikovatelného práva.
    (xi)      Pokud je Správce povinen poskytnout orgánům státní správy nebo osobám informace o zpracovávání Osobních údajů, Zpracovatel poskytne Správci při poskytování takových informací součinnost, pokud se tyto informace týkají zpracovávání údajů v souladu s těmito ustanoveními a poskytovanou Službou. Zpracovatel rovněž Správce vyrozumí – pokud to zákon připouští – o jakýchkoli sděleních dozorových orgánů (např. šetření, oznámení o opatřeních nebo požadavcích) Zpracovateli v souvislosti se zpracováváním Údajů podle těchto ustanovení.
    (xii)     Zpracovatel je povinen Správce bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoli případech porušení zabezpečení Údajů, a to na kontakt uvedený ve smlouvě upravující poskytování Služby (administrátor systémových řešení).
    (xiii)    V závislosti na druhu zpracovávání, Zpracovatel je Správci nápomocen, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti, reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, a to v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. e) Nařízení. V případě potřeby budou Správce a Zpracovatel koordinovat obsah a rozsah činnosti ve formě podpory poskytované Zpracovatelem podle tohoto odstavce. Pokud se subjekt údajů obrátí přímo na Zpracovatele a z podání bude možné určit, že se žádost týká Správce, Zpracovatel žádosti subjektu údajů bezodkladně postoupí Správci.
    (xiv)    Pokud Správce provede posouzení dopadu na ochranu soukromí a/nebo konzultace s dozorovým orgánem k posouzení dopadu na ochranu soukromí, Správce a Zpracovatel budou koordinovat obsah a rozsah případné podpory poskytované Zpracovatelem, bude-li nutná.
    (xv)     Osobní údaje budou po ukončení poskytování Služby, vyjma osobních údajů, které musí být uchovány na základě zákonné povinnosti Zpracovatele, bez zbytečného odkladu vymazány, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

   • Technické a organizační zabezpečení

    (i)        Správce a Zpracovatel jsou povinni přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň ochrany odpovídající riziku. Opatření Zpracovatele, která jsou v současné době pokládána za adekvátní, jsou popsána v Příloze 1, kterou naleznete zde .
    (ii)       Pokud byly ve smlouvě, na základě které jsou Služby poskytovány uzavřeny dohody ohledně technických a organizačních opatření, takové dohody mají přednost před ustanoveními tohoto článku. V opačném případě, jakékoli pokyny nebo opatření, která představují odchylku od technických a organizačních opatření, se pokládají za žádost o úpravu, jejíž náklady, pokud budou úpravy technicky realizovatelné a možné, nese Správce. Správce a Zpracovatel v takovém případě uzavřou samostatnou dohodu o rozsahu činností a výši a úhradě nákladů.

10. Garantovaná kvalita a dostupnost služby a výhrady/ Výhrady a Odpovědnost Poskytovatele

   • Webový portál služby Vodafone Auto manažer je poskytován Účastníkovi bez jakýchkoliv garancí a tak-jak-je. Účastník nemá vůči Poskytovateli jakékoliv nároky z titulu odpovědnosti za vady či za škodu.
   • Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit dočasně a na nezbytnou dobu přístup do služby Auto manažer, zejména z důvodu provádění aktualizací a údržby. V důsledku toho nemusí po přechodnou dobu fungovat některé nebo všechny z podstatných rysů služby.

11. Ustanovení k nařízení EU o digitálních službách

 • Podrobné informace o tom, jak společnost Vodafone plní své povinnosti dle právní úpravy digitálních služeb podle nařízení EU 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách) (dále jen „nařízení DSA“), naleznete na webu www.vodafone.cz/digitalniodpovednost.
 • Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za újmu ze strany Poskytovatele, který jedná v souladu s nařízením DSA, je vyloučena.
 • Poskytovatel je oprávněn především smazat či znepřístupnit jakýkoliv nezákonný obsah, a to zejména ve smyslu nařízení DSA, porušující právo.
 • Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn provést opatření dle čl. 17 odst. 1 nařízení DSA. V případě, že Poskytovatel bude nucen přijmout opatření z důvodu nařízení DSA, bere Účastník na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za náhradu vzniklé újmy.

12. Ostatní ujednání

 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 17. 2. 2024 a nahrazují podmínky ze dne 1. 10. 2020.