Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky provozu služby Vlastní 3G zóna

 • Vlastní 3G zóna je služba společnosti Vodafone, která umožní zákazníkům přístup k síti Vodafone za účelem telefonování, posílání SMS/MMS a přístupu k mobilním datům prostřednictvím zařízení Vlastní 3G zóny v místech nedostatečného pokrytí radiovým signálem sítě Vodafone (dále také jen „Služba“). Zařízením Vlastní 3G Zóny se rozumí zařízení dodávané zákazníkovi společností Vodafone vysílající 3G signál sítě Vodafone (dále jen „Zařízení“). Tyto podmínky upravují poskytování Služby pro zákazníky Vodafone s platební metodou Vyúčtování, s výjimkou zákazníků využívajících službu OneNet.
 • Služba Vlastní 3G zóna je určena jak pro fyzické osoby – nepodnikatele, tak pro podnikatele a firemní zákazníky, kteří však musí být současně zákazníky společnosti Vodafone. Službu Vlastní 3G zóna nemohou objednávat uživatelé předplacených karet Vodafone (tito však mohou být zařazeni mezi osoby oprávněné užívat Službu ve smyslu čl. 11 těchto podmínek).
 • Vodafone Službu zřídí a zajistí její řádné fungování pouze za podmínky, že zákazník:
 • disponuje dostatečně kvalitním širokopásmovým připojením k internetu (kabelové, DSL apod.) s rychlostí minimálně 1 Mb/s pro odesílání i pro stanování dat (upload/ download) bez omezení typu provozu,
 • bude po celou dobu užívání Služby uživatelem mobilních hlasových služeb Vodafone,
 • bude pro potřeby Služby užívat pouze mobilní telefony či jiná koncová zařízení podporující standard 3G,
 • bude vybaven Zařízením pro provoz Služby dodaným společností Vodafone,
 • bude vybaven vhodným zařízením (router s Ethernet rozhraním a DHCP serverem) pro připojení Zařízení,
 • přiřadí alespoň jedno telefonní číslo (MSISDN) do skupiny uživatelů oprávněných využívat Službu. Službu mohou užívat vždy pouze uživatelé konkrétních telefonních čísel (MSISDN) určení zákazníkem.
 • Zákazník je oprávněn si Službu objednat prostřednictvím zákaznické linky na telefonním čísle 800 77 00 77 nebo v prodejnách Vodafone.
 • Pro uzavření smlouvy o užívání Služby a její zřízení je nutné, aby zákazník kromě údajů uvedených v Informacích pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (dále jen „Informace“) poskytl Vodafonu také následující informace:
 • přesnou adresu umístění Zařízení a provozu Služby,
 • telefonní čísla (MSISDN) uživatelů Služby; v případě, že zákazník nezadá žádné MSISDN uživatelů, Služba nebude fungovat.
 • Předpokladem přijetí objednávky je řádná identifikace zákazníka zpravidla prostřednictvím hesla přiděleného zákazníkovi.

 • Po provedení objednávky Služby bude zákazníkovi doručeno Zařízení, jehož aktivaci musí zákazník zadat přes internetovou samoobsluhu (samoobsluha.vodafone.cz) do 30 dnů od jeho převzetí. Součástí balíčku bude i Návod pro nastavení a Bezpečnostní informace k Vlastní 3G zóně, které je zákazník povinen dodržovat.

  Po zadání aktivace ze strany Zákazníka bude Zařízení plně funkční zpravidla do 19:00 následujícího pracovního dne.

 • Smlouva o užívání Služby mezi zákazníkem a Vodafone je uzavřena okamžikem převzetí Zařízení zákazníkem. Pokud však zákazník nezadá aktivaci, v souladu s předchozím odstavcem, Zařízení nejpozději do 30 dnů bude Vodafone kontaktovat zákazníka ohledně aktivace Zařízení.
 • Používání Zařízení pro provoz Služby je povoleno pouze v síti Vodafone, na území České republiky a pouze v příslušné lokalitě sjednané s Vodafonem tak, aby nebyla narušena lokalizace pro tísňová volání. Zákazník bere na vědomí, že v souladu s právními předpisy Vodafone poskytuje příslušnému pracovišti pro příjem tísňových volání údaje o lokalizaci a Zákazník tedy odpovídá za umístění Zařízení ve sjednané lokalitě. Bez předchozího souhlasu Vodafone není zákazník oprávněn měnit umístění Zařízení.
 • Zákazník není oprávněn převést Službu na jiného zákazníka, bez předchozího písemného souhlasu Vodafone.
 • Při užívání Služby (volání, SMS, MMS či datové přenosy) jsou uživatelům Služby (přiřazeným MSISDN) účtovány poplatky či ceny dle jeho tarifu, případně dle platného Ceníku společnosti Vodafone.
 • Zákazník je oprávněn kdykoli odebrat, přidat či změnit počet uživatelů Služby (přiřazených MSISDN). Může tak učinit prostřednictvím internetové samoobsluhy Vodafone. Zákazník však bere na vědomí, že maximální počet účastníků Služby je omezen dle specifikace Zařízení pro provoz služby Vlastní 3G zóna.
 • Zákazník se zavazuje před přidáním dalších uživatelů (přiřazení MSISDN) do seznamu uživatelů oprávněných k používání Služby tyto řádně informovat o zařazení do seznamu oprávněných osob a seznámit je s veškerými podmínkami užívání a omezeními Služby. Zákazník je povinen umožnit těmto uživatelům kdykoli na jejich žádost vyjmutí ze seznamu oprávněných osob. Vodafone je oprávněn vyjmout  MSISDN ze skupiny přiřazených MSISDN, a to i bez souhlasu uživatele tohoto MSISDN či zákazníka, v případě podezření na zneužívání Služby ze strany uživatele MSISDN či zákazníka.
 • Kvalita Služby je vždy plně závislá na zatížení a kvalitě přístupu k internetu, prostřednictvím kterého je Zařízení připojeno do sítě Vodafone. Vodafone není schopen zajistit poskytování Služby v případě, že dojde k výpadku či snížení rychlosti internetového připojení zákazníka, prostřednictvím kterého je připojeno Zařízení služby Vlastní 3G zóna. Zákazník je rovněž povinen informovat Vodafone v případě, že dojde ke změně poskytovatele internetového připojení zákazníka, a to prostřednictvím výše uvedené zákaznické linky. V opačném případě Vodafone nemůže zajistit řádné poskytování Služby.
 • Zákazník je povinen poskytnout společnosti Vodafone přiměřenou součinnost při zřízení a údržbě Služby či odstranění poruch Služby.
 • Vodafone je dále oprávněn Službu dočasně nebo trvale zablokovat, příp. zcela deaktivovat pokud:
 • došlo k převodu či přenechání Služby jinému zákazníkovi bez souhlasu Vodafone,
 • zákazník bez souhlasu Vodafone změní umístění Zařízení pro provoz Služby,
 • zákazník porušil jakékoli jiné povinnosti vyplývající z těchto podmínek Služby.
 • V takovém případě nemá zákazník nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených s aktivací služby, vrácení kupní ceny Zařízení, apod.

 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách služby Vlastní 3G zóna platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 • Vodafone má právo tyto podmínky služby Vlastní 3G zóna kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 • Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů
 • Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 • Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 • Služba pro účely poskytování Služby zpracovává údaje uvedené na smlouvě. Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování Služby a pro potřeby jejího poskytnutí, Vyúčtování či uplatnění práv.
 • Poskytovatel se při své činnosti řídí platnou právní úpravou o ochraně osobních údajů a zavazuje se veškeré osobní údaje, které mu budou Účastníkem sděleny, považovat za důvěrné, používat je výlučně k plnění smlouvy, tyto nezveřejňovat a neposkytnout je třetí osobě s výjimkou případů, kdy takové poskytnutí je nezbytné ke splnění účelu smlouvy.
 • Třetí osoby, které mohou dle rozhodnutí Uživatele užívat Službu, nejsou pro Poskytovatele subjekty údajů, jelikož nejsou z pohledu Poskytovatele identifikované či identifikovatelné.
 • Podmínky Ochrany soukromí společnosti Vodafone.
 • Vodafone jako zpracovatel

I. Předmět

 • V rámci poskytování služby či produktu může nastat situace, kdy Vodafone jako zpracovatel zpracovává osobní údaje pro zákazníka jako správce. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že se nejedná o poskytování služeb dle zákona č. 127/2005 Sb., kdy je Vodafone vždy v pozici správce, ale o údaje, které zákazník přímo vkládá či generuje v rámci poskytované služby či produktu.
 • Následující ustanovení upravují práva a povinnosti Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů (dále jen „Údaje“) poskytnutých Správcem nebo vzniklých v rámci poskytování plnění, které zajišťuje Zpracovatel pro Správce na základě zvláštní smlouvy (dále jen „Služba“), kde je správcem osobních Údajů Správce a kde je Zpracovatel v pozici zpracovatele nebo kde je Správce v pozici zpracovatele a Zpracovatel v pozici subzpracovatele, a to vždy s ohledem na konkrétní případ (dále jen „ustanovení“).
 • Pro vyloučení pochybností platí, že tato ustanovení platí i pro futuro, a v okamžiku platnosti těchto podmínek nemusí být Služby, kde jsou osobní údaje zpracovávány, poskytována.

II. Práva a povinnosti

 • Správce nese výhradní odpovědnost za posouzení, zda Údaje lze zpracovávat v souladu s platnou právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů, včetně nařízení EU 2016/679  obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) (společně jako „Aplikovatelné právo“), jakož i za ochranu práv subjektů údajů, a to zejména tak, aby Zpracovatel mohl poskytovat Služby dohodnutým způsobem, který není v rozporu s právními předpisy. Správce se zavazuje informovat Zpracovatele o jakémkoliv podezření, které může mít na poskytovanou Službu.
 • Pokud není výslovně dohodnuto jinak, činnosti ve formě podpory/součinnosti poskytované Zpracovatelem podle čl. II odst. 3, 10, 11, 13, 14 jdou na náklad Správce a hradí se zvlášť.
 • Zpracovatel je oprávněn prokázat plnění závazků z těchto ustanovení, zejména potom technických a organizačních opatření prostřednictvím následujících nástrojů, a to dle vlastního uvážení: a) schváleným etickým kodexem; b) závaznými podnikovými pravidly; c) certifikací v souladu se schváleným certifikačním postupem; c) aktuálními certifikáty, zprávami nebo výpisy ze zpráv od nezávislých instancí (např. auditoři, oddělení auditu); d) vhodnou certifikací ve formě auditu bezpečnosti IT nebo ochrany údajů; e) čestnými prohlášeními Zpracovatele.
 • Správce je oprávněn na vlastní náklady prověřovat soulad s plněním povinností podle těchto ustanovení a čl. 28 Nařízení. Správce se zavazuje oznamovat kontroly s přiměřeným předstihem, minimálně 20 pracovních dní předem, aby byla ze strany Zpracovatele zajištěna dostatečná součinnost. Správce je povinen kontroly provádět pouze v rozsahu nezbytně nutném pro ověření plnění ve vztahu ke zpracování osobních údajů pro jemu konkrétně poskytovanou Službu, a pouze pokud mu Zpracovatel nedoloží plnění závazků podle odst. 3 tohoto článku, a vždy tak, aby nenarušoval běžnou činnost Zpracovatele a aby byla vždy zachována důvěrnost. Správce nemůže mít přístup k informacím, které jsou předmětem obchodního tajemství Zpracovatele.
 • Má se za to, že Správce dal souhlas s využitím dalších zpracovatelů/subzpracovatelů. Zpracovatel informuje písemně nebo emailem Správce o veškerých zamýšlených změnách (přijetí/nahrazení), s tím, že Správce má právo vznést do 14 dnů vůči těmto změnám objektivní a odůvodněné námitky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že Správce bezdůvodně odmítá změnu, je Zpracovatel oprávněn ukončit poskytování Služby výpovědí bez výpovědní doby, aniž by Správci vznikal jakýkoliv nárok na finanční náhradu spojenou s takovým ukončením Služby.
 • Zpracovatel zajistí, že každá osoba, která bude mít přístup k Údajům, bude zavázána k povinnosti mlčenlivosti nebo se na ni bude vztahovat zákonná povinnost mlčenlivosti.
 • Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Údaje výhradně v souvislosti s poskytovanou Službou a v souladu s pokyny Správce. Zpracovatel nepoužije Údaje k žádnému jinému účelu a neposkytne Údaje, které mu budou předloženy, žádným neoprávněným třetím stranám. Bez souhlasu Správce nesmí být pořizovány kopie a duplikáty - to nezahrnuje zálohování k zajištění řádného zpracovávání Údajů a/nebo řádnému poskytování Služby.
 • Zpracovatel se zavazuje ustanovit nezávislého, kvalifikovaného a spolehlivého Pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud to vyžadují právní předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahují.
 • Jakékoli zpracovávání Údajů v tzv. třetích zemích (tj. zemích, které nejsou členskými státy Evropské unie a nedisponují patřičnou úrovní ochrany údajů) bude prováděno s řádným zřetelem k příslušným platným právním předpisům Evropské unie.
 • Zpracovatel bude v souladu s těmito ustanoveními a s přihlédnutím k charakteru zpracovávání a k informacím, kterými Zpracovatel disponuje – poskytovat Správci součinnost při plnění povinností Správce dle Aplikovatelného práva.
 • Pokud je Správce povinen poskytnout orgánům státní správy nebo osobám informace o zpracovávání Osobních údajů, Zpracovatel poskytne Správci při poskytování takových informací součinnost, pokud se tyto informace týkají zpracovávání údajů v souladu s těmito ustanoveními a poskytovanou Službou. Zpracovatel rovněž Správce vyrozumí – pokud to zákon připouští – o jakýchkoli sděleních dozorových orgánů (např. šetření, oznámení o opatřeních nebo požadavcích) Zpracovateli v souvislosti se zpracováváním Údajů podle těchto ustanovení.
 • Zpracovatel je povinen Správce bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoli případech porušení zabezpečení Údajů, a to na kontakt uvedený ve smlouvě upravující poskytování Služby (administrátor systémových řešení).
 • V závislosti na druhu zpracovávání, Zpracovatel je Správci nápomocen, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti, reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, a to v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. e) Nařízení. V případě potřeby budou Správce a Zpracovatel koordinovat obsah a rozsah činnosti ve formě podpory poskytované Zpracovatelem podle tohoto odstavce. Pokud se subjekt údajů obrátí přímo na Zpracovatele a z podání bude možné určit, že se žádost týká Správce, Zpracovatel žádosti subjektu údajů bezodkladně postoupí Správci.
 • Pokud Správce provede posouzení dopadu na ochranu soukromí a/nebo konzultace s dozorovým orgánem k posouzení dopadu na ochranu soukromí, Správce a Zpracovatel budou koordinovat obsah a rozsah případné podpory poskytované Zpracovatelem, bude-li nutná.
 • Osobní údaje budou po ukončení poskytování Služby, vyjma osobních údajů, které musí být uchovány na základě zákonné povinnosti Zpracovatele, bez zbytečného odkladu vymazány, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

III. Technické a organizační zabezpečení

 • Správce a Zpracovatel jsou povinni přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň ochrany odpovídající riziku. Opatření Zpracovatele, která jsou v současné době pokládána za adekvátní, jsou popsána v Příloze 1.
 • Pokud byly ve smlouvě, na základě které jsou Služby poskytovány uzavřeny dohody ohledně technických a organizačních opatření, takové dohody mají přednost před ustanoveními tohoto článku. V opačném případě, jakékoli pokyny nebo opatření, která představují odchylku od technických a organizačních opatření, se pokládají za žádost o úpravu, jejíž náklady, pokud budou úpravy technicky realizovatelné a možné, nese Správce. Správce a Zpracovatel v takovém případě uzavřou samostatnou dohodu o rozsahu činností a výši a úhradě nákladů.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018 a nahrazují podmínky ze dne 1.10.2020.

Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064 (a její síť, produkty a služby).

Z důvodu technologické zastaralosti a konce životnosti zařízení jsme k 31. březnu 2021 ukončili provoz služby Vlastní 3G zóna. Máme pro vás však dobrou zprávu, funkci Vlastní 3G zóny plnohodnotně nahradí Wi-Fi volání. Stačí vám telefon s podporou této funkce a být v dosahu Wi-Fi sítě s připojením na internet. Podívejte se na podrobnosti k Wi-Fi volání.