Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Pravidla soutěže „Získejte kontrolu nad svým účtem“

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Získejte kontrolu nad svým účtem“ (dále jen soutěž) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako pořadatel).

2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

2.1 Soutěž probíhá od 6. 6. 2012 do 30. 6. 2012 včetně (dále jako doba platnosti soutěže).

2.2 Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let (osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce) s adresou pro doručování na území České republiky, které v době platnosti soutěže:

2.2.1 odešlou v určeném termínu odpovědi na stanovené otázky na speciální internetové stránce věnované soutěži.

3. PRAVIDLA SOUTĚŽE

3.1 Soutěž bude oznámena na sociálních sítích Twitter a Facebook. Konkrétní otázky, na které bude soutěžící odpovídat budou uveřejněny první den soutěže na speciální internetové stránce věnované soutěži.

3.2 Úkolem soutěžících bude v termínu trvání soutěže:

  • odpovědět na sadu otázek uveřejněných na speciální internetové stránce věnované soutěži
  • nainstalovat si aplikaci a po dobu trvání soutěže být aktivním uživatelem (alespoň jednou se do aplikace přihlásit)

3.3 Z příspěvků došlých v termínu vybere Pořadatel soutěže ten, který bude nejblíže typu počtu stažených aplikací a správnosti zodpovězených otázek. Výherce bude vybírat 5 členná porota složená ze zástupců Pořadatele.

3.4 Jeden soutěžící (identifikovaný kombinací telefonního čísla a jména) se může zúčastnit soutěže pouze jednou.

3.5 O správném zodpovězení otázky rozhoduje pořadatel soutěže.

4. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

4.1 Do soutěže byly vloženy celkem 4 výhry: 2 chytré telefony značky iPhone 4S 16GB (1. a 2. místo) a 2 chytré telefony značky Smasung Galaxy S II (3. a 4. místo). Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu cenu během celé soutěže.

4.2 Výherci budou zveřejněni na speciální stránce věnované soutěži formou uvedení jejich jména a města bydliště, zároveň budou kontaktováni prostřednictvím SMS zprávy na poskytnuté telefonní číslo účastníkem.

4.3 Výhra bude zaslána výherci na dohodnutou adresu.

4.4 V případě pochybností se výhercem stává osoba, která organizátorovi prokáže, že oprávněně disponuje kontaktními údaji, pod kterými se zúčastnil soutěže, a současně splní soutěžní úkol.

5. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

5.1 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru nebo obdobném vztahu k pořadateli, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům, účastníci, kteří se v rámci herního prostředí chovají vulgárně nebo jinak nevhodně nebo způsobem odporujícím účelu této soutěže či jejím pravidlům, nebo kteří porušují pravidla hry, obecně závazné právní předpisy České republiky nebo obecně přijímaná pravidla společenské morálky.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

6.1 Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher; dále právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena.

6.2 Výherce bere na vědomí, že výhra pro něj může mít daňové dopady.

6.3 Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě nedoručení kontaktní adresy ze strany výherce, jakož ani z jiných důvodů, jež neleží na straně pořadatele.

7. OSOBNÍ ÚDAJE

7.1 Odesláním odpovědí na soutěžní otázky vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly. Prohlašuje, že splnil podmínky pro účast v soutěži. Zároveň poskytuje pořadateli:

7.1.1 Souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, přezdívky, e-mailové adresy, a dalších osobních údajů, které pořadateli poskytne v době trvání soutěže pro účely organizace soutěže a pro obchodní a marketingové účely pořadatele včetně zasílání obchodních sdělení.

7.1.2 Souhlas se zpracováním osobních údajů v případě výhry. A to jména, příjmení, adresy a telefonního čísla pro účely organizace soutěže včetně doručení výhry a zveřejnění výsledků soutěže (jméno a město bydliště výherce).

7.2 Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně na dobu trvání soutěže a dále po dobu 1 roku po ukončení soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry.

7.3 Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.4 Výherce dále vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro účely organizace soutěže a její propagaci a pro marketingové účely pořadatele.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tato pravidla jsou platná a účinná od 6. 6. 2012. Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti zveřejněna na webové adrese http://www.vodafone.cz/muj-vodafone/soutez. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

Vytisknout