Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Vyhrajte iPhone 6s v aplikaci Můj Vodafone“

 1. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Pořadatel“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž „Jarní soutěž o iPhony 6s“ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Soutěž probíhá v době od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016 (dále jen „Doba Soutěže“) v mobilní aplikaci Můj Vodafone (dostupná na Google Play, App Store, Windows Phone Market)  (dále jen „Aplikace“).
 3. Soutěže se mohou účastnit spotřebitelé (tzn. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), kteří jsou: (1) starší 18 let, (2) jsou zákazníky Pořadatele a (3) zapojí se do Soutěže dle čl. 4 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“). Ze Soutěže jsou vyloučeni: (1) spotřebitelé, kteří nemají doručovací adresu na území České republiky, a (2) zaměstnanci Pořadatele a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Každý Soutěžící může získat v této Soutěži jen jednu výhru.
 4. Do Soutěže budou zařazeni Soutěžící, kteří se v Době Soutěže přihlásí do Aplikace.
 5. Pořadatel sestaví pořadí Soutěžící, a to podle času jejich přihlášení do Aplikace. Soutěžící, kteří se do Aplikace přihlásili jako 100 000., 200 000., 300 000., 400 000., 500 000. a dále každý další stotisící v pořadí, získají každý jako výhru telefon typu iPhone 6s 64GB v jedné z dostupných barevných variant dle výběru Pořadatele.
 6. Ze Soutěžících, kteří nezískali výhru dle čl. 5 těchto Pravidel, bude Pořadatelem vylosován jeden Soutěžící, který získá jako výhru telefon typu iPhone 6s 64 GB v jedné z dostupných barevných variant dle výběru Pořadatele.
 7. Výherci určení dle čl. 5 a 6 těchto Pravidel budou Pořadatelem do jednoho týdne od uplynutí Doby Soutěže kontaktováni na telefonních číslech, ze kterých proběhla přihlášení do Aplikace, a budou požádáni o sdělení doručovací adresy k doručení výhry. Pořadatel se pokusí kontaktovat každého výherce 2krát.  Pokud se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, získává: (1) výhru stanovenou v čl. 5 těchto Pravidel další Soutěžící v pořadí (např. nepodaří-li se Pořadateli kontaktovat výherce, který byl 100 000. Soutěžícím v pořadí, získává výhru Soutěžící, který se umístil v pořadí jako 100 001.), (2) výhru stanovenou v čl. 6 další Soutěžící, kterého Pořadatel vylosuje, a to vše až do úspěšného kontaktování výherců všech výher dle čl. 5 a 6 těchto Pravidel.  
 8. Soutěžící bere na vědomí, že hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a výhry nejsou soudně vymahatelné. Soutěžící bere současně na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 9. Přihlášením do Aplikace souhlasí Soutěžící s těmito pravidly a uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním svého telefonního čísla a pro případ, že se stane výhercem též svého jména, příjmení, doručovací adresy a případně dalších údajů (dále jen „Údaje“). Pořadatel je oprávněn Údaje zpracovávat pro účely realizace této Soutěže, a to po Dobu Soutěže a po dobu 3 měsíců od jejího ukončení. Údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí Údajů je dobrovolné. Poskytnutý souhlas může Soutěžící kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky Pořadatele. Zpracování takových údajů bude ukončeno v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však Soutěžící souhlas odvolá před ukončením Soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pro případ, že se stane výhercem v soutěži, souhlasí Soutěžící se zveřejněním svého jména, příjmení a města bydliště na stránkách www.vodafone.cz, facebook.com/VodafoneCZ, twitter.com/VodafoneCZ, a to po dobu 3 měsíců od uplynutí Doby Soutěže.
 10. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, ani za doručení výhry, a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení. Pořadatel je oprávněn za Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 11. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.
 12. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 1. 3. 2016.

Vytisknout