Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Pravidla soutěže "#vodafone20000"

Soutěž #vodafone20000

  • Vyfoťte se s dvacítkou a fotku dejte na Twitter s hashtagem #vodafone20000
  • Sledujte @Vodafone_CZ, získejte nejvíc retweetů nebo zaujměte vtipnou fotkou porotu
  • Jako hlavní výhru můžete získat Huawei Ascend P6

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „#vodafone20000“ (dále jen soutěž) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook, Twitter ani Google.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž je odstartována dne 1. 10. 2013 v 12:00 hodin zveřejněním soutěžního úkolu na firemním profilu Vodafonu na Twitteru (http://twitter.com/Vodafone_CZ, dále jako @Vodafone_CZ) s odkazem na tato kompletní pravidla. Soutěž končí 15. 10. 2013 v 12:00 hodin.

2.2 Hlasování o nejoblíbenější příspěvek končí dne 15. 10. 2013 v 15:00 hodin. Cena poroty o nejvtipnější příspěvek bude vyhlášena do 10 dnů od ukončení soutěže.

3. Účastníci soutěže

3.1 Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Každý Účastník může vyhrát pouze jednou.

3.2 Účastník musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Twitter uvedená na: http://twitter.com/rules.

3.3 Účastník dále musí mít profil na Twitteru, který nebyl založen během trvání soutěže a musí sledovat (follow) profil @Vodafone_CZ. Aby byl profil zařazený do soutěže, musí být nastavený jako veřejný. Profily, které tyto podmínky nesplní, nemohou být zařazeny do soutěže. V kategorii o nejvtipnější fotku (vítěze určuje porota) se soutěže mohou zúčastnit i účty založené v průběhu soutěže. V kategorii o nejoblíbenější fotku se do hlasování budou počítat jen retweety od účtů na Twitteru, které byly založeny před začátkem soutěže. Pokud profil není nastavený jako veřejný, nebude jeho retweet počítán. Určení těchto profilů je výlučně na posouzení pořadatele soutěže.

3.4 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol zní: „Vyfoťte se s jakoukoliv dvacítkou a fotku vložte na Twitter do tweetu s hashtagem „#vodafone20000“.

4.2 Každý Účastník se může zúčastnit pouze s 1 fotkou (tweetem s hashtagem #vodafone20000). Pokud Vodafone zjistí, že Účastník soutěží s více příspěvky, bude do soutěže zařazen pouze nejstarší soutěžní příspěvek, který je možné dohledat.

4.3 Vložením fotografie dle čl. 4.1 těchto pravidel Účastník potvrzuje, že je autorem fotografie, souhlasí s uveřejněním fotografie, včetně uvedení jeho účtu a dalších údajů dle čl. 5.6 těchto pravidel a poskytuje pořadateli bezúplatné nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít fotografii (licenci), a to po časově neomezenou dobu (tzn. na dobu trvání majetkových práv autora k dílu) ke všem způsobům užití celosvětově prostřednictvím sítě internet za účelem organizace a vyhodnocení soutěže a dále pak celosvětově jakoukoliv formou pro marketingové a obchodní účely společnosti Vodafone. Společnost Vodafone je oprávněna poskytnout oprávnění k fotografii zcela nebo zčásti třetí osobě, fotografii použít k vytvoření jiného díla a není povinna uvádět název fotografie ani jméno autora. Účastník dále potvrzuje, že zajistil vypořádání veškerých práv třetích osob k fotografii a uveřejněním fotografie v rámci soutěže nebudou poškozena žádná práva třetích osob. Účastník je povinen zajistit, že všechny osoby zachycené na fotografii souhlasí s jejím uveřejněním a užitím společností Vodafone. Účastník souhlasí s tím, že společnost Vodafone je oprávněna fotografii upravovat či jinak do ní zasahovat.  

4.4 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit a odstranit jeho fotografie ze soutěže.

4.5 Soutěží se ve 2 kategoriích, a to v kategorii o nejoblíbenější fotku (cena veřejnosti) a nejvtipnější fotku (cena poroty).

4.6 V případě ceny veřejnosti vyhrává tweet, který splňuje pravidla a obdrží od uživatelů Twitteru nejvíc retweetů do data ukončení hlasování. V případě shody v počtu retweetů vybere vítěze porota.

4.7 U ceny poroty vybírá výherce 7členná porota složená ze zástupců pořadatele.  

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže byly vloženy výhry: 2x Huawei Ascend P6 (1. místo v obou soutěžních kategoriích), 2x Vodafone Smart III (2. místo v obou soutěžních kategoriích), 2x Vodafone Smart mini (3. místo v obou soutěžních kategoriích). Každý Účastník může vyhrát pouze jednu cenu během soutěže.

5.2 Vodafone zároveň odmění dárkovými předměty Vodafonu jednoho hlasujícího uživatele Twitteru, a to toho, který bude hlasovat (dá retweet) vítěznému tweetu v kategorii o nejoblíbenější fotku. Výherce se určí podle tohoto klíče: všichni hlasující, kteří splní podmínky výše, budou seřazeni podle stáří jejich Twitter účtu (data založení účtu na Twitteru), výhercem bude ten, jehož účet bude přesně v polovině mezi ostatními (v případě sudého počtu hlasujících se vítězem stane starší účet z dvojice uprostřed).

5.3 Výherci budou kontaktováni Vodafonem přes soukromou zprávu na Twitteru a zveřejněni na účtu @Vodafone_CZ.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí Vodafonu doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa) na e-mail, v reakci na soukromou zprávu, kterou výherci Vodafone na Twitteru pošle.

5.5 Pokud pořadateli výherci nepošlou údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.6 Vodafone je oprávněn zveřejnit jména, příjmení a města bydliště výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách. Vodafone je také oprávněn využít soutěžní fotografie na svých profilech na sociálních sítích, webových stránkách a další komunikaci v souladu s čl. 4.3 těchto pravidel.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Vložením fotografie do soutěže dle čl. 4.2 těchto pravidel vyjadřuje Účastník souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, a to svého profilu na Twitteru a pro případ, že se stane výhercem i jména a příjmení a poštovní adresy.

Odesláním hlasu dle čl. 5.2 těchto pravidel vyjadřuje hlasující Účastník souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, a to svého profilu na Twitteru a pro případ, že se stane výhercem i jména a příjmení a poštovní adresy.

Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně pro účely organizace soutěže na dobu trvání soutěže a po dobu 3 měsíců po ukončení soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2013.

Vytisknout