Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Pravidla soutěže „Vodafone Předsevzetí do nového roku 2019“

 1. POŘADATEL: Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, spisová značka B 6064 vedená u Městského soudu v Praze.
 2. Technický partner – společnost Telescope.tv, 11835 West Olympic Blvd, Ste 350, Los Angeles, CA 90064
 3. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE: Soutěž bude probíhat v době od 21.12.2018 – 26.12.2018 zejména na Internetu a sociálních sítích.  
 4. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba ve věku od 18 let, která splní další podmínky dle pravidel této soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu s pořadatelem.
 5. VSTUP DO SOUTĚŽE
  Účastník se zapojí do soutěže tak, že natočí videonahrávku své osoby s příspěvkem na téma „předsevzetí do nového roku 2019“ a nahraje ji na webovou stránku vodafone.cz/predsevzeti, dále doplní požadované údaje a udělí souhlas s těmito pravidly. Soutěž je dále komunikována zejména na sociálních sítích pořadatele.
  Videonahrávka je audiovizuálním dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), přičemž účastí v soutěži a akceptací těchto pravidel účastník rovněž uděluje pořadateli výslovný souhlas a bezúplatnou licenci k užití této videonahrávky (dále jen „licence“). Licence je udělována na dobu 1 roku jako nevýhradní, místně a množstevně neomezená, k výkonu videonahrávku užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě všemi způsoby užití známými nebo obvyklými v okamžiku udělení licence, zejména pak k užití na Internetu (webových stránkách pořadatele) včetně sociálních sítí (např. Facebook a Instagram) a pro následující účely: sdělování veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí, rozmnožování a užití k propagačním účelům.
  Dále účastník uděluje tímto svůj souhlas k zásahu do příspěvku a k dalšímu tvůrčímu zpracování videonahrávky, zejména zkrácení délky či začlenění do marketingového sdělení pořadatele.
 6. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Pořadatel tímto informuje účastníky o způsobu zpracování jejich osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR):

  Totožnost a kontaktní údaje správce

  Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, spisová značka B 6064, vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 

  Rozsah zpracovávaných údajů

  Jméno, příjmení, přezdívka, profilová fotografie, v případě výhry též adresa, telefonní číslo, E-mail

  Právní základ pro zpracování

  Plnění závazku pořadatele dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení

  Účely zpracování

  Organizace a účast v soutěži, a případně vyhlášení  a kontaktování vítěze

  Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

  Osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu jednoho roku od uveřejnění výsledků soutěže.
 7. VÝHRA A OZNÁMENÍ VÝHERCŮ. 
  Do soutěže je vložena výhra: 1x telefon Apple iPhone Xr
  Pořadatel z nahraných videonahrávek vybere odbornou porotou jeden nejkreativnější příspěvek, jehož autora obeznámí o výhře prostřednictvím jím poskytnutého e-mailu do sedmi dnů od ukončení soutěže. Kritérium výběru je originalita natočené videonahrávky. S Výhercem se následně dohodne na způsobu předání Výhry. Standardní způsob předání výhry je odeslání výhry poštou na kontaktní adresu Výherce. Pokud nebude možné Výherce kontaktovat do 10 dní od data prvního kontaktu, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
 8. PRAVIDLA ZASÍLANÝCH VIDEONAHRÁVEK. Z účasti v soutěži jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné či pro soutěž nevhodné, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání či sdělení. Pořadatel apeluje na zájemce o účast v soutěži, aby při pořizování videonahrávek neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně vyřadit ze soutěže videonahrávku, která dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv důvodu nevhodná, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Účastník soutěže ručí za to, že je jediným autorem jím vložené videonahrávky a že tento příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob ani jiné zákonné podmínky. Účastník pak dále souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek účastníka se může na Internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.
 9. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
  • Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek (videonahrávka) splňuje podmínky Facebooku. Zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.
  • Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je pořadatel oprávněn účastníka ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. 
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhra není právně vymahatelná.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí dle okolností na sociálních sítích anebo na webových stránkách.
  • Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku.
  • Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje mohou být pro účely této soutěže zpracovány pořadatelem, který je zpracovatelem osobních údajů. Poskytnutý souhlas může účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů bude ukončeno v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však účastník souhlas odvolá před ukončením soutěže, nebude možné mu výhru předat. Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Více naleznete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.
 10. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, ani za doručení výhry, a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení bez udělení výhry. Pořadatel je oprávněn za Soutěže vyřadit účastníky, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 11. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.
 12. Tato Pravidla jsou v plném znění dostupná na www.vodafone.cz a jsou platná a účinná od 21.12. 2018.

Vytisknout